Програма вивчення навчальної дисципліни “Хімія” складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Хімія» підготовки фахівців ОР бакалавр, спеціальності 103 «Науки про Землю». Дисципліна викладається у І та ІІ  семестрі. Передбачені види аудиторних занять – лекції та лабораторно-практичні заняття. Форми контролю – іспит (І семестр), залік (ІІ семестр). Передбачається вивчення основних положень загальної, неорганічної та аналітичної, фізичної та колоідної, органічної хімії, що є науковою основою засвоєння профілюючих дисциплін. Курс навчає прийомам роботи в лабораторії з одержання, дослідження властивостей, встановленню якісного та кількісного складу речовин; навчає використовувати знання загальних закономірностей для прогнозування поведінки будь-якої речовини чи хімічного процесу.

    Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія” є дати студентам основні знання з загальної, неорганічної, аналітичної, органічної та фізичної хімії, що необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін, розуміння процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, процесів біогенної міграції елементів. Вивчення основних класів біологічно важливих органічних та неорганічних сполук, характеристик хімічних процесів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Хімія” є вивчення основних механізмів та законів хімічних перетворені у природі, можливість прогнозування перебігу процесів, взаємозв’язок між будовою та функціями біологічно важливих сполук. Вивчити сполуки біологічно важливих елементів в живій та неживій природі, навчитись моделювати процеси, що відбуваються в системі «грунт – рослина − людина». Сформувати у студентів систему знань з раціонального ведення сільського господарства, розуміння функцій не лише корисних елементів живлення, а й негативної ролі елементів-токсикантів. Теоретичні положення курсу використовуються при вивченні спеціальних дисциплін.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок;

-   основні закони хімічної кінетики і термодинаміки;

-    властивості електролітів і неелектролітів;

-    властивості елементів та їх найважливіших сполук;

-   номенклатуру, будову та властивості органічних речовин;

-   закони хімічних перетворень;

-   природу хімічного зв’язку в координаційних сполуках та координаційні можливості біометалів;

-   методи якісного та кількісного аналізу;

-   характеристики окисно-відновного процесу;

-   будову та властивості координаційних сполук;

-   причини токсичної дії важких металів та механізм адаптації рослин до них.

 

вміти:

-   користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної та аналітичної хімії;

-   користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами;

-   самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного матеріалу інформацію;

-   самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів дослідження;

-   висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і аудиторії.

Міждисциплінарні зв’язки: є основою для вивчення «Геології з основами мінералогії», «Загального грунтзнавства», «Фізико-хімічних методів досліджень».


Програма вивчення навчальної дисципліни “Хімія” складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Хімія» підготовки фахівців ОР бакалавр, спеціальності 204 «Технологія виробництва і переробки продукції твариннцтва». Дисципліна викладається у ІІ та ІІІ семестрах. Передбачені види аудиторних занять – лекції та лабораторно-практичні заняття. Форми контролю – іспит (ІІ семестр), залік (ІІІ семестр). Передбачається вивчення основних положень загальної, неорганічної та аналітичної, фізичної та колоідної, органічної хімії, що є науковою основою засвоєння профілюючих дисциплін. Курс навчає прийомам роботи в лабораторії з одержання, дослідження властивостей, встановленню якісного та кількісного складу речовин; навчає використовувати знання загальних закономірностей для прогнозування поведінки будь-якої речовини чи хімічного процесу.

    Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія” є дати студентам основні знання з загальної, неорганічної, аналітичної, органічної та фізичної хімії, що необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін, розуміння процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, процесів біогенної міграції елементів. Вивчення основних класів біологічно важливих органічних та неорганічних сполук, характеристик хімічних процесів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Хімія” є вивчення основних механізмів та законів хімічних перетворені у природі, можливість прогнозування перебігу процесів, взаємозв’язок між будовою та функціями біологічно важливих сполук. Вивчити сполуки біологічно важливих елементів в живій та неживій природі, навчитись моделювати процеси, що відбуваються в системі «грунт – рослина − людина». Сформувати у студентів систему знань з раціонального ведення сільського господарства, розуміння функцій не лише корисних елементів живлення, а й негативної ролі елементів-токсикантів. Теоретичні положення курсу використовуються при вивченні спеціальних дисциплін.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок;

-   основні закони хімічної кінетики і термодинаміки;

-    властивості електролітів і неелектролітів;

-    властивості елементів та їх найважливіших сполук;

-   номенклатуру, будову та властивості органічних речовин;

-   закони хімічних перетворень;

-   природу хімічного зв’язку в координаційних сполуках та координаційні можливості біометалів;

-   методи якісного та кількісного аналізу;

-   характеристики окисно-відновного процесу;

-   будову та властивості координаційних сполук;

-   причини токсичної дії важких металів та механізм адаптації рослин до них.

 

вміти:

-   користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної та аналітичної хімії;

-   користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами;

-   самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного матеріалу інформацію;

-   самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів дослідження;

-   висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і аудиторії.


Програма вивчення навчальної дисципліни “Хімія” складена відповідно до програми навчальної дисципліни «Хімія» підготовки фахівців ОР бакалавр, спеціальності 208 «Агроінженерія». Дисципліна викладається у ІІ семестрі. Передбачені види аудиторних занять – лекції та лабораторно-практичні заняття. Форми контролю – залік. Передбачається вивчення основних положень загальної, неорганічної, органічної, фізичної хімії, що є науковою основою засвоєння профілюючих дисциплін. Курс навчає прийомам роботи в лабораторії з одержання, дослідження властивостей, встановленню якісного та кількісного складу речовин; навчає використовувати знання загальних закономірностей для прогнозування поведінки будь-якої речовини чи хімічного процесу.

    Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Хімія” є дати студентам основні знання з загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії, що необхідні для засвоєння спеціальних дисциплін, розуміння процесів росту й розвитку рослин, фізіології мінерального живлення, процесів біогенної міграції елементів. Вивчення основних класів біологічно важливих органічних та неорганічних сполук, характеристик хімічних процесів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Хімія” є вивчення основних механізмів та законів хімічних перетворені у природі,  можливість прогнозування перебігу процесів, взаємозв’язок між будовою та функціями біологічно важливих сполук. Вивчити сполуки біологічно важливих елементів в живій та неживій природі, навчитись моделювати процеси, що відбуваються в системі «грунт – рослина − людина». Сформувати у студентів систему знань з раціонального ведення лісового та садово-паркового господарства, розуміння функцій не лише корисних елементів живлення, а й негативної ролі елементів-токсикантів.Теоретичні положення курсу використовуються при вивченні спеціальних дисциплін.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

-   сучасні теоретичні положення про будову атома, хімічний зв’язок;

-   основні закони хімічної кінетики і термодинаміки;

-    властивості електролітів і неелектролітів;

-    властивості елементів та їх найважливіших сполук;

-   номенклатуру, будову та властивості органічних речовин;

-   природу хімічного зв’язку в координаційних сполуках та координаційні можливості біометалів;

-   методи якісного та кількісного аналізу;

-   характеристики окисно-відновного процесу;

-   будову та властивості координаційних сполук;

-   причини токсичної дії важких металів та механізм адаптації рослин до них.

 

вміти:

-   користуватися навчальною, науковою та методичною літературою з загальної, неорганічної, фізичної та органічної хімії;

-   користуватися лабораторним обладнанням, посудом, реактивами;

-   самостійно розбиратися в хімічних процесах, отримувати додаткову до лекційного матеріалу інформацію;

-   самостійно проводити хімічний експеримент, проводити статистичну обробку результатів дослідження;

-   висловлювати свою професійну думку, передавати відповідну інформацію колегам і аудиторії.