Мета вивчення дисципліни – опанування студентами навиків роботи в умовах автоматизації  бухгалтерського обліку: сформувати практичні навички по веденню бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Автоматизація обліку» є:

ознайомлення з організацією обліку на підприємстві в умовах автоматизації;

опану­вання методикою роботи в сучасних бухгалтерських  програмах по автоматизації обліку;

набуття навичок їх прак­тичного використання для розв'язання ти­пових облікових задач;

– ознайомитись з основами електронного документообігу на підприємстві.

Після вивчення дисципліни «Автоматизація обліку» студенти повинні:

а) знати порядок  ведення  фінансового та податкового обліку в умовах застосування сучасних бухгалтерських програм, призначених для автоматизації облікових процесів на підприємстві;

б) вміти самостійно працювати з програмами, призначеними для автоматизацією обліку на підприємстві,  складати первинні документи, облікові реєстри, формувати звітність підприємства.


Дисципліна «Облік у бюджетних установах» для студентів спеціальності «облік і оподаткування» відноситься до нормативних навчальних дисциплін циклу професійної підготовки відповідно до освітньо-профісійної програми підготовки бакалаврів за напрямом «Облік і оподаткування».

Мета дисципліни полягає в засвоєнні студентами теорії та практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах з використанням різноманітних методів навчання та контролю.

Основними завданнями дисципліни є:

-        вивчення теоретичних аспектів обліку в бюджетних установах;

-        засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку бюджетних установ;

-         опанування механізму логічного складання бухгалтерських проводок;

-        ознайомлення з особливостями обліку витрат і методики калькулю­вання послуг бюджетних установ;

-        визначення проблемних питань обліку в бюджетних установах і шля­хів їх розвʼязання.

Предметом дисципліни є наявність і рух бюджетних коштів у процесі надання нематеріальних послуг.

Загальні компетентності

ЗК01.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.

ЗК02.  Здатність  до  абстрактного  мислення,  аналізу  та синтезу.

ЗК14.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,  усвідомлювати  цінності  громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

 

Спеціальні (фахові) компетентності

СК03.  Здатність  до відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів  господарювання  в фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх  систематизації, узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04.  Застосовувати  знання  права  та  податкового законодавства  в  практичній  діяльності  суб’єктів господарювання.

СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,  зумовлених  необхідністю  забезпечення  сталого розвитку  України,  її  зміцнення  як  демократичної, соціальної, правової держави.

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

 

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.


Мета вивчення дисципліни – формування у майбутніх спеціалістів за професійним спрямовуванням з обліку і  оподаткування  системних  знань  з  концептуальних  основ  обліку  і  аудиту,  системи вищої  економічної  освіти  для  забезпечення  знайомства  студентів  з особливостями майбутньої професії.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» є:

– мати загальне поняття про бухгалтерський облік, його місце і роль в системі економічних відносин;

– ознайомитись з правами, обов'язками  і відповідальністю посадових осіб, які здійснюють ведення обліку;

– ознайомитись з основними вимогами до організації бухгалтерського обліку на підприємстві;

– ознайомитись з основами здійснення аудиторських перевірок.

Після вивчення дисципліни «Вступ до спеціальності» студенти повинні:

Знати: основні  положення  міжнародних  освітніх  стандартів  для  професійних бухгалтерів; основні вимоги до підготовки фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування».

Вміти: застосовувати знання щодо вимог міжнародних освітніх стандартів для професійних бухгалтерів при професійній підготовці; розрізняти професії бухгалтера за кваліфікаційними характеристиками; застосовувати на практиці здобуті навики зі складання резюме; практично  використовувати  отримані  знання  з  планування  кар’єрного розвитку.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК 1. Уміння абстрактно мислити.

ЗК 2. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК 3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 4. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК 7. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

ЗК 9. Здатність працювати як у команді, так і самостійно.

 

Фахові компетентності спеціальності:

 

ФК 1. Здатність здійснювати бухгалтерську обробку документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складати бухгалтерську звітність суб’єктів господарювання з використанням сучасних інформаційних технологій.

ФК 2. Здатність здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, розрахунки за податками, визначати доходи та витрати, оцінювати трудовий потенціал суб’єктів господарювання.

ФК 3. Здатність планувати фінансові показники діяльності суб’єктів господарювання.

ФК 4. Здатність організовувати документообіг та забезпечувати зберігання бухгалтерських документів.

ФК 5. Здатність дотримуватися нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та оподаткування.

ФК 6. Здатність аналізувати фінансово-господарську діяльності суб’єктів господарювання, використовуючи дані фінансової, податкової, статистичної звітності, комп’ютерну техніку та статистичні методи обробки інформації.

ФК 7. Здатність виконувати комп’ютерні обчислення, що мають відношення до обліку і оподаткування, використовуючи належне програмне забезпечення.

 

Методи викладання: лекційні заняття, практичні заняття, семінари, тестування, самостійна робота студента.

Метою  дисципліни полягає в засвоєнні студентами теоретичних основ та практичних навичок з організації податкового обліку суб’єктів господарювання в Україні; засвоєння особливостей обліку операцій з метою нарахування та сплати податків та зборів та складання податкової звітності.

