Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є формування у здобувачів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є набуття здобувачами навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури .

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

1) основи фонетичної системи англійської мови;

2) нормативну граматику англійської. мови;

3) лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4) особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5) мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1) перекладати англ1йськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2) аналізувати англійськомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3) обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4) знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в англійськомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8.  Навички здійснення безпечної діяльності.

9.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10.  Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10.              Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.


Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» є розвиток у здобувачів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та академічного спілкування в усній та письмовій формах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліниє спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних комунікативних навичок то вмінь в академічному та професійному спілкуванні, а також стратегії подальшого самостійного вивчення (удосконалення) англійської мови. У процесі навчання діловій англійській мові передбачається формування у здобувачів діяльнісної іншомовної компетенції у загальних ділових, фахових ситуаціях, які передбачають розвиток та активізацію міжфахового мислення, розвиток навичок та вмінь автономного навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

1)                     основну іншомовну фахову термінологію;

2)                     стратегію ведення наукових, професійних дискусій;

3)                     принципи організації самостійного незалежного вивчення англійської мови.

уміти:

-                            знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію в іноземних та галузевих матеріалах (як у друкованому, так і електронному вигляді);

-                            аналізувати англійськомовні джерела інформації, необхідні для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

-                            писати ділові документи (резюме, автобіографію, факс, електронне повідомлення, лист) англійською мовою;

-                            перекладати англійськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками та складати до них анотації;

-                            писати реферати на основі опрацьованої автентичної фахової літератури;

-                            готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій, дебатів.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1.”Садівництво”

2. “Овочі”

3. “Виноградарство”

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/ 3 кредитів ЄКТС.

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» є розвиток у здобувачів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та академічного спілкування в усній та письмовій формах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліниє спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних комунікативних навичок то вмінь в академічному та професійному спілкуванні, а також стратегії подальшого самостійного вивчення (удосконалення) англійської мови. У процесі навчання діловій англійській мові передбачається формування у здобувачів діяльнісної іншомовної компетенції у загальних ділових, фахових ситуаціях, які передбачають розвиток та активізацію міжфахового мислення, розвиток навичок та вмінь автономного навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

1)  основну іншомовну фахову термінологію;

2)  стратегію ведення наукових, професійних дискусій;

3)  принципи організації самостійного незалежного вивчення англійської мови.

уміти:

1.    знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію в іноземних та галузевих матеріалах (як у друкованому, так і електронному вигляді);

2.  аналізувати англійськомовні джерела інформації, необхідні для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

3.   писати ділові документи (резюме, автобіографію, факс, електронне повідомлення, лист) англійською мовою;

4.  перекладати англійськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками та складати до них анотації;

5.  писати реферати на основі опрацьованої автентичної фахової літератури;

6.  готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій, дебатів.

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна (англійська) мова» є розвиток у здобувачів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та академічного спілкування в усній та письмовій формах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліниє спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних комунікативних навичок то вмінь в академічному та професійному спілкуванні, а також стратегії подальшого самостійного вивчення (удосконалення) англійської мови. У процесі навчання діловій англійській мові передбачається формування у здобувачів діяльнісної іншомовної компетенції у загальних ділових, фахових ситуаціях, які передбачають розвиток та активізацію міжфахового мислення, розвиток навичок та вмінь автономного навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

1)                     основну іншомовну фахову термінологію;

2)                     стратегію ведення наукових, професійних дискусій;

3)                     принципи організації самостійного незалежного вивчення англійської мови.

уміти:

1.                          знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію в іноземних та галузевих матеріалах (як у друкованому, так і електронному вигляді);

2.                          аналізувати англійськомовні джерела інформації, необхідні для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

3.                          писати ділові документи (резюме, автобіографію, факс, електронне повідомлення, лист) англійською мовою;

4.                          перекладати англійськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками та складати до них анотації;

5.                          писати реферати на основі опрацьованої автентичної фахової літератури;

6.                          готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій, дебатів.

