Метою дисципліни «Загальна фітопатологія» є формування у студентів професійних знань патологічного процесу, етіології хвороб, ролі біотичних і абіотичних факторів у їх появі та розвитку. Вміння з`ясовувати чинники, які впливають на поширеність патогенів і спричинювані ними хвороби.

Завдання навчальної дисципліни сприяти поглибленню знань і вивченню різних груп патогенних для рослин мікроорганізмів, їх паразитарних властивостей, їх спеціалізацію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: -діагностичні ознаки і типи хвороб рослин;

            -методи ідентифікації патогенів;

            -біологію, екологію, систематику та шляхи розповсюдження патогенів.

Вміти: -визначати типи хвороб;

            -встановлювати збудників хвороб та належність до таксономічних груп;

            -обгрунтовувати заходи, що запобігають появі епіфітотій та обмежують розвиток спричинених ними хвороб.

 

Компетентності

1.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних наукових джерел. Здатність працювати з різними джерелами інформації, аналізувати  її, формулювати наукові гіпотези.

2.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.Здатність виявляти, локалізувати і ліквідовувати шкідливі організми за результатами інспектування та фітосанітарної експертизи.

4.Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на обєктах сільськогосподарського та іншого призначення.

Програмні результати навчання

 Здатність обґрунтовувати методики з визначення та ідентифікації шкідливих організмів, проводити діагностику хвороб рослин за стадіями розвитку і етапами органогенезу рослин.

Тема 1: Збудники хвороб рослин

Тема 2: Морфолого-біологічні та патогенні властивості нищих грибів, їх систематика

Тема 3: Бактерії і актиноміцети, мікоплазми і рикетсії

Тема 4: Віруси і віроіди

Тема 5 :Морфолого-біологічні та патогенні властивості вищих  грибів, їх систематика

Тема 6: Екологічні групи грибів і вплив умов навколишнього середовища на зараження

Тема 7: Шляхи і способи поширення інфекційного початку

Тема 8: Динаміка розвитку і розповсюдження інфекційних хвороб рослин