Метою вивчення дисципліни «Комплексні системи захисту сільськогосподарських культур від  хвороб» є формування у здобувачів професійних знань та умінь щодо застосування систем захисту рослин, методів та способів захисту сільськогосподарських культур від шкідливих хвороб, що дозволяє обмежити їх шкідливість до економічно невідчутного рівня.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати:

-         системи захисту рослин від хвороб, методи та способи захисту їх, значення та порядок застосування;

-         моніторинг і прогноз хвороб та визначення доцільності заходів захисту рослин та строків їх проведення;

-         принципи планування заходів захисту рослин та їх проведення;

-         нормативно-правову базу використання систем захисту рослин, забезпечення охорони довкілля, безпеки праці при застосуванні сучасних систем захисту;

-         ,обґрунтовувати на основі прогнозів різної завчасності екологічно орієнтовні захисні заходи сільськогосподарських культур;

Уміти:

-         планувати та проводити організаційно-господарські, селекційно-генетичні, агротехнічні, біологічні, хімічні та інші заходи захисту рослин;

-         проводити моніторинг хвороб, прогнозувати їх розвиток та шкідливість в залежності від конкретних зовнішніх умов певної зони;

-         визначати розміри втрат урожаю від хвороб;

 

-         на основі визначеного фітосанітарного стану розробляти та застосовувати адаптивні до конкретних умов заходи захисту;

-         обґрунтовувати доцільність використання певних засобів захисту рослин від хвороб залежно від зовнішніх умов та фітосанітарного стану посівів;

-         своєчасно впроваджувати досягнення науки та передового досвіду в галузі захисту сільськогосподарських культур від хвороб.

 

 

Компетентності:  

1.    Здатність виявляти закономірності розвитку і поширення шкідливих організмів і розробляти науково-організаційні основи застосування заходів захисту і карантину рослин.

2.    Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими концепціями захисту і карантину рослин.

3.    Здатність розробляти технологічні регламенти ефективного контролю комплексу шкідливих організмів із оптимізованими науково обґрунтованими концепціями захисту і карантину рослин.

 

 

   Програмні  результати навчання:

1.  Володіти сучасними  методологіями наукових досліджень.

2. Ефективно планувати час для отримання прогнозованих результатів діяльності із захисту і карантину рослин.

3. Уміти складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин, використовуючи спеціальні знання.

4.     Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств сільськогосподарського призначення усіх форм власності та використовувати в професійній діяльності фахівця з захисту і карантину рослин.

5.     Організовувати спеціальні фітосанітарні заходи із захисту та карантину рослин, використовуючи знання з ентомології, фітопатології, гербології, фітофармакології.