Завдання навчальної дисципліни «Податковий облік»:

 • вивчення теоретичних аспектів організації податкового обліку на підприємстві;
 • засвоєння методики реєстрації облікової інформації в податковому обліку;
 • опанування механізму логічного складання бухгалтерських проводок;
 • ознайомлення з особливостями податкового обліку підприємств з різними системами оподаткування;
 • освоєння методики податкового обліку податку на додану вартість;
 • освоєння методики податкового обліку акцизного податку;
 • освоєння методики податкового обліку податку на прибуток підприємств;
 • вивчення порядку нарахування, сплати і податкового обліку податку з доходів фізичних осіб;
 • освоєння особливостей податкового обліку діяльності суб'єкта малого підприємництва (спрощена система оподаткування, обліку та звітності);
 • освоєння методики нарахування єдиного соціального внеску, його сплати та відображення в обліку;
 • визначення проблемних питань податкового обліку в Україні та шля­хи їх розв’язання.

В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: теоретичні аспекти оподаткування суб’єктів господарювання; нормативно-правове регулювання податкового обліку на підприємствах; організацію та методику ведення податкового обліку окремих податків; порядок складання та подання податкової звітності до контролюючих органів.

 Підготовлений фахівець повинен вміти: організувати ведення податкового обліку на підприємстві; визначати оптимальні форми оподаткування на підприємстві; застосовувати ефективні форми оподаткування в практичній діяльності підприємства; складати первинні з податкового обліку, здійснювати їх перевірку та бухгалтерське опрацювання; складати податкову звітність за видами податків; пропонувати ефективні шляхи господарювання на основі інформації про діючу систему оподаткування.

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Автоматизація обліку» є економічні відносини із приводу формування, рєстрації,накопичення та передачі облікової інформації з використанням програмних продуктів автоматизації бухгалтерського обліку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин.

Мета: опанування студентами навиків роботи в умовах автоматизації  бухгалтерського обліку: сформувати практичні навички по веденню бухгалтерського обліку в умовах застосування сучасних інформаційних технологій.

Завдання: ознайомлення з організацією обліку на підприємстві в умовах автоматизації; опану­вання методикою роботи в сучасних бухгалтерських  програмах по автоматизації обліку; набуття навичок їх прак­тичного використання для розв'язання ти­пових облікових задач.

Уміти: самостійно працювати з програмами, призначеними для автоматизацією обліку на підприємстві,  складати первинні документи, облікові реєстри, формувати звітність підприємства.

Фахові компетентності спеціальності:
ФК 1. Вміння визначати функціональні області організації облікового процесу в умовах автоматизації.
ФК 2.  Формувати обліковий процес у відповідності до вимог сьогодення через впровадження сучасних бухгалтерських програм.
ФК 3. Здатність автоматизувати обліковий процес за окремими ділянками обліку.
ФК 4. Здатність працювати в команді та налагоджувати взаємодію при вирішенні професійних завдань.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні»  є оволодіння знаннями про сучасні інформаційні технології в обліку та оподаткуванні, формування навичок та уміння їхнього використання в практичній діяльності підприємств.

Завдання навчальної дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку та оподаткуванні» є вивчення структури, компонентів та етапів побудови інформаційних систем і технологій та набуття навичок і вмінь розробляти, аналізувати, адаптувати та використовувати інформаційні системи, програмні продукти, інформаційні засоби та технології в обліковій діяльності.

У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати:

-     основні поняття інформаційних технологій та систем, їх класифікацію;

-     порядок  автоматизації бухгалтерського обліку необоротних активів, запасів, власного капіталу, фінансових результатів, розрахунків;

-     склад і структуру програмних продуктів, які використовуються для ведення обліку;

-     порядок складання та подання фінансової ( податкової) звітності.

Підготовлений фахівець повинен вміти: використовувати дані законодавства України при застосуванні  інформаційних систем; самостійно працювати з програмою «1С: Підприємство», «Парус», «Медок»; складати первинні документи, облікові реєстри, формувати звітність підприємства.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни  «Облік зовнішньоекономічної діяльності»  є формування у студентів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку  зовнішньоекономічних, фінансових і господарських операцій  у зовнішньоекономічних відносинах суб’єктів господарювання України з іноземними контрагентами: оволодіння основами документального забезпечення та відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку й у фінансовій звітності країнах та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної діяльності»:

-            систематизувати види, форми та принципи зовнішньоекономічної діяльності;

-            висвітлити питання договірних відносин та міжнародних розрахунків;

-            розкрити облік валютно-фінансових операцій;

-            охарактеризувати загальні засади експортно-імпортної діяльності; митні процедури та порядок формування митної вартості; документальне забезпечення експортно-імпортних операцій;

-            облік імпортних та експортних операцій; консигнаційних та комісійних операцій; облік операцій з давальницькою сировиною; облік бартерних та лізингових операцій; облік інших зовнішньоекономічних операцій.

У результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: особливості укладання та виконання договорів у зовнішньоекономічної діяльності; відображення в обліку зобов’язань зовнішньоекономічних контрагентів; облік валютних операцій, операцій з валютними цінностями; курсові різниці та порядок їх визначення і відображення операцій у бухгалтерському обліку; основні види та форми розрахунків зовнішньоекономічних операцій та загальні засади експортно-імпортних операцій; митні процедури, порядок формування митної вартості та документальне забезпечення експертно-імпортних операцій; облік імпортних та експортних операцій; облік розрахунків з відрядження за кордон; облік лізингових операцій та інших операцій зовнішньоекономічної діяльності.

 Підготовлений фахівець повинен вміти: володіти основами документального забезпечення зовнішньоекономічних операцій; відображення зовнішньоекономічних операцій у системі рахунків бухгалтерського обліку та фінансовій звітності.