Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів сучасної системи наукових знань про фінансовий облік, вивчення основ методології та організації фінансового обліку пасивів на  підприємствах різних форм власності.

Дисципліна «Фінансовий облік» є однією з провідних дисциплін і забезпечує формування у здобувачів необхідних методичних здібностей для подальшого їх використання в майбутній практичній діяльності за фахом.

Предметом дисципліни «Фінансовий облік (ІІ)» є пасиви підприємства: зобов’язання за розрахунками з постачальниками та підрядниками; короткострокові зобов’язання за розрахунками з банками та іншими позиками; розрахунки з учасниками та іншими кредиторами; розрахунки за виплатами працівникам та соціальним страхуванням; розрахунки з бюджетом та зі страхування майна; зобов’язання за довгостроковими позиками та векселями; довгострокові зобов’язання за облігаціями  та з фінансової оренди; доходи, витрати і фінансові результати від діяльності підприємства; формування зареєстрованого (пайового) капіталу, облік капіталу у дооцінках та додаткового капіталу; резервний капітал, вилучений капітал та нерозподілений прибуток; забезпечення майбутніх витрат і платежів; цільове фінансування і цільові надходження.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, законодавчих актів, нормативних документів Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерств і відомств, на положеннях освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційних характеристиках підготовки фахівців за рівнями ступеневої освіти.

Завданням дисципліни є вивчення фінансового обліку як інформаційної системи, предмета та метода фінансового обліку та його складових елементів, методології та організації фінансового обліку з використанням прогресивних прийомів та Міжнародних і Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, набуття навичок опрацювання первинних документів, організацію поточного бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати:

- теоретичні основи, принципи сучасної організації фінансового обліку активів підприємства із урахуванням положень національних стандартів;

- техніку ведення фінансового обліку та його прогресивні форми;

- механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді;

- методику складання встановленої органами державного управління фінансової звітності;

- порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень;

- порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан підприємства;

Вміти:

- набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні;

- оволодівати основами фінансового обліку, формами і методами організації фінансового обліку;

- використовувати елемент аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово–господарській діяльності;

- організовувати фінансовий облік активів на підприємствах з різними формами власності.

Бути ознайомленим:

- з указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, іншими нормативними та правовими документами, що регулюють організацію бухгалтерського обліку та застосування бухгалтерської інформації організаціями та підприємствами;

- з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку з методами контролю та аналізу господарської діяльності підприємства з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і пошуку шляхів подальшого покращення їх роботи.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

ЗК04. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

ЗК05. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність.

ЗК06. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.

ЗК07. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

ЗК10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.

ЗК11. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності.

ЗК12. Здатність до навчання.

ЗК13. Здатність формувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК01. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.

ФК02. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних завдань в сфері обліку і оподаткування.

ФК03. Здатність проводити аналіз та оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності з метою прийняття управлінських рішень.

ФК04. Здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві.

ФК05. Уміння складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку документів, вести синтетичний й аналітичний облік.

ФК06. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

ФК07. Здатність до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

ФК08. Здатність до аналізу підходів до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України.

ФК09. Формування вмінь правильно відображати господарські операції бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку та використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетної установи.

ФК10. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

ФК11. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.

ФК12. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів.

ФК13. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

ФК14. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання:

ПР07. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.

ПР08. Уміння проводити статистичний аналіз показників господарської діяльності господарюючих суб’єктів.

ПР09. Здатність продемонструвати знання та навички планування фінансових показників діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи розрахункові дані виробничої частини бізнес-плану.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, курсова робота, тестування, самостійна робота здобувача, виробнича практика.

Лекції – 22 години

Практичні заняття – 22 години

Курсова робота – 32 години

Виробнича практика – 40 годин

Вид контролю – екзамен.


Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів сучасної системи наукових знань про фінансовий облік, вивчення основ методології та організації фінансового обліку активів та пасивів на підприємствах різних форм власності.

