Метою є формування компетенцій з організації облікового процесу в управлінні діяльністю суб’єктів господарювання.

Завдання навчальної дисципліни: надання здобувачам компетенцій щодо створення раціонально-організованого обліково-контрольного та аналітичного процесу, орієнтованого на інформаційне забезпечення управлінських рішень.

У  результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен  знати:

·         сутність та концептуальні основи організації бухгалтерського обліку;

·         нормативно-правове регулювання організації бухгалтерського обліку;

·         об’єкти організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

·         методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

·         порядок організації бухгалтерського обліку як процесу;

·         організацію праці людей, зайнятих бухгалтерським обліком на підприємстві;

·         організацію роботи бухгалтерських служб;

·         методику вивчення чисельності бухгалтерського апарату;

·         особливості організації бухгалтерського обліку на окремих ділянках;

·         свої права і обов’язки в системі організації обліку;

·         сутність та зміст нормативно-правового забезпечення функціонування бухгалтерського обліку на підприємстві;

·         зміст та методику підготовки наказу про облікову політику підприємства;

·         сутність та зміст технічного та інформаційного забезпечення обліку.

Після вивчення дисципліни здобувач повинен вміти:

·         розкрити сутність терміну "Організація бухгалтерського обліку";

·         пояснити концепцію організації бухгалтерського обліку;

·         визначити та охарактеризувати об’єкти організації бухгалтерського обліку;

·         розуміти роль організації бухгалтерського обліку в системі сучасного управління

·         використовувати принципи організації роботи апарату бухгалтерії;

·         формувати підрозділи бухгалтерської служби, розробляти положення про бухгалтерські служби та посадові інструкції;

·         будувати графіки роботи облікового персоналу;

·         розраховувати потрібну кількість облікового персоналу;

·         розробляти організаційні регламенти;

·         підготувати проект наказу про облікову політику.

Навчальна програма є основою для розробки робочих програм з курсу «Організація бухгалтерського обліку» за відповідними змістовими модулями.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 години (5 кредитів ЄКТС).

Лекцій 26 год., практичні заняття 24 год., самостійна робота 94 год., екзамен 6 год.

Загальні компетентності

ЗК01.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК13.  Здатність  проведення  досліджень  на  відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження  соціально-економічних  процесів,   розв’язання прикладних  завдань  в  сфері  обліку,  аналізу,  контролю, аудиту, оподаткування.

СК03.  Здатність  до  відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів  господарювання  в фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх  систематизації, узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

 ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.Виробнича практика здобувачів за освітнім ступенем другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – це одна з найважливіших частин підготовки висококваліфікованих фахівців                      з обліку та оподаткування і є безпосереднім продовженням навчального процесу                в умовах виробництва з бухгалтерського обліку, податкового контролю та аналізу господарської діяльності, організації та управління сільськогосподарським виробництвом.

Основна її мета – закріплення теоретичних і практичних навиків з організації бухгалтерського обліку, податкового контролю та фінансового аналізу через застосування різноманітних прийомів і методів аналізу визначення фінансового стану підприємства, його конкурентоспроможності.

Виробнича практика має також своєю метою допомогти здобувачу апробувати результати своїх досліджень, обґрунтувати основні положення дипломної роботи.

Всі пропозиції і висновки дипломної роботи повинні бути обов'язково узгоджені з керівником і головними спеціалістами господарства та виробничих підрозділів.

Загальними завданнями виробничої практики є:

- набуття практичних навичок з організації бухгалтерського обліку                                в бухгалтерії господарства та у виробничих підрозділах;

- набуття практичних навичок складання річної фінансової звітності, як основного джерела інформації проведення фінансового аналізу;

- опанувати діючий інструктивний матеріал з проведення інвентаризації та взяти безпосередню участь в аналізі її результатів;

- узагальнити практичний досвід складання звітних калькуляцій і закриття рахунків;

- вивчити організацію системи економічного контролю та порядок проведення внутрішніх і зовнішніх перевірок;

- вивчити систему планування і організації аналізу фінансового стану підприємства;

- проаналізувати фінансовий стан підприємства;

- вивчити діючу систему податкового контролю;

- збір та обробка матеріалів для дипломної роботи і експериментальна перевірка результатів проведених досліджень за темою дипломної роботи.


