Метою вивчення навчальної дисципліни "Українська мова" є вдосконалення гуманітарних знань студентів; підвищення загальнокультурного, інтелектуаль­ного та естетичного рівнів майбутніх фахівців, формування стій­кого національного світогляду; засвоєння норм сучасної українсь­кої літературної мови, культури усного і писемного мовлення.   

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни "Українська (мова за професійним спрямуванням)" є формування мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні;  розширення меж професійної комунікації;  поглиблення знань зі стилістики;  вивчення термінології фаху; набуття навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів; підвищення рівня мовної культури;  застосування мовних знань у науковій і професійній діяльності.

Згідно з вимогами ОПП здобувачі повинні

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування; інформацію щодо чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузей стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації); культуру української мови і спілкування;

уміти: доносити зрозуміло професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною мовою; володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами; оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху.

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

-  готовність до комунікації в усній та письмовій формах на державній мові України  в межах вирішення завдань професійної діяльності;

-  готовність керувати колективом у сфері особистої професійної діяльності з умінням толерантно сприймати соціальні, етнічні, конфесіальні та культурні відмінності;

-  здатність працювати в міжнародному контексті;

-  здатність працювати в команді.Метою навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів) (основною мовою навчання яких – англійська) є формування у здобувачів системних знань про українську мову, вироблення і вдосконалення вмінь і навичок мовленнєвої діяльності, необхідних здобувачам для опанування репродуктивно-продуктивним мовленням в усній та писемній його формах, читання текстів соціально-культурної сфери і за профілем навчання, розвитку самостійного творчого мислення й поведінки особистості в професійній діяльності

Завдання вивчення дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів):

- забезпечити засвоєння особливостей граматичної системи української мови, а також системи синтаксичних засобів вираження суб’єкта й предиката;

- навчити здобувачів користуватися різноманітними засобами української мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять;

- сформувати навички спілкуватися українською мовою, здійснювати діалог-бесіду та діалог-розпитування на матеріалі текстів соціально-культурної сфери, а також монолог-опис життя й діяльність людини, країни, міста тощо;

- сформувати у здобувачів необхідні вміння щодо репродукування інформації з текстів соціально-культурної, професійної сфер, ставити запитання щодо змісту, відповідати на них, переказувати текст.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: загальновживану лексику, граматичні конструкції, що використовують у побутовому мовленні, побудову простих і складних речень, орфоепічні, орфографічні, граматичні, синтаксичні норми;

уміти під час:

читання (переважно навчальне й ознайомче) – розуміти  викладену в тексті інформацію й уміти повно чи стисло передати основний її зміст;

аудіювання – розуміти прослуханий текст і вміти використовувати текстову інформацію за конкретним завданням;

усного мовлення – репродукувати інформацію з текстів соціально-культурної та професійної тематики, ставити запитання щодо змісту, відповідати на них, переказувати текст; здійснювати монолог-розповідь про життя і діяльність людини, монолог-опис країни, міста тощо, діалог-бесіду та діалог-розпитування на матеріалі текстів соціально-культурної сфери;

писемного мовлення – відтворювати текст, використовуючи адекватні мовні засоби, дотримуючись логіки викладеного матеріалу, вчитися створювати писемний текст, поступово збільшуючи обсяг, володіти різними видами конспектування.

Очікувані результати вивчення дисципліни:

- демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами;

- демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним;

- проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації;

- дотримуватися професійних етичних стандартів;

- діяти соціально-відповідально та громадянськосвідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фінансової роботи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

 Здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

Уміння спілкуватися усно та в письмовій формі державною та іноземними мовами.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів) є розвиток і вдосконалення вмінь і навичок мовленнєвої діяльності здобувачів, формування високого рівня їхньої комунікативної компетентності у різних сферах спілкування, у його усній і писемній формах, сприяння розвитку самостійного творчого мислення й поведінки особистості у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова» є навчання різних видів мовленнєвої діяльності, формування у студентів мовленнєвих умінь і навичок щодо  читання, аудіювання, говоріння й письма.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

– опанування особливостями граматичної системи української мови, а також системи синтаксичних засобів вираження основних типів обставинних відношень (об’єктних, означальних, часових, просторових) у простому й складному реченнях;

– засвоєння мовних і мовленнєвих знань, формування вмінь і навичок комунікативно доцільно користуватися засобами мови в процесі спілкування;

– формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, умінь удосконалювати когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку особистості;

– виховання поваги до українського народу, української культури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: загальновживану й термінологічну лексику в обсязі навчальних дисциплін 2 курсу, морфологічні одиниці, граматичні, синтаксичні конструкції, що використовують у наукових і професійних текстах;

