До головного змісту

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів  системи твердих знань основ латинської мови і фахової латинської термінології, набуття практичних вмінь та навичок використання їх у навчальній, науковій та виробничій діяльності.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Латинська мова” є придбання знань, які полегшують засвоєння студентами профілюючих предметів, що містять латинську номенклатуру і є ознакою високої загальної культури фахівця”.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1.       Правила читання латинських агрономічних термінів.

2.       Основні граматичні явища латинської мови, необхідні для розуміння та аналізу латинських назв рослин, тварин, збудників їх хвороб, засобів захисту рослин.

3.       Правила утворення ботанічних і зоологічних термінів.

4.       Близько трьохсот лексичних одиниць - агрономічних назв.

вміти:

1. Читати та писати латиською мовою агробіологічні терміни;

2. Перекладати з граматичним аналізом із рідної мови на латинську і навпаки агробіологічні терміни;

3. Проводити морфологічний аналіз словосполучень;

4. Утворювати терміни за допомогою суфіксів та закінченьМетою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна (німецька) мова» є розвиток у здобувачів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та академічного спілкування в усній та письмовій формах.

Основними завданнями вивчення дисципліни є спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних комунікативних навичок то вмінь в академічному та професійному спілкуванні, а також стратегії подальшого самостійного вивчення (удосконалення) німецької мови. У процесі навчання діловій німецькій мові передбачається формування у здобувачів діяльнісної іншомовної компетенціі у загальних ділових, фахових ситуаціях, які передбачають розвиток та активізацію міжфахового мислення, розвиток навичок та вмінь автономного навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

1.    основну іншомовну фахову термінологію;

2.                    стратегію ведення наукових, професійних дискусій;

3.                    принципи організації самостійного незалежного вивчення іноземної мови.

уміти:

1.                       знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію в німецькомовних та галузевих матеріалах (як у друкованому, так і електронному вигляді);

2.                       аналізувати німецькомовні джерела інформації, необхідні для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

3.                       писати ділові документи (резюме, автобіографію, факс, електронне повідомлення, лист) німецькою мовою;

4.                       перекладати німецькомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками та складати до них анотації;

5.                       писати реферати на основі опрацьованої автентичної фахової літератури;

6.                       готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій, дебатів.

 

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК3. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності.

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності:

ФК1. Готовність до комунікації в усній та письмовій формах на державній мові України, а також іноземній мові в межах вирішення завдань професійної діяльності.

 

1.  Мета та завдання навчальної дисципліни

 

Мета курсу: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматично комунікативну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяти розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Завдання дисципліни: навчання дисципліні зводиться до набуття здобувачами навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури .

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

1)    основи фонетичної системи німецької мови;

2)     нормативну граматику німецької мови;

3)     лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)     особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5)     мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1)  перекладати німецькомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)  аналізувати німецькомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи німецькою мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3)     обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4)     знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в німецькомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

 

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8.  Навички здійснення безпечної діяльності.

9.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10.  Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.


Мета курсу: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматично комунікативну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяти розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Завдання дисципліни: навчання дисципліні зводиться до набуття здобувачами навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

1)    основи фонетичної системи німецької мови;

2)                нормативну граматику німецької мови;

3)                лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)                особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5)                мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1)            перекладати німецькомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)                аналізувати німецькомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи німецькою мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3)                обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4)                знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в німецькомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

 

Перелік компетентностей:

 

Загальні компетентності:

ЗК3. Володіння іноземною мовою на загальному та професійному рівнях;

ЗК11. Здатність формування комунікаційної стратегії та роботи у складі творчого, зокрема, інтернаціонального колективу, відповідальності за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, зокрема під час проведення навчальних та кваліфікаційних навчально-технологічних практик;

ЗК13. Здатність сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.

Мета курсу: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматично комунікативну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяти розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Завдання дисципліни: навчання дисципліні зводиться до набуття здобувачами навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

1)    основи фонетичної системи німецької мови;

2)                нормативну граматику німецької мови;

3)                лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)                особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5)                мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1)            перекладати німецькомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)                аналізувати німецькомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи німецькою мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3)                обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4)                знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в німецькомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

 

Перелік компетентностей:

 

Загальні компетентності:

ЗК3. Володіння іноземною мовою на загальному та професійному рівнях;

ЗК11. Здатність формування комунікаційної стратегії та роботи у складі творчого, зокрема, інтернаціонального колективу, відповідальності за професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб, зокрема під час проведення навчальних та кваліфікаційних навчально-технологічних практик;

ЗК13. Здатність сприйняття сучасних знань і донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.

 


Мета курсу: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціокультурну та прагматично-комунікативну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяти розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Завдання дисципліни: навчання дисципліни зводиться до набуття здобувачами навичок практичного володіння другою іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

1)    основи фонетичної системи німецької мови;

2)     нормативну граматику німецької мови;

3)     лексичний мінімум, передбачений програмою;

4)     мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1)  ефективно  використовувати  німецьку  мову  як  при спілкуванні  в реальних життєвих ситуаціях, так і для набуття і поглиблення знань впродовж життя;

2)  орієнтуватись у  соціокультурних  аспектах  країни, мову   якої  вивчають,  використовувати  вміння,  набуті  під  час  навчання, відповідно до комунікативної ситуації;

3)  використовувати  навчальний досвід для  подальшої самостійної  роботи  з метою самовдосконалення;

4)  використовувати аутентичний іншомовний  матеріал  з метою самоосвіти.

