Вступ

Програма вивчення навчальної дисципліни “Органічна хімія” складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Органічна хімія» підготовки фахівців ОР бакалавр, спеціальності 162 «Біотехнологія і біоінженерія». Дисципліна викладається у І та ІІ семестрах. Передбачені види аудиторних занять – лекції та практичні заняття. Форми контролю – залік (І семестр), іспит (ІІ семестр). Передбачається вивчення теоретичних основ дисципліни, фізико-хімічних властивостей основних класів органічних сполук, оволодіння прийомами роботи в лабораторії, методами синтезу, виділення, ідентифікації та встановлення будови органічних речовин, ознайомлення з джерелами хімічної сировини та напрямками її переробки.

 Мета: вивчення студентами основних класів органічних сполук, їх будови, методів отримання, властивостей і галузей застосування.

Завдання: отримання студентами знань про органічні сполуки, їх класифікацію, закономірності будови та реакційної здатності, набуття навичок роботи у хімічній лабораторії.

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   фізичні і хімічні властивості органічних речовин,

-   роль органічних речовин для живої природи і життєдіяльності людини з точки зору раціонального використання природних багатств і охорони природи.

вміти:

-   пояснювати і узагальнювати хімічні явища, що спостерігаються за участю органічних сполук;

-   користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної та аналітичної хімії;

-   користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами;

-   самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного матеріалу інформацію;

-   самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів дослідження;

-   висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і аудиторії.

Міждисциплінарні зв’язки: є основою для вивчення наступгих дисциплін «Аналітичної хімії», «Біології», «Біології клітин», «Загальної біотехнології», «Фізіології рослин». Для вивчення дисципліни «Органічна хімія» необхідні знання отримані в курсі «Загальної та неорганічної хімії».


  Програма вивчення навчальної дисципліни “Хімічні методи аналізу сільськогосподарської продукції" складена відповідно до програми навчальної дисципліни підготовки фахівців ОР бакалавр, спеціальності 201 «Агрономія». Дисципліна викладається у 6 семестрі. Передбачені види аудиторних занять – лекції та лабораторно-практичні заняття. Форми контролю –  залік . Передбачається вивчення основних положень хімічних, фізикохімічних та фізичних методів аналізу та використання їх для аналізу сільськогосподарської продукції. Курс навчає прийомам роботи в лабораторії з одержання, дослідження властивостей, встановленню якісного та кількісного складу речовин; навчає використовувати знання загальних закономірностей для прогнозування поведінки будь-якої речовини чи хімічного процесу.

    Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Хімічні методи аналізу сільськогосподарської продукції” є дати студентам основні знання з  аналітичної хімії, ознайомити з теоретичними основами хімічних та фізикохімічних методів аналізу, відпрацювати прийоми проведення найбільш вживаних в сільському господарстві методів аналізу, що також необхідно для засвоєння спеціальних дисциплін, розуміння процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, процесів біогенної міграції елементів. Вивчення основних класів біологічно важливих органічних та неорганічних сполук, характеристик хімічних процесів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Хімічні методи аналізу сільськогосподарської продукції” є  на основі вивчення основних механізмів та законів хімічних перетворені у природі, можливісті прогнозування перебігу процесів,розуміння взаємозв’язків між будовою та функціями біологічно важливих сполук освоїти найбільш важливі хімічні і фізикохімічні методи аналізу, сформувати у студентів уміння знаходити вірне рішення конкретних виробничих задач. Вивчити сполуки біологічно важливих елементів в живій та неживій природі, навчитись моделювати процеси, що відбуваються в системі «грунт – рослина − людина». Сформувати у студентів систему знань з раціонального ведення сільського господарства, розуміння функцій не лише корисних елементів живлення, а й негативної ролі елементів-токсикантів. Теоретичні положення курсу використовуються при вивченні спеціальних дисциплін.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок;

-   основні закони хімічної кінетики і термодинаміки;

-    властивості електролітів і неелектролітів;

-    властивості елементів та їх найважливіших сполук;

-   номенклатуру, будову та властивості органічних речовин;

-   закони хімічних перетворень;

-   природу хімічного зв’язку в координаційних сполуках та координаційні можливості біометалів;

-   методи якісного та кількісного аналізу;

-   характеристики окисно-відновного процесу;

-   будову та властивості координаційних сполук;

-   причини токсичної дії важких металів та механізм адаптації рослин до них.

 

вміти:

-   користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної та аналітичної хімії;

-   користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами;

-   самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного матеріалу інформацію;

-   самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів дослідження;

-   висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і аудиторії.

Міждисциплінарні зв’язки: є основою для вивчення «Геології з основами мінералогії», «Загального грунтзнавства», «Фізико-хімічних методів досліджень».