Метою вивчення навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням" є удосконалення гуманітарних знань студентів; підвищення загальнокультурного, інтелектуаль­ного та естетичного рівнів майбутніх фахівців, формування стій­кого національного світогляду; засвоєння норм сучасної українсь­кої літературної мови, культури усного і писемного мовлення. 

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни "Українська (мова за професійним спрямуванням)" є формування мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні;  розширення меж професійної комунікації;  поглиблення знань зі стилістики;  вивчення термінології фаху; набуття навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів; підвищення рівня мовної культури;  застосування мовних знань у науковій і професійній діяльності.

Згідно з вимогами ОПП здобувачі повинні

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування; інформацію щодо чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузей стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації); культуру української мови і спілкування;

уміти: доносити зрозуміло професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною мовою; володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами; оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійній освіті, що передбачає застосування певних теорій і методів педагогічної науки та інших наук відповідно до спеціалізації і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

-   Здатність спілкуватися рідною мовою як усною, так і письмово;

-   Здатність застосовувати знання у практичній ситуації;

-   Здатність використовувати інформаційні технології;

-   Здатність вчитися і бути сучасно освіченим, усвідомлювати можливість навчання протягом життя.


Метою вивчення навчальної дисципліни "Українська мова" є вдосконалення гуманітарних знань студентів; підвищення загальнокультурного, інтелектуаль­ного та естетичного рівнів майбутніх фахівців, формування стій­кого національного світогляду; засвоєння норм сучасної українсь­кої літературної мови, культури усного і писемного мовлення.   

Основним завданням вивчення навчальної дисципліни "Українська (мова за професійним спрямуванням)" є формування мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні;  розширення меж професійної комунікації;  поглиблення знань зі стилістики;  вивчення термінології фаху; набуття навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів; підвищення рівня мовної культури;  застосування мовних знань у науковій і професійній діяльності.

Згідно з вимогами ОПП здобувачі повинні

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування; інформацію щодо чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузей стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації); культуру української мови і спілкування;

уміти: доносити зрозуміло професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною мовою; володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами; оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху.

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

готовність до комунікації в усній та письмовій формах на державній мові України  в межах вирішення завдань професійної діяльності;

готовність керувати колективом у сфері особистої професійної діяльності з умінням толерантно сприймати соціальні, етнічні, конфесіальні та культурні відмінності;

здатність працювати в міжнародному контексті;

здатність працювати в команді.


Мета навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" - удосконалення гуманітарних знань студентів; підвищення загальнокультурного, інтелектуаль­ного та естетичного рівнів майбутніх фахівців, формування стій­кого національного світогляду; засвоєння норм сучасної українсь­кої літературної мови, культури усного і писемного мовлення. 

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні;  розширенні меж професійної комунікації;  поглибленні знань зі стилістики;  вивченні термінології фаху; набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів; підвищенні рівня мовної культури;  застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування; інформацію щодо чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузей стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації); культуру української мови і спілкування;

уміти: доносити зрозуміло професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною мовою; володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами; оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху.

Програмні компетентності:

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері економіки суб’єктів господарювання або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів сучасної економічної науки і характеризується певною невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог здійснення професійної та навчальної діяльності.

загальні компетентності:

ЗК 5. Здатність до ділового (професійного) дискусу на рідній та іноземній мові.

Програмні результати навчання:

ПРН 9. Підвищувати загальномовну підготовку, мовну грамотність, комунікативні компетентності здобувачів, практичне оволодіння основами офіційно-ділового, наукового стилів, що забезпечить професійне спілкування на належному мовному рівні.

Міждисциплінарні зв’язки:

1.    Історія та культура України,

2.    Іноземна мова (за професійним спрямуванням).

Дисципліна «Українська мова» разом з дисциплінами «Історія та культура України», «Іноземна мова» формує гуманітарну складову в програмі підготовки майбутнього фахівця.

Метою навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» є вдосконалення мовної підготовки іноземних здобувачів  через збагачення мовними засобами, необхідними для  комунікації в навчально-науковій та професійній галузях; формування високого рівня комунікативної культури у сфері професійного спілкування; формування теоретичних знань про особливості усної та писемної форм наукового стилю, а також практичних умінь та навичок щодо оформлення наукових робіт.

