Метою навчальної дисципліни «Адміністративне діловодство» є формування знань і вироблення навичок, необхідних для документного забезпечення управлінської діяльності організацій різного рівня, форми власності та галузі; формування теоретичних знань і практичних навичок класифікації, систематизації службових документів, створення та організації роботи з ними.

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни «Адміністративне діловодство» є засвоєння знань про нормативно-правові акти, що регулюють організацію діловодства в Україні; про теоретичні основи організації документного забезпечення управлінської діяльності в сучасних організаціях,  практичних навичок складати й оформляти управлінські документи, орієнтуватися в організації роботи з документами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: понятійний апарат дисципліни; особливості сучасного діловодства в Україні, державні стандарти, інші нормативні та методичні документи із документаційного забезпечення управління; правила діловодства в установах, організаціях і підприємствах; основні напрями уніфікації і стандартизації документів; уніфіковану систему організаційно-розпорядчих документів, правила складання і оформлення документів;

уміти: оформлювати усі види службових документів: щодо особового складу, організаційно-розпорядчі, довідково-інформаційні, обліково-фінансові відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; використовувати державні стандарти, інші нормативні та методичні документи для документаційного забезпечення управління.

Програмні результати навчання:

1. Знати норми та правила професійного спілкування діловою українською мовою.

2. Уміти здійснювати пошук та узагальнення інформації, робити висновки і формулювати рекомендації в межах своєї компетенції.

3. Уміти коригувати професійну діяльність у випадку зміни вихідних умов.


Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології спеціальності, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових та ділових текстах; класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання; основні правила й особливості складання документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових, господарсько-договірних та організаційних; культуру української мови і спілкування;

уміти: оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; редагувати і перекладати тексти наукового й офіційно-ділового стилів; застосовувати етичні норми й правила спілкування; готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему; добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт; послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця.

Інтегральна компетентність

Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, що характеризуються комплексністю га невизначеністю умов у біотехнології та біоінженерії, або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів біотехнології та біоінженерії.

Загальні компетентності

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

 Програмні результати навчання:

1. Уміти розраховувати склад поживних середовищ, визначати особливості їх приготування та стерилізації, здійснювати контроль якості сировини та готової продукції на основі знань про фізико-хімічні властивості органічних та неорганічних речовин.

2. Уміти аналізувати нормативні документи (державні та галузеві стандарти, технічні умови, настанови тощо), складати окремі розділи технологічної та аналітичної документації на біотехнологічні продукти різного призначення; аналізувати технологічні ситуації, обирати раціональні технологічні рішення.

3. Уміти обґрунтувати вибір біологічного агента, складу поживного середовища і способу культивування, необхідних допоміжних робіт та основних стадій технологічного процесу.

4. Уміти здійснювати обґрунтування та вибір відповідного технологічного обладнання і графічно зображувати технологічний процес відповідно до вимог нормативних документів з використанням знань, одержаних під час практичної підготовки.

 


Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології спеціальності, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових та ділових текстах; класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання; основні правила й особливості складання документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових, господарсько-договірних та організаційних; культуру української мови і спілкування;

уміти: оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; редагувати і перекладати тексти наукового й офіційно-ділового стилів; застосовувати етичні норми й правила спілкування; готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему; добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт; послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та вирішувати практичні проблеми у сфері екології, охорони довкілля і збалансованого природокористування, або у процесі навчання, що передбачає застосування основних теорій та методів наук про довкілля, та характеризуються комплексністю і невизначеністю умов.

Загальні компетентності

1. Здатність проведення досліджень па відповідному рівні.

2. Здатність працювати в команді.

3. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства. усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

4. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії га закономірностей розвитку предметної області. її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

Програмні результати навчання:

1. Уміти проводити пошук інформації з використанням відповідних джерел для прийняття обґрунтованих рішень.

2. Демонструвати навички оцінювання непередбачуваних екологічних проблем і обдуманого вибору шляхів їх вирішення.

3. Вибирати оптимальну стратегію проведення громадських слухань щодо проблем та формування територій природно-заповідного фонду та екологічної мережі.

4. Усвідомлювати відповідальність за ефективність та наслідки реалізації комплексних природоохоронних заходів.

5. Демонструвати навички впровадження природоохоронних заходів та проектів.

6. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.

 


Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології спеціальності, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових та ділових текстах; класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання; основні правила й особливості складання документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових, господарсько-договірних та організаційних; культуру української мови і спілкування;

уміти: оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; редагувати і перекладати тексти наукового й офіційно-ділового стилів; застосовувати етичні норми й правила спілкування; готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему; добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт; послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця.

Інтегральна компетентність

 Здатність розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми  професійної  діяльності з  захисту і карантину  рослин  або у процесі  навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, з використанням  теорій  і  методів  біології  та аграрних наук.

Загальні компетентності

1.  Здатність застосовувати  знання у  практичних ситуаціях.

