Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна (англійська) мова” є формування у здобувачів першого (Бакалаврського) рівня загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у студентів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у вищі, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна (англійська) мова” є  набуття здобувачами навичок практичного володіння іноземної мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: ...

   1) )основи фонетичної системи іноземної мови;

2) нормативну граматику іноземної мови;

3)    лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)    особливості перекладу, реферування, анотування фахової літератури;

5)    мовленнєвий етикет спілкування.

 

вміти: ...

1)    перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)    аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професій них рішень;

·         писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки галузевих питань;

·         писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті.

3)    обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання;

4)    знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;

5)    готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.

 Перелік компетентностей:

 Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з менеджменту та економіки, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності:

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8. Навички здійснення безпечної діяльності.

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10. Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

 Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10.  Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.

 

 

 


Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є формування у студентів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у студентів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у вищі, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова” є  набуття студентами навичок практичного володіння іноземної мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

1)  основи фонетичної системи англійської мови;

2)  нормативну граматику англійської мови;

3)  лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)  особливості перекладу, реферування, анотування фахової літератури;

5)  мовленнєвий етикет спілкування.

 

  Вміти:

1)   перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)  аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професій        них рішень;

а) писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

б). писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті.

3)  обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання;

4)  знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;

5)  готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми у сфері соціології, як у процесі навчання, так і в професійній діяльності, що передбачає використання сучасних соціологічних теорій та застосування науково обгрунтованих методик і методів аналітичної роботи  з соціальною інформацією для опису і пояснення соціальної дійсності та розуміння закономірностей соціальних взаємодій.

 

Загальні компетентності:

1.   Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності.

2.   Здатність до критичного осмислення основних теорій, принципів методів і понять у навчанні і професійній діяльності.

3.   Здатність застосовувати на практиці навички міжособистісної взаємодії та спілкування з представниками інших професійних груп і громадськості.

4.   Здатність  до аналізу та синтезу інформацій з різних джерел на основі логічних аргументів і перевірених фактів.

5.   Здатність до абстрактного і конкретного мислення, аналізу та синтезу інформації в соціології.

6.   Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної і толерантної дискусії з її опонентами.

7.   Здатність спілкуватися державною мовою та іноземною (ними) мовами (мовами).

8.   Здатність працювати в міжнародному контексті, зокрема читати професійну літературу, писати й спілкуватися англійською або іншими іноземними мовами.

9.   Здатність працювати з інформацією з використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.

10.   Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

11.   Здатність працювати як автономно, так і  в команді.

12.   Здатність до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, толерантного ставлення до національних, расових, конфесійних відмінностей, здібність до міжкультурних комунікацій у сфері соціологічних взаємодій.

 

 Спеціальні (фахові) компетентності:

1.   Знання лексики та граматичних правил.

2.   Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.   Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.   Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.   Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.   Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.   Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.   Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.   Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.Мета і завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна мова” є формування у студентів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у студентів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у вищі, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна мова” є  набуття студентами навичок практичного володіння іноземної мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

1)  основи фонетичної системи англійської мови;

2)  нормативну граматику англійської мови;

3)  лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)  особливості перекладу, реферування, анотування фахової літератури;

5)  мовленнєвий етикет спілкування.

 

  Вміти:

1)   перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)  аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професій        них рішень;

а) писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

б). писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті.

3)  обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання;

4)  знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;

5)  готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.

 

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми у сфері соціології, як у процесі навчання, так і в професійній діяльності, що передбачає використання сучасних соціологічних теорій та застосування науково обгрунтованих методик і методів аналітичної роботи  з соціальною інформацією для опису і пояснення соціальної дійсності та розуміння закономірностей соціальних взаємодій.

 

Загальні компетентності:

1.   Розуміння та власне осмислення основних світоглядних концепцій і принципів у навчанні і професійній діяльності.

2.   Здатність до критичного осмислення основних теорій, принципів методів і понять у навчанні і професійній діяльності.

3.   Здатність застосовувати на практиці навички міжособистісної взаємодії та спілкування з представниками інших професійних груп і громадськості.

4.   Здатність  до аналізу та синтезу інформацій з різних джерел на основі логічних аргументів і перевірених фактів.

5.   Здатність до абстрактного і конкретного мислення, аналізу та синтезу інформації в соціології.

6.   Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної і толерантної дискусії з її опонентами.

7.   Здатність спілкуватися державною мовою та іноземною (ними) мовами (мовами).

8.   Здатність працювати в міжнародному контексті, зокрема читати професійну літературу, писати й спілкуватися англійською або іншими іноземними мовами.

9.   Здатність працювати з інформацією з використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій.

10.   Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію.

11.   Здатність працювати як автономно, так і  в команді.

12.   Здатність до сприйняття культури та звичаїв інших країн і народів, толерантного ставлення до національних, расових, конфесійних відмінностей, здібність до міжкультурних комунікацій у сфері соціологічних взаємодій.

 

 Спеціальні (фахові) компетентності:

1.   Знання лексики та граматичних правил.

2.   Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.   Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.   Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.   Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.   Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.   Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.   Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.   Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.