Мета та завдання навчальної дисципліни

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ділова іноземна (французька) мова» є розвиток у здобувачів професійно орієнтованої міжкультурної комунікативної компетенції, формування необхідної комунікативної спроможності у сферах професійного та академічного спілкування в усній та письмовій формах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліниє спрямування навчального процесу на формування і розвиток основних комунікативних навичок то вмінь в академічному та професійному спілкуванні, а також стратегії подальшого самостійного вивчення (удосконалення) французької мови. У процесі навчання діловій французькій мові передбачається формування у здобувачів діяльнісної іншомовної компетенції у загальних ділових, фахових ситуаціях, які передбачають розвиток та активізацію міжфахового мислення, розвиток навичок та вмінь автономного навчання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

1)                         основну іншомовну фахову термінологію;

2)                         стратегію ведення наукових, професійних дискусій;

3)                         принципи організації самостійного незалежного вивчення французької мови.

уміти:

1.                               знаходити нову текстову, графічну, аудіо- та відеоінформацію в іноземних та галузевих матеріалах (як у друкованому, так і електронному вигляді);

2.                               аналізувати французькомовні джерела інформації, необхідні для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

3.                               писати ділові документи (резюме, автобіографію, факс, електронне повідомлення, лист) французькою мовою;

4.                               перекладати французькомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись двомовними термінологічними словниками та складати до них анотації;

5.                               писати реферати на основі опрацьованої автентичної фахової літератури;

6.                               готувати публічні виступи з низки галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної комунікації та адекватні форми ведення дискусій, дебатів.


1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування у здобувачів  системи твердих знань основ латинської мови і фахової латинської термінології, набуття практичних вмінь та навичок використання їх у навчальній, науковій та виробничій діяльності.

 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Латинська мова” є придбання знань, які полегшують засвоєння студентами профілюючих предметів, що містять латинську номенклатуру і є ознакою високої загальної культури фахівця”.

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

1.       Правила читання латинських агрономічних термінів.

2.       Основні граматичні явища латинської мови, необхідні для розуміння та аналізу латинських назв рослин, тварин, збудників їх хвороб, засобів захисту рослин.

3.       Правила утворення ботанічних і зоологічних термінів.

4.       Близько трьохсот лексичних одиниць - агрономічних назв.

вміти:

1. Читати та писати латиською мовою агробіологічні терміни;

2. Перекладати з граматичним аналізом із рідної мови на латинську і навпаки агробіологічні терміни;

3. Проводити морфологічний аналіз словосполучень;

         4. Утворювати терміни за допомогою суфіксів та закінчень

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 32 години / 1 кредит ECTS. 

Французька мова за професійним спрямуванням (спеціальність 201 "Агрономія")

 

Мета курсу: формувати у здобувачів загальні та професійно орієнтовані мовленнєві компетенції (лінгвістичну, соціолінгвістичну та прагматично комунікативну) для забезпечення їхнього ефективного спілкування; сприяти розвитку у здобувачів здібностей до самооцінки та здатності до самостійної роботи як під час навчання у виші, так і після отримання диплома про вищу освіту.

Завдання дисципліни: навчання дисципліні зводиться до набуття здобувачами навичок практичного володіння французькою мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики, зумовленої професійними потребами, одержання новітньої фахової інформації з іноземних джерел; користування усним монологічним та діалогічним мовленням у межах побутової, суспільно-політичної та фахової тематики; перекладу, реферування та анотування фахової літератури .

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати:

1)    основи фонетичної системи французької мови;

2)      нормативну граматику французької мови;

3)      лексичний мінімум, передбачений програмою (2 000 лексичних одиниць);

4)      особливості перекладу, анотування фахової літератури;

5)      мовленнєвий етикет спілкування.

уміти:

1)  перекладати франкомовні професійні тексти рідною мовою, користуючись відповідними словниками;

2)  аналізувати франкомовні джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання професійних завдань та прийняття професійних рішень;

а) писати професійні тексти і документи французькою мовою з низки галузевих питань;

б) складати анотації до опрацьованої фахової літератури.

3)      обговорювати питання, пов’язані з побутовою, суспільно-політичною та фаховою тематикою;

4)      знаходити нову текстову, графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься у франкомовних галузевих матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись відповідними пошуковими методами.

 

Перелік компетентностей:

 

Інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі та практичні проблеми з агрономії, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

 

 

Загальні компетентності:

ЗК1.  Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства  та необхідність його сталого розвитку, верховенства  права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2.  Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.

ЗК3.  Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК4.  Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5.  Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК6.  Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК7.  Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК8.  Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК9.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК10.  Здатність працювати в команді.

ЗК11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК12. Здатність планувати та управляти часом.

ЗК13. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК14. Навички міжособистісної взаємодії.

 

Спеціальні (фахові) компетентності:

СК1.     Знання вокабуляра та граматичних правил.

СК2.     Вміння складати анотації до прочитаних текстів, передати їх зміст.

СК3.     Вміння перекладати іншомовні професійні тексти на рідну мову, користуючись двомовними термінологічними словниками, електронними словниками.

СК4.     Здатність вести бесіду іноземною мовою в обсязі тематики курсу, брати участь у диспутах, діалогах.

СК5.     Готовність до комунікації в усній та письмовій формах іноземною мовою в межах вирішення завдань професійної діяльності.

СК6.     Здатність обговорювати навчальні та пов’язані зі спеціалізацією питання, для того щоб досягти порозуміння зі співрозмовником.

СК7.     Вміння використовувати та інтерпретувати мовні форми відповідно до ситуації або контексту.

СК8.     Знання національно-культурних особливостей соціальної та мовленнєвої поведінки носіїв мови (їх звичаїв, етикету, історії і культури країни) і способів користуватися ними у процесі спілкування.

СК9.     Вміння вільно орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі з метою удосконалення іншомовних умінь і навичок.

СК10. Здатність до професійного удосконалення, підвищення кваліфікації.