2.  Здатність генерувати нові  ідеї (креативність).

3.  Здатність працювати в міжнародному контексті.

4. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові  цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей  розвитку предметної  області,  її  місця  у  загальній  системі  знань про  природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки  і  технологій.

Програмні результати навчання

1. Розуміти причинно-наслідкові зв’язки розвитку господарств  сільськогосподарського  призначення  усіх форм  власності  та  використовувати  в  професійній діяльності фахівця з захисту  і  карантину рослин

2. Складати  технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.

3. Уміти  координувати.  інтегрувати  та удосконалювати  організацію  виробничих  процесів  під час проведення заходів із захисту рослин.

4. Дотримуватися вимог законодавства у сфері захисту і  карантину рослин та  оперативно  реагувати  на зміни  в законодавстві.

5.  Дотримуватися вимог охорони праці.

6. Застосовувати  міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів) є розвиток і вдосконалення вмінь і навичок мовленнєвої діяльності здобувачів, формування високого рівня їхньої комунікативної компетентності у різних сферах спілкування, у його усній і писемній формах, сприяння розвитку самостійного творчого мислення й поведінки особистості у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова» є навчання різних видів мовленнєвої діяльності, формування у студентів мовленнєвих умінь і навичок щодо  читання, аудіювання, говоріння й письма.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

– опанування особливостями граматичної системи української мови, а також системи синтаксичних засобів вираження основних типів обставинних відношень (об’єктних, означальних, часових, просторових) у простому й складному реченнях;

– засвоєння мовних і мовленнєвих знань, формування вмінь і навичок комунікативно доцільно користуватися засобами мови в процесі спілкування;

– формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, умінь удосконалювати когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку особистості;

– виховання поваги до українського народу, української культури.

З У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен:

знати: загальновживану й термінологічну лексику в обсязі навчальних дисциплін курсу, морфологічні одиниці, граматичні, синтаксичні конструкції, що використовують у наукових і професійних текстах;

уміти:

читати й розуміти тексти будь-якого змісту навчально-професійної та соціально-культурної тематики, використовуючи залежно від характеру тексту й цільових настанов різні види читання – вивчальне, ознайомлювальне, оглядове, реферативне, а також їхні різновиди;

в усному мовленні – відтворювати прочитані або прослухані тексти (оповідь, пояснення, роздум, монолог-опис обставин дії, монолог-розповідь) навчально-професійної та соціально-культурної тематики; виокремлювати з текстів основну інформацію; самостійно створювати діалогічні та монологічні висловлювання в різних сферах спілкування, насамперед навчально-професійній; правильно й доцільно висловлювати свої думки, аналізувати тексти, оцінювати та вдосконалювати власну мовленнєву діяльність.

у писемному мовленні – відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики з певним ступенем згортання у формі конспектів, тез, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, лексико-граматичного й пунктуаційного оформлення.

Очікувані результати навчання:

1. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами.

2. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

3. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

4. Дотримуватися професійних етичних стандартів.

5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів) є розвиток і вдосконалення вмінь і навичок мовленнєвої діяльності здобувачів, формування високого рівня їхньої комунікативної компетентності у різних сферах спілкування, у його усній і писемній формах, сприяння розвитку самостійного творчого мислення й поведінки особистості у професійній діяльності.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Українська мова» є навчання різних видів мовленнєвої діяльності, формування у студентів мовленнєвих умінь і навичок щодо  читання, аудіювання, говоріння й письма.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

– опанування особливостями граматичної системи української мови, а також системи синтаксичних засобів вираження основних типів обставинних відношень (об’єктних, означальних, часових, просторових) у простому й складному реченнях;

– засвоєння мовних і мовленнєвих знань, формування вмінь і навичок комунікативно доцільно користуватися засобами мови в процесі спілкування;

– формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, умінь удосконалювати когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку особистості;

– виховання поваги до українського народу, української культури.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: загальновживану й термінологічну лексику в обсязі навчальних дисциплін 2 курсу, морфологічні одиниці, граматичні, синтаксичні конструкції, що використовують у наукових і професійних текстах;

уміти:

читати й розуміти тексти будь-якого змісту навчально-професійної та соціально-культурної тематики, використовуючи залежно від характеру тексту й цільових настанов різні види читання – вивчальне, ознайомлювальне, оглядове, реферативне, а також їхні різновиди;

в усному мовленні – відтворювати прочитані або прослухані тексти (оповідь, пояснення, роздум, монолог-опис обставин дії, монолог-розповідь) навчально-професійної та соціально-культурної тематики; виокремлювати з текстів основну інформацію; самостійно створювати діалогічні та монологічні висловлювання в різних сферах спілкування, насамперед навчально-професійній; правильно й доцільно висловлювати свої думки, аналізувати тексти, оцінювати та вдосконалювати власну мовленнєву діяльність.

у писемному мовленні – відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики з певним ступенем згортання у формі конспектів, тез, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, лексико-граматичного й пунктуаційного оформлення.