Предметом дисципліни «Фінансовий облік» є активи та пасиви підприємства: грошові кошти; довго- і короткострокові фінансові інвестиції; розрахунків з дебіторами; виробничі запаси; продукція сільськогосподарського виробництва; поточні біологічні активи; основні засоби; нематеріальні активи; капітальні інвестиції; довгострокові біологічні активи; зобов’язання за розрахунками з постачальниками та підрядниками; короткострокові зобов’язання за розрахунками з банками та іншими позиками; розрахунки з учасниками та іншими кредиторами; розрахунки за виплатами працівникам та соціальним страхуванням; розрахунки з бюджетом та зі страхування майна; зобов’язання за довгостроковими позиками та векселями; довгострокові зобов’язання за облігаціями  та з фінансової оренди; доходи, витрати і фінансові результати від діяльності підприємства; формування зареєстрованого (пайового) капіталу, облік капіталу у дооцінках та додаткового капіталу; резервний капітал, вилучений капітал та нерозподілений прибуток; забезпечення майбутніх витрат і платежів; цільове фінансування і цільові надходження.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, законодавчих актів, нормативних документів Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерств і відомств, на положеннях освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційних характеристиках підготовки фахівців за рівнями ступеневої освіти.

Завданням дисципліни є вивчення фінансового обліку як інформаційної системи, предмета та метода фінансового обліку та його складових елементів, методології та організації фінансового обліку з використанням прогресивних прийомів та Міжнародних і Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, набуття навичок опрацювання первинних документів, організацію поточного бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати:

-         теоретичні основи, принципи сучасної організації фінансового обліку активів підприємства із урахуванням положень національних стандартів;

-         техніку ведення фінансового обліку та його прогресивні форми;

-         механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді;

-         методику складання встановленої органами державного управління фінансової звітності;

-         порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень;

-         порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан підприємства;

Вміти:

-         набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні;

-         оволодівати основами фінансового обліку, формами і методами організації фінансового обліку;

-         використовувати елемент аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово–господарській діяльності;

-         організовувати фінансовий облік активів на підприємствах з різними формами власності.

Бути ознайомленим:

- з указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, іншими нормативними та правовими документами, що регулюють організацію бухгалтерського обліку та застосування бухгалтерської інформації організаціями та підприємствами;

- з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку з методами контролю та аналізу господарської діяльності підприємства з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і пошуку шляхів подальшого покращення їх роботи.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

2.     Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності.

3.     Здатність формувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.

2.     Здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві.

3.     Уміння складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку документів, вести синтетичний й аналітичний облік.

4.     Здатність до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

5.     Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання:

1.     Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.

2. Уміння проводити статистичний аналіз показників господарської діяльності господарюючих суб’єктів.

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий облік» здобувачі повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних із спроможністю відображення відомостей про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації з метою формування обліково-аналітичної інформації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають управлінські рішення.

Згідно з базовим навчальним планом підготовки фахівців здобувачів початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на вивчення дисципліни «Фінансовий облік» відведено 10 кредитів, загальна кількість 353 години, у т.ч. 52 години лекцій, 52 години – практичні заняття, 196 годин самостійної роботи, 10 годин – навчальна практика, 30 - годин виробнича практика, 12 годин – курсова робота, залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр) – 1 година.

Вид контролю -залік (3-й семестр), екзамен (4-й семестр).


Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів сучасної системи наукових знань про фінансовий облік, вивчення основ методології та організації фінансового обліку активів на  підприємствах різних форм власності.

Дисципліна «Фінансовий облік» є однією з провідних дисциплін і забезпечує формування у здобувачів необхідних методичних здібностей для подальшого їх використання в майбутній практичній діяльності за фахом.

Предметом дисципліни «Фінансовий облік» є активи підприємства: грошові кошти; довго- і короткострокові фінансові інвестиції; розрахунки з дебіторами; виробничі запаси; продукція сільськогосподарського виробництва; поточні біологічні активи; основні засоби; нематеріальні активи; капітальні інвестиції; довгострокові біологічні активи.

Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, законодавчих актів, нормативних документів Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерств і відомств, на положеннях освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційних характеристиках підготовки фахівців за рівнями ступеневої освіти.