 

Перелік компетентностей:

 

 

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та  необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.   Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

4.Здатність до критичного мислення, аналізу і синтезу.

5.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

6.Здатність працювати в міжнародному контексті.

7.Вміння виявляти, ставити і вирішувати проблеми.

8.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

9.Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

10. Навички міжособистісної взаємодії.

11. Здатність планувати та управляти часом.

12. Здатність працювати в команді та автономно.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

 

1.  Знання та розуміння предметної області та розуміння специфіки професійної діяльності 

2.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

3.    Здатність працювати у  міжнародному  середовищі  на основі позитивного ставлення до несхожості до інших культур, поваги до різноманітності та мультикультурності, розуміння місцевих і професійних традицій інших країн, розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці.

 


Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» для здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти є досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівців комунікативну спроможність в сферах професійного, наукового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок професійного перекладу автентичної агрономічної літератури; оволодіння навичками роботи з діловою документацією німецькою мовою; формування вмінь та навичок самостійної роботи з німецькомовними агрономічними текстами; розвиток навичок усного спілкування у професійній, науковій і діловій  сферах.

Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна (німецька) мова за професійним спрямуванням» полягають в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з німецької мови, набутих в обсязі  програми вишу в різних видах мовленнєвої діяльності, що необхідно для ведення самостійної науково-дослідницької діяльності.

          Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні:

знати:

-    особливості мови і стилю в теорії і практиці перекладу наукової та фахової агрономічної літератури;

-    поняття перекладу, еквівалент і аналог, перекладацькі трансформації, контекстуальні заміни, багатозначність слів, співпадання і розбіжності значень інтернаціональних слів, «хибні друзі перекладачів» тощо;

-    основні проблеми контрастивної стилістики німецької мови, зокрема стосовно наукового мовлення у сфері  сільського господарства (агрономії);

-    теоретичні засади анотування й реферування, такі як призначення, структура та особливості мови анотації і реферату, види анотацій (описова, реферативна) і реферату (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат).

 уміти:

-       сприймати і розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах  фахової, наукової та ситуативної тематики на рівні 85-90% інформації при темпі висловлювання 100-120 слів на хвилину;

-       самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, опрацювання даних, висновки та інші аспекти наукової роботи;

-       мати навички діалогічного мовлення для ведення наукової дискусії;

-       швидко ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та стисло давати характеристику загального уявлення про його зміст та змістову цінність інформації, просліджувати розвиток теми і загальну аргументацію та розуміти головні положення змісту;

-       за одну академічну годину (45 хвилин) письмово перекладати (зі словником) 2500 друкованих знаків оригінального тексту з агрономії, для усного перекладу – 4000-4500 друкованих знаків;

-       складати німецькою мовою анотації та реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів дослідження тощо;

-       періодично виконувати письмові лексичні і граматичні вправи, складати плани чи конспекти до прочитаного, викладати зміст прослуханого чи прочитаного тексту у письмовому вигляді, писати доповіді і повідомлення, приватні та ділові листи, інші види документації (заявки на участь у конференції, стислий біографічний нарис тощо);

-       спілкуватися в іншомовному науковому і професійному середовищах;

-       працювати спільно з дослідниками з інших країн.   

 

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

1.    Здатність працювати в міжнародному контексті.

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

 

1.    Здатність аналізувати іншомовні джерела інформації для отримання

 даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та

прийняття професійних рішень.

2.    Здатність  брати участь у наукових та професійних дискусіях на

 міжнародному рівні, відстоювати свою власну позицію.


Метою викладання навчальної дисципліни «Німецька мова» є формування у здобувачів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у вищі, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Німецька мова» є  набуття здобувачами навичок практичного володіння німецькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

    знати:

1) основи фонетичної системи іноземної мови;

2) нормативну граматику іноземної мови;

3)  лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)  особливості перекладу, реферування, анотування фахової літератури;

5)  мовленнєвий етикет спілкування.

    вміти:

1)              перекладати німецькомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)              аналізувати німецькомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

·             писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки галузевих питань;

·             писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті.

3)         обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання;

4)         знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в німецькомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;

5)         готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.

Вивчення дисципліни «Німецька мова» має на меті формування низки компетентностей:

 Інтегральна компетентність

               Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми із захисту рослин, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності

ЗК1 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК4 Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК5 Здатність учитися й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК7 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК8 Здатність працювати в команді та автономно.

ЗК9 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК10 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК11 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК12 Здатність проведення досліджень на належному рівні.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

СК1      Здійснювати іншомовне спілкування у межах визначених навчальною програмою вимог.

СК2      Здатність розуміти, продукувати необмежену кількість мовно правильних речень за допомогою засвоєних мовних знаків і правил їх поєднання.

СК3      Вміння рамотно і коректно використовувати освоєний лексичний, граматичний, фонетичний матеріал у процесі вивчення іноземної мови в усній та письмовій формах.

СК4      Уміння роботи зі словниками.

СК5      Розуміти короткі тексти наукового характеручитати статті та повідомлення, що стосуються сучасних проблем; розуміти фактичну інформацію, передану як експліцитно, так й імпліцитно.

СК6      Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для розв’язання професійних завдань.

СК7      Здатність до організації ділової комунікації іноземною мовою.

СК8      Здатність орієнтуватися в культурних особливостях носії мови, їхніх звичаях, традиціях, нормах поведінки й етикету, а також уміння розуміти й адекватно використовувати їх у процесі спілкування, залишаючись при цьому носієм іншої культури.