Виробнича практика здобувачів ІІІ курсу спеціальності «Облік і оподаткування» з фінансового обліку та економічного аналізу - одна з найважливіших частин підготовки висококваліфікованих фахівців                                       з бухгалтерського обліку і є безпосереднім продовженням навчального процесу                   в умовах виробництва, коли студент повинен практично застосовувати отримані                          в університеті знання.

Метою практики є закріплення теоретичних знань і оволодіння здобувачами практичними навичками з організації фінансового обліку та економічного аналізу в умовах становлення ринкових відносин. Виробнича практика має також за мету допомогти здобувачу обґрунтувати основні положення дипломної роботи та визначити завдання по її написанню. Загальними завданнями виробничої практики є:

- набуття практичних навиків з організації фінансового обліку в бухгалтерії господарства та у виробничих підрозділах;

- вивчення стану організації бухгалтерської роботи на підприємстві як основного джерела інформаційного забезпечення проведення економічного аналізу;

- надання практичної допомоги виробництву з обліку;

- вивчення системи планування і організації аналітичної роботи                                 в господарстві;

- збір і обробка матеріалів для виконання курсових та дипломних робіт                           й експериментальна перевірка результатів проведених досліджень на тему роботи.


Лекції                                                        30

Практичні заняття                                  30

Самостійна робота                                 54

Загальна кількість                                  120

Форма підсумкового контрольного  заходу:  екзамен

Метою  викладання  навчальної  дисципліни «Бухгалтерський облік» є формування у здобувачів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з бухгалтерського обліку та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік»: розкрити роль бухгалтерського обліку у системі управління; ознайомити з принципами бухгалтерського обліку та національними стандартами бухгалтерського обліку; характеризувати фінансовий та управлінський облік, розкрити їх особливості; ознайомити з планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та порядком складання робочого плану рахунків; забезпечити повне і достовірне відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві в звітному періоді; забезпечити складання встановленої органами державного управління фінансової звітності; забезпечити надання інформації внутрішнім  споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень та зовнішнім користувачам про реальний фінансовий стан підприємства.

В результаті вивчення дисципліни, здобувачі повинні:

знати: теоретичні основи, принципи сучасної організації бухгалтерського обліку із урахуванням положень національних стандартів бухгалтерського обліку; техніку ведення бухгалтерського обліку та його прогресивні форми; механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді; методику складання встановленої органами державного управління фінансової звітності; порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень; порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан підприємства

Підготовлений здобувач повинен вміти: набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; оволодівати основами бухгалтерського обліку, формами і методами організації бухгалтерського обліку; застосовувати Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку у вирішенні практичних завдань; застосовувати основні принципи  та елементи методу бухгалтерського обліку при  реєстрації  господарської  діяльності, фіксації господарських операцій діяльності підприємства  в первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку (хронологічна і систематична реєстрація в регістрах бухгалтерського обліку), розкривати суть фінансової звітності; працювати з нормативно-правовою базою стосовно питань бухгалтерського обліку.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК01.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК02.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК03..Здатність планувати та управляти часом.

ЗК04.  Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК05.Навички використання інформаційних та комунікаційних  технологій.

ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК10. Здатність працювати в команді.

ЗК12. Здатність працювати автономно.

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК14. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку  предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища.

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення фінансових задач.

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного та фіскального регулювання.

СК06.Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.

СК07.Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.

СК08.Здатність виконувати контрольні функції у  сфері фінансів,банківської справи і страхування.

СК09. Здатність здійснювати ефективні комунікації.

СК10.Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні рішення.

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, семінари, тестування, самостійна робота здобувача.

На вивчення навчальної дисципліни «Управлінський облік» відведено 7 кредитів, загальна кількість 210 год., з них 52 год. лекції, 52 год. практичних занять, на самостійну роботу 100 год., в т.ч. на курсову роботу 30 годин.

Підсумкові контрольні заходи проводяться в формі екзамену 6 год.

Мета: формування системи знань з організації та методики управлінського обліку, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного досвіду.

Завдання: навчити здобувачів застосовувати відповідні методики та прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття ефективних управлінських рішень.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати: порядок організації внутрішньогосподарського обліку, який повинен забезпечити отримання інформації, потрібної для контролю поточної діяльності підприємства і його структурних підрозділів, оптимізацію використання ресурсіввизначення ефективності виробництва; тактики управління і планування необхідних для прийняття оптимальних управлінських рішень.

