Освітній ступінь "Магістр"

Курс навчання: 1 (денна форма); 2 (заочна форма)

ОПП "Облік і оподаткування"

Кількість кредитів ECTS: 3

Загальна кількість годин: 90 год. (з них для денної форми: 16 год. лекції; 16 год. практичні заняття; для заочної форми: 6 год. лекції; 6 год. практичні заняття).

Форма підсумкового контролю: залік.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» є надання здобувачам у відповідності з програмою та робочим планом основних питань організації та методики формування фінансової звітності суб’єктів господарювання за міжнародними стандартами і можливість їх використання в практичній фаховій діяльності, а також формування у здобувачів цілісної системи теоретичних знань з курсу; систематизація наявних теоретичних матеріалів, узагальнення нормативно-розпорядчих документів з організації та методики складання фінансових звітів за принципами МСФЗ.

Завдання навчальної дисципліни «Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами»:

           розглянути поняття, функції, призначення, принципи, процес розробки Міжнародних стандартів обліку і фінансової звітності;

           охарактеризувати проблему підприємств на МСФО за умов глобалізації світової економіки;

           розробити План заходів  із переходу підприємств на Міжнародні стандарти обліку і фінансової звітності;

           вивчення положень МСБО, МСФЗ, які стосуються загальних принципів завдання з підготовки інформації та визначення умов завдання;

           вивчення базових теоретичних підходів до процедур трансформації фінансової звітності за міжнародними стандартами;

           вивчення стандартів, норм та інших правил і підходів до складання фінансової звітності за МСФЗ;

           аналіз відповідності П(с)БО Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ);

           вибір облікових політик і форматів фінансових звітів, визначення поточного та відстроченого податку на прибуток;

           складання звітів про фінансовий стан, про сукупний дохід, про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів, розкриття інформації у примітках до фінансових звітів на умовному прикладі.

В результаті вивчення дисципліни, здобувачі повинні:

знати: сутність та процедури трансформації фінансової звітності; сутність вибору облікових політик і форматів фінансових звітів за МСФЗ та його відмінності від фінансових звітів за П(С)БО; чинні нормативні вимоги. Стандарти МСБО та стандарти зі складання фінансової звітності відповідно до МСФЗ; процедури трансформації статей звіту про фінансовий стан, звіту про сукупний дохід, визначення нерозподіленого прибутку на початок та на кінець року, визначення відстрочених податкових активів (зобов’язань) на кінець року згідно з МСБО 12; методика складання звіту про рух грошових коштів за МСФЗ; процедури складання звіту про зміни у власному капіталі; необхідність та можливі форми розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

 Підготовлений здобувач повинен вміти: розуміти суб’єкт господарювання та його середовище, особливості ведення обліку за міжнародними стандартами; виокремлювати складові частини елементів фінансової звітності, щодо яких існує потреба трансформації; проводити аналіз існуючих стандартів П(С)БО та на основі отриманих даних вміти оцінювати розбіжності між П(С)БО та МСФЗ; використовувати дана обліку за міжнародними стандартами під час складання фінансових звітів на умовному прикладі.


Освітній ступінь "Бакалавр"

Курс навчання: 4 (денна форма); 5 (заочна форма)

ОПП "Облік і оподаткування"

Кількість кредитів ECTS: 3

Загальна кількість годин: 90 год. (з них для денної форми: 22 год. лекції; 22 год. практичні заняття; для заочної форми: 8 год. лекції; 8 год. практичні заняття).

Форма підсумкового контролю: залік.

Метою  викладання  навчальної  дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» є формування у здобувачів системи глибоких теоретичних знань і набуття практичних навичок з обліку у зарубіжних країнах та використання облікової інформації в управлінській діяльності.

Завдання навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах»:

              розкрити роль обліку у системі управління;

              ознайомити з міжнародними принципами бухгалтерського обліку та діяльністю міжнародних організації зі стандартизації обліку на міжнародному рівні;

              дати порівняльну характеристику Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які застосовуються в Україні;

              охарактеризувати фінансовий та управлінський облік, розкрити їх особливості;

              ознайомити з планом рахунків бухгалтерського обліку зарубіжних країн та порядком складання робочого плану рахунків;

              розкрити світовий досвід обліку грошових коштів, дебіторської заборгованості, товарно-матеріальних запасів, довгострокових активів, фінансових інвестицій, зобов’язань, обліку доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу та основи управлінського обліку.

В результаті вивчення дисципліни, здобувачі повинні:

знати: значення обліку в системі управління; структуру, функції міжнародних організацій з гармонізації та стандартизації обліку; міжнародні принципи, методи та процедури обліку;  міжнародну нормативно-правову базу з організації бухгалтерського обліку; зміст, структуру фінансової звітності зарубіжних країн та порядок її складання і використання для прийняття управлінських рішень; світовий досвід організації обліку грошових коштів, дебіторської заборгованості, запасів, довгострокових активів, фінансових інвестицій, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу, основи управлінського обліку.

 Підготовлений здобувач повинен вміти: виявити відмінності національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та фінансової звітності; дати порівняльну характеристику національних та міжнародних принципів та системи обліку; організувати облік активів, зобов’язань, доходів, витрат і фінансових результатів, власного капіталу із використанням передового світового досвіду, враховуючи чинне законодавство України; скласти фінансову звітність та здійснити взаємозв’язок показників її основних форм; використовувати дані облікової інформації для контролю та прийняття управлінських рішень.

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти повинні засвоїти компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних технологій.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.

Програма вивчення дисципліни.

Змістовний модуль 1. Загальні методологічні підходи до побудови обліку і звітності у зарубіжних країнах. Облік активів

Тема 1. Міжнародне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Тема 2. Загальні методологічні підходи до побудови обліку у зарубіжних країнах

Тема 3. Основи побудови фінансової звітності зарубіжних країн

Тема 4. Облік грошових коштів та розрахунків з дебіторами

Тема 5. Облік запасів

Тема 6. Облік довгострокових (необоротних) активів

Змістовний модуль 2. Облік інвестицій, зобов`язань та власного капіталу. Управлінський облік

Тема 7. Облік фінансових інструментів та власного капіталу

Тема 8. Облік зобов`язань

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів

Тема 10. Управлінський облік