Мета: формування у здобувачів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації обліку у фермерських господарствах та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання:

-         ознайомлення з принципами формування та діяльності фермерських господарств;

-         вивчення методів раціональної організації бухгалтерського обліку в фермерських господарствах;

-         розгляд діючих форм ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах;

-         формування основних об’єктів бухгалтерського обліку та сукупність прийомів і способів їх визначення;

-         вивчення методів організації ведення в фермерських господарствах обліку активів, капіталу і зобов’язань з використанням прогресивних форм обліку і національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

-         набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в процесі обліку витрат і визначення собівартості продукції (робіт, послуг) з метою прийняття ефективних управлінських рішень;

-         розглянути методику визначення фінансового результату фермерського господарства;

-         ознайомитись з порядком складання фінансової звітності фермерських господарств.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

Знати:

-         теоретичні основи, принципи сучасної організації бухгалтерського обліку фермерських господарств із урахуванням національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

-         форми ведення бухгалтерського обліку в фермерських господарствах;

-         техніку ведення бухгалтерського обліку та його прогресивні форми;

-         порядок відображення змін в складі майна фермерського господарства в первинних документах та регістрах обліку фермерських господарств;

-         методику складання встановленої органами держаного управління фінансової звітності фермерськими господарствами;

-         порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний фінансовий стан господарства;

-         порядок надання інформації внутрішнім користувачам для контролю за виробничо-господарською діяльністю фермерського господарства та прийняття відповідних рішень.

Уміти:

-         володіти основами організації бухгалтерського обліку фермерських господарств в системі їх управління;

-         формувати облікову політику фермерського господарства;

-         здійснювати ведення обліку за Простою формою обліку фермерських господарств;

-         здійснювати ведення обліку за Спрощеною формою обліку;

-         здійснювати облік за спрощеним Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємства;

-         володіти методичними основами організації складання та подання фінансової звітності;

-         визначати показники фінансового стану фермерських господарств з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово–господарській діяльності.

Підсумкові контрольні заходи проводяться у формі заліку.

   У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі   набувають такі компетентності:

 Інтегральна компетентність – Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування або в процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і характеризується комплексністю й невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК01.  Здатність  вчитися  і  оволодівати  сучасними знаннями.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

Спеціальні (фахові) компетентності

СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження  соціально-економічних  процесів,   розв’язання прикладних  завдань  в  сфері  обліку,  аналізу,  контролю, аудиту, оподаткування.

СК03.  Здатність  до  відображення  інформації  про господарські  операції  суб’єктів  господарювання  в фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх  систематизації, узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

 Міждисциплінарні зв’язки:

Дисципліна та її розділи, що передують вивченню дисципліни:

1.       Фінансовий облік.

2.       Управлінський облік.

 Дисципліна та її розділи, у яких використовують матеріали дисципліни:

1. Організація бухгалтерського обліку.

2. Звітність підприємств.

 Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання

 ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.


Предметом вивчення навчальної дисципліни є: облік і звітність податку на додану вартість; облік і звітність податку на прибуток підприємства; облік і звітність акцизного податку; облік і звітність єдиного податку 4-ї групи; облік і звітність податку на доходи фізичних осіб; облік і звітність земельного податку; облік і звітність екологічного податку; облік і звітність єдиного податку; облік і звітність місцевих податків і зборів.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/ 4 кредити ECTS.

Мета – засвоєння знань з теорії і практики щодо порядку формування об’єктів оподаткування, нарахування і сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) при різних системах оподаткування, передбачених чинним законодавством.