Завданням дисципліни є вивчення фінансового обліку як інформаційної системи, предмета та метода фінансового обліку та його складових елементів, методології та організації фінансового обліку з використанням прогресивних прийомів та Міжнародних і Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, набуття навичок опрацювання первинних документів, організацію поточного бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати:

-                    теоретичні основи, принципи сучасної організації фінансового обліку активів підприємства із урахуванням положень національних стандартів;

-                    техніку ведення фінансового обліку та його прогресивні форми;

-                    механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді;

-                    методику складання встановленої органами державного управління фінансової звітності;

-                    порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень;

-                    порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан підприємства;

Вміти:

-                    набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні;

-                    оволодівати основами фінансового обліку, формами і методами організації фінансового обліку;

-                    використовувати елемент аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово–господарській діяльності;

-                    організовувати фінансовий облік активів на підприємствах з різними формами власності.

Бути ознайомленим:

- з указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та Верховної Ради України, іншими нормативними та правовими документами, що регулюють організацію бухгалтерського обліку та застосування бухгалтерської інформації організаціями та підприємствами;

- з національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку з методами контролю та аналізу господарської діяльності підприємства з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства і пошуку шляхів подальшого покращення їх роботи.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентністьЗдатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов

Загальні компетентності:

ЗК04. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

ЗК05. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність забезпечувати їх правочинність.

ЗК06. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність.

ЗК07. Здатність працювати як самостійно, так і в команді.

ЗК10. Здатність займати активну життєву позицію та розвивати лідерські якості.

ЗК11. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності.

ЗК12. Здатність до навчання.

ЗК13. Здатність формувати нові ідеї (креативність).

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК01. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю підприємства.

ФК02. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних завдань в сфері обліку і оподаткування.

ФК03. Здатність проводити аналіз та оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності з метою прийняття управлінських рішень.

ФК04. Здатність до застосування різних форм і методів бухгалтерського обліку на підприємстві.

ФК05. Уміння складати, перевіряти та проводити бухгалтерську обробку документів, вести синтетичний й аналітичний облік.

ФК06. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

ФК07. Здатність до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

ФК08. Здатність до аналізу підходів до організації бухгалтерського обліку в банківських установах України.

ФК09. Формування вмінь правильно відображати господарські операції бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку та використовувати облікову інформацію в управлінні бюджетної установи.

ФК10. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

ФК11. Здатність здійснювати контроль господарської діяльності як функції управління з метою забезпечення його ефективного функціонування, оцінки результатів роботи, виконання планів, визначення порушень прийнятих норм і стандартів, підвищення відповідальності.

ФК12. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів.

ФК13. Здатність здійснення облікових процедур із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

ФК14. Здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання:

ПР07. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями.

ПР08. Уміння проводити статистичний аналіз показників господарської діяльності господарюючих суб’єктів.

ПР09. Здатність продемонструвати знання та навички планування фінансових показників діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи розрахункові дані виробничої частини бізнес-плану.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, семінари, тестування, самостійна робота здобувача.

Лекції – 42 години

Практичні заняття – 42 години

Вид контролю – залік


На вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» відведено 7 кредитів, загальна кількість 210 год., з них 52 год. лекції, 52 год. практичних занять, на самостійну роботу 100 год., в т.ч. на курсову роботу 30 годин.

Підсумкові контрольні заходи проводяться в формі екзамену.

Мета: формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Завдання: навчити здобувачів застосовувати відповідні методики та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати: порядок організації внутрішньогосподарського обліку, який повинен забезпечити отримання інформації, потрібної для контролю поточної діяльності підприємства і його структурних підрозділів, оптимізацію використання ресурсіввизначення ефективності виробництва; тактики управління і планування необхідних для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Вміти: опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; володіти основами управлінського обліку, формами і методами організації управлінського обліку; класифікувати витрати підприємства за їх цільовим призначенням, групувати їх за видами продукції, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності, сферами діяльності, регіонами реалізації продукції тощо; визначити доходи підприємства, їх групувати за видами продукції, сферами діяльності, регіонами реалізації тощо; складати і аналізувати їх виконання реалізації, виробництва, придбання виробничих запасів, прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, накладних витрат на управління виробництвом, адміністративних витрат, витрат на збут, собівартості реалізованої продукції за бюджетний період, бюджетного звіту про фінансові результати, бюджетного балансу.

Перелік компетентностей:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, семінари, тестування, самостійна робота здобувача.