уміти:

читати й розуміти тексти будь-якого змісту навчально-професійної та соціально-культурної тематики, використовуючи залежно від характеру тексту й цільових настанов різні види читання – вивчальне, ознайомлювальне, оглядове, реферативне, а також їхні різновиди;

в усному мовленні – відтворювати прочитані або прослухані тексти (оповідь, пояснення, роздум, монолог-опис обставин дії, монолог-розповідь) навчально-професійної та соціально-культурної тематики; виокремлювати з текстів основну інформацію; самостійно створювати діалогічні та монологічні висловлювання в різних сферах спілкування, насамперед навчально-професійній; правильно й доцільно висловлювати свої думки, аналізувати тексти, оцінювати та вдосконалювати власну мовленнєву діяльність.

у писемному мовленні – відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики з певним ступенем згортання у формі конспектів, тез, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, лексико-граматичного й пунктуаційного оформлення.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки.

Загальні компетентності:

Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел

Здатність бути критичним і самокритичним.

Спеціальні компетентності:

Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів


Мета навчальної дисципліни "Українська мова" – забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; сприяння розвитку самостійного творчого мислення і поведінки особистості у професійній діяльності; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів, а також практичних умінь та навичок щодо оформлення наукових робіт і текстів ділових паперів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова" полягає у використанні лінгвістичних методів аналітичного опрацювання фахових текстів, дидактичних можливостей їх для розвитку мовленнєвої компетенції студентів, формування комунікативних якостей культури професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

-          про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі;

-          стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових  та ділових текстах;

-          класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання;

-          засоби забезпечення статусу престижності української мови;

-          культуру української мови і спілкування;

уміти:

-          володіти офіційно-діловим, науковим, розмовним стилями української мови для забезпечення професійного спілкування;

-          оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху;

-          добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт;

-          послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця

-          застосовувати етичні норми й правила спілкування;

- готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему.


 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування знань певних територій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності:

1)  здатність реалізовувати права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України;

 

2)  здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя;

 

3)  здатність цінування та поваги до різноманітності та мультикультурності;

 

4)  здатність абстрактного мислення аналізу та синтезу.

 

Очікувані результати навчання (компетентностей) дисципліни є:

- демонстрування навичок індивідуальної та командної робіт в процесі вирішення фахових завдань;

-          розрізнювання змісту загальновживаних слів і фахових понять, відповідно доречно їх застосовувати з урахуванням мети й стилю спілкування;

-          оформлення документів різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху;

-          редагування й перекладання текстів наукового й офіційно-ділового стилів;

-          застосовування етичних норм й правил спілкування.

 


Мета навчальної дисципліни "Українська мова" – забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; сприяння розвитку самостійного творчого мислення і поведінки особистості у професійній діяльності; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів, а також практичних умінь та навичок щодо оформлення наукових робіт і текстів ділових паперів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова" полягає у використанні лінгвістичних методів аналітичного опрацювання фахових текстів, їхніх дидактичних можливостей для розвитку мовленнєвої компетенції студентів, формування комунікативних якостей культури професійного спілкування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

-          про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі;

-          стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових  та ділових текстах;

-          класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання;

-          засоби забезпечення статусу престижності української мови;

-          культуру української мови і спілкування;

уміти:

-          володіти офіційно-діловим, науковим, розмовним стилями української мови для забезпечення професійного спілкування;

-          оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху;

-          добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт;

-          послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця

-          застосовувати етичні норми й правила спілкування;

- готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему.

 

Очікувані програмні результати навчання:

Демонструвати навички індивідуальної та командної роботи в процесі вирішення фахових завдань.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері соціології як у процесі навчання, так і в професійній діяльності, що передбачає використання сучасних соціологічних теорій та застосування науково обґрунтованих методик і методів аналітичної роботи з соціальною інформацією для опису і пояснення соціальної дійсності та розуміння закономірностей соціальних взаємодій.

Загальні компетентності:

1. Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності;

Фахові компетентності:

1. Здатність до самостійного пошуку та критичного опрацювання, аналізу й узагальнення соціальної інформації з різних джерел.

2. Здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності.

Очікувані результати навчання (компетентностей) дисципліни є:

- демонстрування навичок індивідуальної та командної робіт в процесі вирішення фахових завдань;

-          розрізнювання змісту загальновживаних слів і фахових понять, відповідно доречно їх застосовувати з урахуванням мети й стилю спілкування;

-          оформлення документів різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху;

-          редагування й перекладання текстів наукового й офіційно-ділового стилів;

застосовування етичних норм й правил спілкування.