 


Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є формування у здобувачів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є набуття здобувачами навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури .

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

1) основи фонетичної системи англійської мови;

2) нормативну граматику англійської. мови;

3) лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4) особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5) мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1) перекладати англ1йськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2) аналізувати англійськомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3) обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4) знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в англійськомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8.  Навички здійснення безпечної діяльності.

9.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10.  Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10.              Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.

 


Мета курсу: сформувати у студентів систему твердих знань основ латинської мови і фахової латинської термінології, допомогти набути практичних вмінь та навичок використання їх у навчальній, науковій та виробничій діяльності.

Завдання дисципліни:

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

1.  Правила читання латинських агрономічних термінів.

2.  Основні граматичні явища латинської мови, необхідні для розуміння та аналізу латинських назв рослин, тварин, збудників їх хвороб, засобів захисту рослин.

3.  Правила утворення ботанічних і зоологічних термінів.

4.  Близько трьохсот лексичних одиниць - агрономічних назв.

 вміти:

1. Читати та писати латиською мовою агробіологічні терміни;

2. Перекладати з граматичним аналізом із рідної мови на латинську і навпаки агробіологічні терміни;

3. Проводити морфологічний аналіз словосполучень;

4. Утворювати терміни за допомогою суфіксів та закінчень.


Мета та завдання курсу

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є формування у здобувачів загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Іноземна (англійська) мова» є набуття здобувачами навичок практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури .

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

1) основи фонетичної системи англійської мови;

2) нормативну граматику англійської. мови;

3) лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4) особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5) мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1) перекладати англ1йськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2) аналізувати англійськомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3) обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4) знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію, що міститься в англійськомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8.  Навички здійснення безпечної діяльності.

9.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10.  Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10.              Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.

 


Мета курсу: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматично комунікативну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяти розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Завдання дисципліни: навчання дисципліні зводиться до набуття здобувачами навичок практичного володіння англійською мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури .

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

1) основи фонетичної системи англійської мови;

нормативну граматику англійської мови;

2)  лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

3)  особливості перекладу, анотування фахової літератури;

4) мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1)  перекладати англійськомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2) аналізувати англійськомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи англійською мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3) обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4) знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англійськомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

 Перелік компетентностей:

 Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності:

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8. Навички здійснення безпечної діяльності.

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10. Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

 Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10.  Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.

Метою викладання навчальної дисципліни “Іноземна (англійська) мова” є формування у здобувачів першого (Бакалаврського) рівня загальних та професійно орієнтованих мовленнєвих компетенцій (лінгвістичної, соціолінгвістичної та прагматично комунікативної) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяння розвитку у студентів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у вищі, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Основними завданнями вивчення дисципліни “Іноземна (англійська) мова” є  набуття здобувачами навичок практичного володіння іноземної мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: ...

   1) )основи фонетичної системи іноземної мови;

2) нормативну граматику іноземної мови;

3)    лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)    особливості перекладу, реферування, анотування фахової літератури;

5)    мовленнєвий етикет спілкування.

 

вміти: ...

1)    перекладати англомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)    аналізувати англомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професій них рішень;

·         писати професійні тексти і документи іноземною мовою з низки галузевих питань;

·         писати ділові та професійні листи, демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному професійному контексті.

3)    обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання;

4)    знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами;

5)    готувати публічні виступи з галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів.

 Перелік компетентностей:

 Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з менеджменту та економіки, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 Загальні компетентності:

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

5. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

6. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

8. Навички здійснення безпечної діяльності.

9. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

10. Здатність працювати в команді.

11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

12. Здатність планувати та управляти часом.

13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

14. Навички міжособистісної взаємодії.

 Спеціальні (фахові) компетентності:

1.    Знання вокабуляра та граматичних правил.

2.    Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

3.    Вміння перекладати іншомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

4.    Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

5.    Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

6.    Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

7.    Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

8.    Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

9.    Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

10.  Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.