Мета Курс дає студентам основні знання з загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, що необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін, розуміння процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, процесів біогенної міграції елементів. Вивчення основних класів біологічно важливих органічних та неорганічних сполук, характеристик хімічних процесів.

Завдання Вивчити основні механізми та закони хімічних перетворені у природі,  можливість прогнозування перебігу процесів, взаємозв’язок між будовою та функціями біологічно важливих сполук. Вивчити сполуки біологічно важливих елементів в живій та неживій природі, навчитись моделювати процеси, що відбуваються в системі «грунт – рослина − людина». Сформувати у студентів систему знань з раціонального ведення лісового та садово-паркового господарства, розуміння функцій не лише корисних елементів живлення, а й негативної ролі елементів-токсикантів.Теоретичні положення курсу використовуються при вивченні спеціальних дисциплін.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок;

-   основні закони хімічної кінетики і термодинаміки;

-    властивості електролітів і неелектролітів;

-    властивості елементів та їх найважливіших сполук;

-   номенклатуру, будову та властивості органічних речовин;

-   природу хімічного зв’язку в координаційних сполуках та координаційні можливості біометалів;

-   методи якісного та кількісного аналізу;

-   характеристики окисно-відновного процесу;

-   будову та властивості координаційних сполук;

-   причини токсичної дії важких металів та механізм адаптації рослин до них.

 

вміти:

-   користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної, фізичної та органічної хімії;

-   користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами;

-   самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного матеріалу інформацію;

-   самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів дослідження;

-   висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і аудиторії.

 


Передбачається вивчення основних положень загальної, неорганічної, органічної, фізичної та аналітичної хімії, що є науковою основою засвоєння профілюючих дисциплін. Курс навчає прийомам роботи в лабораторії з одержання, дослідження властивостей, встановленню якісного та кількісного складу речовин; навчає використовувати знання загальних закономірностей для прогнозування поведінки будь-якої речовини чи хімічного процесу.