Вміти: опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; володіти основами управлінського обліку, формами і методами організації управлінського обліку; класифікувати витрати підприємства за їх цільовим призначенням, групувати їх за видами продукції, процесами, стадіями виробництва, центрами відповідальності, сферами діяльності, регіонами реалізації продукції тощо; визначити доходи підприємства, їх групувати за видами продукції, сферами діяльності, регіонами реалізації тощо; складати і аналізувати їх виконання реалізації, виробництва, придбання виробничих запасів, прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, накладних витрат на управління виробництвом, адміністративних витрат, витрат на збут, собівартості реалізованої продукції за бюджетний період, бюджетного звіту про фінансові результати, бюджетного балансу.

Перелік компетентностей:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.


Навчальним планом на вивчення дисципліни відведено 120 годин, в тому числі 30 годин лекцій, 30 годин практичних занять, 54 години  самостійної підготовки,  6 годин підсумковий контроль – екзамен.

Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності.

Основні завдання вивчення дисципліни: вивчення методів раціональної організації основ фінансового обліку; вивчення методів організації ведення на підприємствах фінансового обліку капіталу та зобов’язань за національними стандартами.

Предметом дисципліни "Фінансовий облік (частина ІІ)" є капітал і зобов’язання підприємства: статутний капітал; резервний капітал; вилучений капітал; нерозподілені прибутки (непокриті збитки); розрахунки з постачальниками; короткострокові зобов’язання за розрахунками з банками та іншими позиками; розрахунки з оплати праці та соціального страхування; розрахунки з бюджетом; зобов’язання за довгостроковими позиками та векселями; довгострокові зобов’язання за облігаціями та з фінансової оренди; доходи, витрати та фінансові результати діяльності підприємства.

Внаслідок вивчення дисципліни кожен здобувач повинен:

знати: теоретичні основи, принципи сучасної організації бухгалтерського обліку капіталу і зобов’язань підприємства з врахуванням положень національних стандартів; порядок складання фінансової звітності і надання інформації внутрішнім і зовнішнім користувачам. крім того, слід вміти оцінювати стан  бухгалтерського обліку в господарському формуванні АПК, правильно і раціонально вести бухгалтерський облік відповідно до норм чинного законодавства;

 уміти: опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; оволодівати основами фінансового обліку, формами і методами організації фінансового обліку; оволодівати елементами аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово–господарській діяльності; організовувати фінансовий облік капіталу і зобов'язань  на підприємствах з різними формами власності;

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 7 предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

 Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці. 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.Згідно з базовим навчальним планом підготовки відведено 4 кредити, загальна кількість 120 год., з них 30 год. лекції, 30 год. практичних занять та на самостійну роботу 60 год.

Підсумкові контрольні заходи проводяться в формі заліку.

 Мета вивчення дисципліни: формування у здобувачів сучасної системи наукових знань про фінансовий облік, вивчення основ методології та організації фінансового обліку активів на  підприємствах різних форм власності.

Дисципліна «Фінансовий облік» є однією з провідних дисциплін і забезпечує формування у здобувачів необхідних методичних здібностей для подальшого їх використання в майбутній практичній діяльності за фахом.

Предметом дисципліни «Фінансовий облік (частина І)» є активи підприємства: грошові кошти; довго- і короткострокові фінансові інвестиції; розрахунки з дебіторами; виробничі запаси; продукція сільськогосподарського виробництва; поточні біологічні активи; основні засоби; нематеріальні активи; капітальні інвестиції; довгострокові біологічні активи.

Завданням дисципліни є вивчення фінансового обліку як інформаційної системи, предмета та метода фінансового обліку та його складових елементів, методології та організації фінансового обліку з використанням прогресивних прийомів та Міжнародних і Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку і фінансової звітності, набуття навичок опрацювання первинних документів, організацію поточного бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, створити основу для вивчення курсів «Управлінський облік», «Аудит» та ін..

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати: теоретичні основи, принципи сучасної організації фінансового обліку активів підприємства із урахуванням положень національних стандартів; техніку ведення фінансового обліку та його прогресивні форми; механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді; методику складання встановленої органами державного управління фінансової звітності; порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень; порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан підприємства;

Вміти: набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; оволодівати основами фінансового обліку, формами і методами організації фінансового обліку; використовувати елемент аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово–господарській діяльності; організовувати фінансовий облік активів на підприємствах з різними формами власності.

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК03. Здатність працювати в команді. 

ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій. 

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК14. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 7 предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

 Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці. 

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.