Основне завдання вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова» полягає у використанні лінгвістичних методів для аналітичного опрацювання наукових текстів професійного спрямування, розвитку мовної, комунікативної, інформаційної, соціокультурної компетентностей студентів, формуванні комунікативних якостей культури професійного спілкування.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: моделі реферування; способи вираження різних смислових відношень у тексті; правила побудови наукового тексту; техніку підготовки усного виступу; головні правила мовленнєвої поведінки в типових ситуаціях спілкування в навчально-професійній та офіційно-діловій сферах;

уміти: використовувати різні види читання (вивчальне, ознайомлювальне й оглядове) текстів науково-професійної та соціокультурної сфер; під час аудіювання письмово фіксувати аудіотекст (записувати на слух текст знайомої тематики, навчальні лекції); вилучати з тексту (аудіо- й писемної форми) основну інформацію та цільову інформацію за темою; узагальнювати й комбінувати інформативний матеріал, маючи підґрунтям прочитаний / прослуханий текст (продукувати самостійне монологічне висловлювання з теми; монолог-роздум, написання реферату, анотації, статті, рецензії).

Метою навчальної дисципліни «Українська мова» для іноземних здобувачів є оволодіння фаховою термінологією; формування комунікативних умінь і навичок у навчально-професійній та соціально-культурній сферах. 

Основні завдання вивчення дисципліни «Українська мова»: засвоєння лексичних, граматичних, орфоепічних мовних норм, формування мовленнєвих умінь і навичок у навчально-професійній діяльності.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати: загальновживану й термінологічну лексику в обсязі навчальних дисциплін 1 курсу, морфологічні одиниці та граматичні конструкції, що використовують у науковому стилі мовлення;

умітичитати й розуміти тексти навчально-професійної та соціально-культурної тематики, використовуючи залежно від характеру тексту й цільових настанов різні види читання;

під час аудіювання здобувачі повинні сприймати інформацію усного повідомлення з навчально-професійної тематики, що передається в нормальному темпі, із наступним відтворенням його змісту з різним ступенем згортання; слухати й розуміти найбільш вагому частину інформації усного повідомлення соціально-культурної тематики;

в усному мовленні здобувачі повинні вміти відтворювати прочитані або прослухані тексти (опис, оповідь, пояснення, роздум) навчально-професійної та соціально-культурної тематики, виокремлюючи основну інформацію й передаючи її в логічній послідовності; вміти вести діалоги; складати монологічне висловлювання, будуючи його в певній логічній послідовності з використанням візуальних і вербальних опор, добираючи необхідні мовні засоби;

у писемному мовленні – вміти відтворювати прочитаний або прослуханий текст навчально-професійної та соціально-культурної тематики з певним ступенем згортання у формі конспектів, дотримуючись послідовності викладу, користуючись адекватними мовними засобами й правилами структурного, графічного, орфографічного й пунктуаційного оформлення; складати за аналогією тексти на основі різного типу планів.


Мета навчальної дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" - удосконалення гуманітарних знань здобувачів; підвищення загальнокультурного, інтелектуаль­ного та естетичного рівнів майбутніх фахівців, формування стій­кого національного світогляду; засвоєння норм сучасної українсь­кої літературної мови, культури усного і писемного мовлення. 

Завдання вивчення дисципліни "Українська мова (за професійним спрямуванням)" полягає у формуванні мовної та мовленнєвої компетентностей у науковому й професійному спілкуванні, розширенні меж професійної комунікації,  поглибленні знань зі стилістики, вивченні термінології фаху, набутті навичок користування лексикографічними джерелами під час укладання наукових текстів і ділових паперів, підвищенні рівня мовної культури, застосуванні мовних знань у науковій і професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: про українську мову як єдину національну мову українського народу, її походження, роль і значення в суспільному житті, стан і статус у державі; стилістичну диференціацію української мови, найважливіші риси наукового й офіційно-ділового стилів як визначальних в мові фахового спілкування; інформацію щодо чинних нормативно-правових документів, законодавства, галузей стандартів професійної діяльності в установах, на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації); культуру української мови і спілкування;

уміти: доносити зрозуміло професійні знання, обґрунтування і висновки до фахівців і широкого загалу державною мовою; володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами; оформлювати документи різних типів відповідно до чинного державного стандарту, послуговуючись нормами сучасної української літературної мови й користуючись термінологією майбутнього фаху.