Завданням вивчення курсу є теоретична підготовка здобувачів з питань:

-         вивчення методів раціональної організації податкового обліку;

-         вивчення принципів організації податкового обліку, його взаємозв’язок з фінансовим обліком та їх відмінності;

-         своєчасна та повна реєстрація підприємством господарських операцій з відображення податкового кредиту і податкових зобов’язань;

-         достовірне складання і подання податкової звітності;

-         своєчасна сплата податків і зборів до бюджетів різних рівнів;

-         контроль за дотриманням податкового законодавства і нормативно-правових документів, що регулюють правила ведення податкового обліку та складання податкової звітності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: теоретичні основи, принципи організації податкового обліку його взаємозв’язок з фінансовим обліком та їх відмінності; порядок формування об’єктів оподаткування, нарахування податків, зборів (обов’язкових платежів) при різних системах оподаткування; механізм повного і достовірного відображення у первинних документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді; методику складання податкової звітності; порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарською діяльністю і прийняття управлінських рішень; порядок надання зовнішнім користувачам інформації про реальний стан підприємства.

уміти: набувати навичок опрацювання і використання податкового обліку в управлінні; володіти основами податкового обліку, формами і методами організації податкового обліку; володіти елементами аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово-господарській діяльності; набувати практичних навичок в організації податкового обліку на підприємствах з різними формами власності та складання податкової звітності.

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

Загальні компетентності

1. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах.

2. Здатність використовувати сучасні інформаційні технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній та практичній діяльності.

3. Здатність до формування ринково-орієнтованого економічного світогляду.

5. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних процесів і явищ, до використання економічних знань у професійній діяльності.

 

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність використовувати математичний інструментарій для дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних завдань в сфері обліку і оподаткування.

2. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

3. Здатність до складання фінансової, податкової, статистичної та спеціальної звітності, передбаченої стандартами бухгалтерського обліку і законодавством України.

4. Вміння застосовувати знання з організації та функціонування податкової системи України у професійній діяльності для розрахунків і сплати податків, зборів і обов’язкових платежів юридичних та фізичних осіб.

5. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів.


Лекції                                                        40

Практичні заняття                                   50

Самостійна робота                                  84

Форма підсумкового контрольного  заходу:  екзамен

Метою  викладання  навчальної  дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку» є формування у здобувачів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з бухгалтерського обліку та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Теорія бухгалтерського обліку»: розкрити роль бухгалтерського обліку у системі управління; ознайомити з принципами бухгалтерського обліку та національними стандартами бухгалтерського обліку; характеризувати фінансовий та управлінський облік, розкрити їх особливості; ознайомити з планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій та порядком складання робочого плану рахунків; забезпечити повне і достовірне відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві в звітному періоді; забезпечити складання встановленої органами державного управління фінансової звітності; забезпечити надання інформації внутрішнім  споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень та зовнішнім користувачам про реальний фінансовий стан підприємства.

В результаті вивчення дисципліни, здобувачі повинні:

знати: теоретичні основи, принципи сучасної організації бухгалтерського обліку із урахуванням положень національних стандартів бухгалтерського обліку; техніку ведення бухгалтерського обліку та його прогресивні форми; механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді; методику складання встановленої органами державного управління фінансової звітності; порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарської діяльності і прийняття управлінських рішень; порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан підприємства

Підготовлений здобувач повинен вміти: набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; оволодівати основами бухгалтерського обліку, формами і методами організації бухгалтерського обліку; застосовувати Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку у вирішенні практичних завдань; застосовувати основні принципи  та елементи методу бухгалтерського обліку при  реєстрації  господарської  діяльності, фіксації господарських операцій діяльності підприємства  в первинних документах і на рахунках бухгалтерського обліку (хронологічна і систематична реєстрація в регістрах бухгалтерського обліку), розкривати суть фінансової звітності; працювати з нормативно-правовою базою стосовно питань бухгалтерського обліку.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність працювати в команді. 

ЗК03.Здатність працювати автономно. 

ЗК04. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК05. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК06. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК07. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК8. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК9. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій. 

ЗК10. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК11. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК12. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

ЗК13. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 7 предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК01. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

СК02. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

СК03. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК04. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

СК05. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

СК6. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

СК7. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

Навчальним планом на вивчення дисципліни відведено 4 кредити, або 120 годин, в тому числі 30 годин лекцій, 30 годин практичних занять, 6 години для підсумкового контролю - екзамен, 54 годин самостійної підготовки.

