Програму вивчення обов’язкової навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів) складено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Українська мова» (для іноземних здобувачів)  є лексика, морфологія і синтаксис української мови на матеріалі текстів загальнонаукового, фахового та соціокультурного спрямування. Передбачено практичні заняття протягом 1 і 2 семестрів. Формою підсумкового контролю знань є залік

Українська мова є мовою навчання  для іноземних здобувачів, підґрунтям  вивчення навчальних дисциплін освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр».

Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Українська мова» для іноземних здобувачів є оволодіння фаховою термінологією; формування комунікативних умінь і навичок у навчально-професійній та соціально-культурній сферах. Основні завдання вивчення дисципліни «Українська мова»: засвоєння лексичних, граматичних, орфоепічних мовних норм, формування мовленнєвих умінь і навичок у навчально-професійній діяльності.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: загальновживану й термінологічну лексику в обсязі навчальних дисциплін 1 курсу, морфологічні одиниці та граматичні конструкції, що використовують у науковому стилі мовлення;

уміти:

читати й розуміти тексти навчально-професійної та соціально-культурної тематики, використовуючи залежно від характеру тексту й цільових настанов різні види читання;

під час аудіювання здобувачі повинні сприймати інформацію усного повідомлення з навчально-професійної тематики, що передається в нормальному темпі, із наступним відтворенням його змісту з різним ступенем згортання; слухати й розуміти найбільш вагому частину інформації усного повідомлення соціально-культурної тематики;

в усному мовленні здобувачі повинні вміти відтворювати прочитані або прослухані тексти (опис, оповідь, пояснення, роздум) навчально-професійної та соціально-культурної тематики, виокремлюючи основну інформацію й передаючи її в логічній послідовності; вміти вести діалоги; складати монологічне висловлювання, будуючи його в певній логічній послідовності з використанням візуальних і вербальних опор, добираючи необхідні мовні засоби;

у писемному мовленні – вміти відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики з певним ступенем згортання у формі конспектів, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, графічного, орфографічного й пунктуаційного оформлення; складати за аналогією тексти на основі різного типу планів.

Вивчення дисципліни «Українська мова» має на меті формування низки компетентностей здобувачів.

 Інтегральна компетентність:

здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми під час професійної діяльності у сфері фінансів, банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає застосування теорій та методів фінансової роботи і характеризуються комплексністю та невизначеністю умов.

загальні компетентності:

-       здатність до пошуку інформації з різних джерел, здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

-       уміння спілкуватися усно та в письмовій формі державною та іноземними мовами.

Дисципліна «Українська мова» для іноземних здобувачів 1 року навчання передбачає засвоєння попереднього навчального матеріалу зазначеної дисципліни згідно з принципом поетапного навчання мови (початковий етап – підготовче відділення). На заняттях використовуються тексти із загальнонауковою, фаховою, соціокультурною тематикою, що відповідають певній спеціальності.

 


Метою навчальної дисципліни «Українська мова» для іноземних здобувачів є оволодіння фаховою термінологією; формування комунікативних умінь і навичок у навчально-професійній та соціально-культурній сферах. Основні завдання вивчення дисципліни «Українська мова»: засвоєння лексичних, граматичних, орфоепічних мовних норм, формування мовленнєвих умінь і навичок у навчально-професійній діяльності.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: загальновживану й термінологічну лексику в обсязі навчальних дисциплін 1 курсу, морфологічні одиниці та граматичні конструкції, що використовують у науковому стилі мовлення;

уміти:

читати й розуміти тексти навчально-професійної та соціально-культурної тематики, використовуючи залежно від характеру тексту й цільових настанов різні види читання;

під час аудіювання здобувачі повинні сприймати інформацію усного повідомлення з навчально-професійної тематики, що передається в нормальному темпі, із наступним відтворенням його змісту з різним ступенем згортання; слухати й розуміти найбільш вагому частину інформації усного повідомлення соціально-культурної тематики;

в усному мовленні здобувачі повинні вміти відтворювати прочитані або прослухані тексти (опис, оповідь, пояснення, роздум) навчально-професійної та соціально-культурної тематики, виокремлюючи основну інформацію й передаючи її в логічній послідовності; вміти вести діалоги; складати монологічне висловлювання, будуючи його в певній логічній послідовності з використанням візуальних і вербальних опор, добираючи необхідні мовні засоби;

у писемному мовленні – вміти відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики з певним ступенем згортання у формі конспектів, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, графічного, орфографічного й пунктуаційного оформлення; складати за аналогією тексти на основі різного типу планів.

Вивчення дисципліни «Українська мова» має на меті формування низки компетентностей здобувачів:

 інтегральна компетентність - здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в економічній сфері, які характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки;

загальні компетентності:

-       здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні;

-       здатність спілкуватися іноземною мовою (російською) усно і письмово.

-       здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  

спеціальні компетентності:

-       здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.


 Метою навчальної дисципліни «Російська мова» на завершальному етапі навчання є удосконалення  набутих  іноземними здобувачами умінь і навичок в усіх видах мовленнєвої діяльності у навчально-професійній (домінуюча), офіційно-діловій, суспільно-політичній, соціально-культурній сферах.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Російська мова» у 7 навчальному семестрі є удосконалення умінь і навичок, набутих іноземними здобувачами у репродуктивно-продуктивних і продуктивних видах мовленнєвої діяльності, необхідних для читання й опрацювання наукових текстів, підготовки матеріалів для доповідей, дискусій навчально-професійної, суспільно-політичної та соціально-культурної тематики; удосконалення навичок створення текстів наукового та офіційно-ділового стилю мовлення. 

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

-знати та використовувати фахову термінологію;

-асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу;

- демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні;

- вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів;

-оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами;

- демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.


Навчальна програма дисципліни «Українська мова» передбачає поглиблене вивчення морфологічних, лексико-фразеологічних і синтаксичних особливостей наукового та офіційно-ділового стилів мови, методики оформлення ділових і наукових текстів, а також вироблення навичок практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами.

Мета навчальної дисципліни – удосконалення гуманітарних знань здобувачів; підвищення загальнокультурного, інтелектуаль­ного та естетичного рівнів майбутніх фахівців, формування стій­кого національного світогляду; засвоєння норм сучасної українсь­кої літературної мови, культури усного і писемного мовлення.

Завданнями дисципліни є:

1) формування мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні; 2) розширення меж професійної комунікації; 3) поглиблення знань зі стилістики; 4) вивчення термінології фаху; 5) набуття навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових документів; 6) підвищення рівня мовної культури;  7) застосування мовних знань у науковій і професійній діяльності.

Згідно з вимогами ОПП здобувачі повинні визначати шляхи пошуку, оброблення  та узагальнення інформації; слідувати принципам  професійного спілкування, співпрацювати в команді.