Метою викладання навчальної дисципліни «Наукова іноземна (англійська) мова» для здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти є досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівців комунікативну спроможність в сферах професійного, наукового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок професійного перекладу  автентичної екологічної літератури; оволодіння навичками роботи з діловою документацією англійською мовою; формування вмінь та навичок самостійної роботи з англомовними екологічними текстами; розвиток навичок усного спілкування у професійній, науковій і діловій  сферах.

Основні завдання вивчення дисципліни «Іноземна (англійська) мова за професійним спрямуванням» полягають в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з англійської мови, набутих в обсязі  програми вишу в різних видах мовленнєвої діяльності, що необхідно для ведення самостійної науково-дослідницької діяльності.

          Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні:

знати:

-     особливості мови і стилю в теорії і практиці перекладу наукової та фахової екологічної літератури;

-     поняття перекладу, еквівалент і аналог, перекладацькі трансформації, контекстуальні заміни, багатозначність слів, співпадання і розбіжності значень інтернаціональних слів, «хибні друзі перекладачів» тощо;

-     основні проблеми контрастивної стилістики англійської мови, зокрема стосовно наукового мовлення у сфері  екології;

-     теоретичні засади анотування й реферування, такі як призначення, структура та особливості мови анотації і реферату, види анотацій (описова, реферативна) і реферату (реферат-конспект, реферат-резюме, оглядовий реферат).

 уміти:

-          сприймати і розуміти монологічні та діалогічні висловлювання носіїв мови в межах  фахової, наукової та ситуативної тематики на рівні 85-90% інформації при темпі висловлювання 100-120 слів на хвилину;

-          самостійно готувати повідомлення про проблему, мету, методи та засоби дослідження, експеримент, опрацювання даних, висновки та інші аспекти наукової роботи;

-          мати навички діалогічного мовлення для ведення наукової дискусії;

-          швидко ознайомлюватися з тематикою наукового матеріалу та стисло давати характеристику загального уявлення про його зміст та змістову цінність інформації, просліджувати розвиток теми і загальну аргументацію та розуміти головні положення змісту;

-          за одну академічну годину (45 хвилин) письмово перекладати (зі словником) 2500 друкованих знаків оригінального тексту з екології, для усного перекладу – 4000-4500 друкованих знаків;

-          складати англійською мовою анотації та реферати до наукових статей, доповідей, матеріалів дослідження тощо;

-          періодично виконувати письмові лексичні і граматичні вправи, складати плани чи конспекти до прочитаного, викладати зміст прослуханого чи прочитаного тексту у письмовому вигляді, писати доповіді і повідомлення, приватні та ділові листи, інші види документації (заявки на участь у конференції, стислий біографічний нарис тощо);

-          спілкуватися в іншомовному науковому та професійному середовищах;

працювати спільно з дослідниками з інших країн.

Метою викладання навчальної дисципліни «Наукова іноземна (англійська) мова» для здобувачів ІІІ освітньо-наукового рівня вищої освіти є досягнення рівня знань, навичок і вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівців комунікативну спроможність в сферах професійного, наукового та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах; формування вмінь та навичок професійного перекладу  автентичної біологічної літератури; оволодіння навичками роботи з діловою документацією англійською мовою; формування вмінь та навичок самостійної роботи з англомовними біологічними текстами; розвиток навичок усного спілкування у професійній, науковій і діловій  сферах.

Основні завдання вивчення дисципліни «Наукова іноземна (англійська) мова» полягають в удосконаленні й подальшому розвитку знань, навичок і вмінь з англійської мови, набутих в обсязі  програми вишу в різних видах мовленнєвої діяльності, що необхідно для ведення самостійної науково-дослідницької діяльності.

Перелік компетентностей:

Загальні компетентності:

ЗК02. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК03. Здатність розробляти та управляти проектами.
ЗК06. Здатність працювати автономно.

Спеціальні (фахові) компетентності:

СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, розуміти англомовні наукові тексти за напрямом досліджень.

Програмні результати навчання

РН02. Вільно презентувати та обговорювати результати досліджень, наукові та прикладні проблеми біології державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у наукових публікаціях у наукових виданнях.

РН07. Розробляти та реалізовувати наукові та/або інноваційні проекти, які дають можливість переосмислити наявне та створити нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати важливі теоретичні та практичні проблеми біології з дотриманням норм академічної етики і врахуванням соціальних, економічних, екологічних та правових аспектів