Мета навчальної дисципліни «Облік і аудит», для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент», є  отримання теоретичних знань та набуття умінь і навичок ведення бухгалтерського обліку і аудиту з метою інтерпретації показників фінансової звітності для потреб управління. умовах оподаткування.

 Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

ЗК 4. Здатність застосувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 8. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 11. Здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК 3.          Здатність визначати перспективи розвитку менеджменту.

СК 4.          Вміння визначати функціональні області в сфері менеджменту та зв’язки між ними.

СК 10.        Здатність оцінювати виконувані роботи, забезпечувати їх якість та мотивувати персонал з менеджменту.

СК 12.        Здатність аналізувати й структурувати  проблеми менеджменту, формувати обґрунтовані рішення.

СК 13.        Розуміти принципи і норми права та використовувати їх в менеджменті.

Програмні результати навчання:

РН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій лідерства.

РН 4. Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування у сфері менеджменту.

РН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників для обґрунтування розвитку менеджменту.

РН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення комунікації у різних сферах менеджменту.

РН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування менеджменту.

РН 16. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним у сфері менеджменту.

Загальна кількість годин – 150.

Лекції – 36 год.

Практичні заняття – 36 год.

Вид контролю: екзамен.

 


Мета навчальної дисципліни – викладання навчальної  дисципліни «Бухгалтерський облік та податковий облік», для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», є формування у здобувачів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку і оподаткування та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК.1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та пошуку.

ЗК.5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК.8. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК.13.        Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

СК.2.          Здатність забезпечувати належний рівень вироблення та використання продуктів, послуг чи процесів публічного управління та адміністрування.

СК.5.          Здатність використовувати систему електронного документообігу в публічному управлінні та адмініструванні.

СК.6.          Здатність здійснювати інформаційно-аналітичне забезпечення в сфері публічного управління та адміністрування із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.

СК.7.          Здатність розробляти тактичні та оперативні плани публічного управління та адміністрування

Програмні результати навчання:

РН 5. Знати стандарти, принципи та норми діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.

РН 8. Розуміти та використовувати технології вироблення, прийняття та реалізації управлінських рішень в публічному управлінні та адмініструванні.

РН 10. Уміти користуватися системою електронного документообігу публічного управління та адміністрування.

РН 11. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах публічного управління та адміністрування.

РН 13. Використовувати методи аналізу та оцінювання програм сталого розвитку публічного управління та адміністрування

РН 14. Уміти коригувати публічне управління та адміністрування у випадку зміни вихідних умов.

РН 16. Використовувати дані статистичної звітності, обліку та спеціальних досліджень у сфері публічного управління та адміністрування.

Загальна кількість годин – 120.

Лекції – 30 год.

Практичні заняття – 30 год.

Вид контролю: екзамен.


Метою  викладання  навчальної  дисципліни «Облік у фермерських господарствах», для  здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та набуття практичних навичок з обліку у фермерських господарствах з використанням облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Облік у фермерських господарствах»: розкрити роль обліку фермерських господарств в системі управління; орієнтування здобувачів на проблемні аспекти обліку фермерських господарств, що підлягають вивченню; ознайомити з планом рахунків бухгалтерського обліку та порядком складання робочого плану рахунків; розкрити світовий досвід обліку грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, довгострокових активів, фінансових інвестицій, зобов’язань, обліку доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу та основи управлінського обліку.

В результаті вивчення дисципліни, здобувачі повинні:

знати: сутність та навички виявлення проблем в обліку фермерських господарств та обґрунтування управлінських рішень; нормативно-правову базу з організації бухгалтерського обліку фермерських господарств; зміст, структуру фінансової звітності в обліку фермерських господарств та порядок її складання і використання для прийняття управлінських рішень; досвід організації обліку грошових коштів, дебіторської заборгованості, запасів, довгострокових активів, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу, основи управлінського обліку.

Підготовлений здобувач повинен вміти: користуватися методикою ведення бухгалтерського обліку у фермерських господарствах відповідно до чинних положень нормативно-правової бази України; вести первинний та синтетичний облік господарських операцій в обліку фермерських господарств; формувати облікові регістри; скласти фінансову звітність та здійснити взаємозв’язок показників її основних форм.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК05. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, тестування, самостійна робота здобувача.

Загальна кількість годин – 90.

Вид контролю: залік.


Метою  викладання  навчальної  дисципліни «Облік у фермерських господарствах», для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування»,  є підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та набуття практичних навичок з бухгалтерського обліку у сільському господарстві з використанням облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у сільському господарстві»: розкрити роль бухгалтерського обліку у сільському господарстві в системі управління; орієнтування здобувачів на проблемні аспекти бухгалтерського обліку у сільському господарстві, що підлягають вивченню; ознайомити з планом рахунків бухгалтерського обліку та порядком складання робочого плану рахунків; розкрити світовий досвід обліку грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, довгострокових активів, фінансових інвестицій, зобов’язань, обліку доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу та основи управлінського обліку.

В результаті вивчення дисципліни, здобувачі повинні:

знати: сутність та навички виявлення проблем в бухгалтерському обліку сільського господарства та обґрунтування управлінських рішень; нормативно-правову базу з бухгалтерського обліку у сільському господарстві зміст, структуру фінансової звітності в бухгалтерському обліку сільського господарства та порядок її складання і використання для прийняття управлінських рішень; досвід організації обліку грошових коштів, дебіторської заборгованості, запасів, довгострокових активів, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу, основи управлінського обліку.

Підготовлений здобувач повинен вміти: користуватися методикою ведення бухгалтерського обліку у сільському господарстві відповідно до чинних положень нормативно-правової бази України; вести первинний та синтетичний облік господарських операцій в бухгалтерському обліку сільського господарства; формувати облікові регістри; скласти фінансову звітність та здійснити взаємозв’язок показників її основних форм.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК03. Здатність працювати в команді.

ЗК04.Здатність працювати автономно.

ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

ЗК12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, тестування, самостійна робота здобувача.

Загальна кількість годин – 90.

Вид контролю: залік.