Мета вивчення дисципліни: засвоєння знань з теорії і практики щодо порядку формування об’єктів оподаткування, нарахування і сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) при різних системах оподаткування, передбачених чинним законодавством.

Основними завданнями дисципліни є:

-         вивчення методів раціональної організації обліку і звітності в оподаткуванні;

-         вивчення принципів організації податкового обліку, його взаємозв’язок з фінансовим обліком та їх відмінності.

Предметом дисципліни “ Облік і звітність в оподаткуванні ” є:

-         облік податку на додану вартість;

-         облік податку на прибуток підприємства;

-         облік акцизного податку;

-         облік єдиного податку 4-ї групи;

-         облік податку на доходи фізичних осіб;

-         облік земельного податку;

-         облік екологічного податку;

-         облік єдиного податку;

-         облік місцевих податків і зборів.

Унаслідок вивчення дисципліни кожен здобувач повинен:

Знати:

-         теоретичні основи, принципи організації податкового обліку його взаємозв’язок з фінансовим обліком та їх відмінності;

-         порядок формування об’єктів оподаткування, нарахування податків, зборів (обов’язкових платежів) при різних системах оподаткування;

-         механізм повного і достовірного відображення у первинних документах усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді;

-         методику складання податкової звітності;

-         порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю господарською діяльністю і прийняття управлінських рішень;

-         порядок надання зовнішнім користувачам інформації про реальний стан підприємства.

Уміти:

-         набувати навичок опрацювання і використання податкового обліку в управлінні;

-         володіти основами податкового обліку, формами і методами організації податкового обліку;

-         володіти елементами аналізу фінансового стану підприємства з метою виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово-господарській діяльності;

-         набувати практичних навичок в організації податкового обліку на підприємствах з різними формами власності.

Бути ознайомленим:

-         з постановами Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, Указами Президента України, іншими правовими та нормативними документами, що регулюють організацію податкового обліку та застосування податкової інформації організаціями і підприємствами;

-         з теорією і практикою ведення податкового обліку на підприємствах різних форм власності;

-         із Законами України, пов’язаними з нарахуванням та сплатою податків, зборів (обов’язкових платежів);

-         з методами контролю та аналізу господарської діяльності підприємства з метою виявлення слабких місць у роботі підприємства стосовно нарахування і своєчасної сплати податків і пошуку шляхів подальшого покращання їх роботи.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності згідно спеціальності або у процесі навчання, що передбачає застосування сучасних економічних теорій та методів управління та адміністрування і характеризується комплексністю,  нестабільністю ринкової кон’юнктури  та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

2. Здатність виявляти та розуміти причинно-наслідкові зв’язки між економічними явищами та процесами, ідентифікувати та оцінювати фактори впливу.

3. Здатність аналізувати суспільно-політичні відносини та формування адекватної моделі соціальної поведінки.

4. Здатність саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

5. Здатність отримувати, опрацьовувати й відтворювати інформацію державною та іноземною мовами.

6. Здатність керувати колективом у сфері професійної діяльності, толерантно сприймаючи соціальні, етнічні, конфесійні і культурні відмінності.

7. Здатність застосовувати одержані знання з різних предметних сфер спеціальності для формулювання нових теоретичних трактувань і положень, практичних адресних рекомендацій і пропозицій.

8. Прагнення до забезпечення сталого розвитку економіки та суспільства.

9. Визнання морально-етичних аспектів наукових досліджень, необхідності інтелектуальної доброчесності, професійних кодексів поведінки.

10.    Здатність навчатися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання впродовж життя.

11.    Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.

12.    Здатність до управління комплексними діями та проектами із відповідальністю за прийняття управлінських  рішень у непередбачуваних умовах.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

2. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

3. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.

4. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.

5. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

6. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.

7. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.

8. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.

9. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.