Очікувані результати навчання:

1. Демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами.

2. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

3. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

4. Дотримуватися професійних етичних стандартів.

5. Діяти соціально-відповідально на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.


Метою навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів) є формування навичок практичного володіння українською мовою в необхідному обсязі для письмового та усного спілкування у навчально-науковій та професійній сферах; формування теоретичних знань і практичних навичок про особливості усної та писемної форм наукового стилю; забезпечити засвоєння особливостей лексико-граматичної системи української мови, а також системи синтаксичних засобів вираження основних типів суб’єктно-предикатних відношень; формування високого рівня комунікативної культури.

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:

– опанування особливостями граматичної системи української мови, а також системи синтаксичних засобів вираження основних типів суб’єктно-предикатних відношень;

– засвоєння мовних і мовленнєвих знань, формування вмінь і навичок комунікативно доцільно користуватися засобами мови в процесі спілкування;

– формування умінь і навичок самостійної навчальної діяльності, умінь удосконалювати когнітивно-операційний компонент мовленнєвої діяльності як засіб усебічного розвитку особистості;

– виховання поваги до українського народу, української культури.

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Українська мова» іноземні здобувачі повинні знати:

- граматичну систему сучасної української літературної мови;

- синтаксичні засоби вираження основних типів суб’єктно-предикатних відношень;

- ознайомлювальне, переглядове й переглядово-ознайомлювальне читання текстів різної тематики.

уміти:

 використовувати різні види читання залежно від поставлених цілей;  зрозуміти тему тексту, його основну ідею;  засвоїти як основну, так і додаткову інформацію, що міститься в тексті, з достатньою повнотою, глибиною й точністю;  інтерпретувати інформацію, викладену в тексті, висновки та оцінки автора;

у писемному мовленні – відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, лексико-граматичного й пунктуаційного оформлення.

в усному мовленні – самостійно складати зв'язні, логічні висловлювання відповідно до запропонованої теми;  складати монологічне висловлювання: повідомлення, розповідь, опис, а також тексти змішаного типу з елементами роздуму; розуміти зміст висловлювань співрозмовника в певних ситуаціях; адекватно реагувати на репліки співрозмовника; починати, вести і закінчувати діалог у різних мовних ситуаціях із різноманітними цілями.

 Програмні результати навчання

- володіння гуманітарними знаннями та їх застосовування для вирішення професійних завдань;

- використання адекватної взаємодії й міжособистісної комунікації.


Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології спеціальності, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових та ділових текстах; класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання; основні правила й особливості складання документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових, господарсько-договірних та організаційних; культуру української мови і спілкування;

уміти: оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; редагувати і перекладати тексти наукового й офіційно-ділового стилів; застосовувати етичні норми й правила спілкування; готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему; добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт; послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області обліку і оподаткування та в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність спілкуватися як усно, так і письмо державною мовою.

Програмні результати навчання:

Володіти та застосовувати знання державної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.

Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології спеціальності, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових та ділових текстах; класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання; основні правила й особливості складання документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових, господарсько-договірних та організаційних; культуру української мови і спілкування;

уміти: оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; редагувати і перекладати тексти наукового й офіційно-ділового стилів; застосовувати етичні норми й правила спілкування; готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему; добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт; послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця.

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній діяльності предметної області обліку і оподаткування та в процесі навчання із застосуванням сучасних теорій та методів дослідження природних та антропогенних об’єктів та процесів із використанням комплексу міждисциплінарних даних та за невизначеністю умов.

Загальні компетентності

Здатність спілкуватися як усно, так і письмо державною мовою.

Програмні результати навчання:

Володіти та застосовувати знання державної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.


Метою навчальної дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» є забезпечення глибокого оволодіння нормами сучасної української літературної мови і формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування в його усній і писемній формах; формування  теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового й офіційно-ділового стилів.

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології спеціальності, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування, структуру й організацію інформації в наукових та ділових текстах; класифікацію документів, їх призначення та функції, основні вимоги до оформлювання; основні правила й особливості складання документів щодо особового складу, довідково-інформаційних, розпорядчих, обліково-фінансових, господарсько-договірних та організаційних; культуру української мови і спілкування;

уміти: оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху; редагувати і перекладати тексти наукового й офіційно-ділового стилів; застосовувати етичні норми й правила спілкування; готувати виступи, промови, повідомлення на запропоновану тему; добирати мовний матеріал й оперувати ним для проведення ділових нарад, зборів, засідань і написання наукових робіт; послуговуватися додатковими джерелами (список додаткової літератури і словників), які сприятимуть удосконаленню культури мови майбутнього фахівця.

Програмні результати навчання:

– демонструвати навички письмової та усної загальної та професійної комунікації державною та іноземними мовами.

–  демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

– проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації.

– дотримуватися професійних етичних стандартів.

– діяти соціально-відповідально та громадянсько-свідомо на основі етичних міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності.