Мета навчальної дисципліни: сформувати у студентів теоретичні і практичні знання і навички із органічного землеробства, особливостей його впровадження та вдосконалення як самостійної галузі сільськогосподарського виробництва, спрямованої на відтворення родючості ґрунту та отримання екологічно-чистої органічної продукції, яка у сучасних умовах користується попитом на світовому ринку.

Компетентності

1.     Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях;

2.     Здатність до пошуку, оброблення та аналізу різних джерел;

3.     Здатність використовувати професійні знання в галузі виробництва та переробки продуктів сільського господарства;

4.     Здатність застосовувати базові знання землеробства в організації навчального процесу з ефективного ведення виробництва та переробки продуктів сільського господарства;

Програмні результати навчання

1. Знати історію органічного землеробства, його роль у загальному землеробстві та перспективи розвитку;

2. Обґрунтовувати вибір і використання оптимальних методів ведення органічного землеробства, аналізу та розробки різних технологічних процесів і заходів раціонального використання земель;

3. Уміти використовувати знання з землеробства відповідно до спеціалізації.


Передбачається вивчення теоретичних основ наукових досліджень, отримання практичних навичок із планування і ведення польових дослідів у землеробстві та основ математичної обробки даних наукових досліджень.Дисципліна «Землеробство» передбачає формування у студентів теоретичних знань і вмінь з наукових основ землеробства, сучасних екологічно безпечних та економічно доцільних заходів контролювання бур’янистих рослин, планування структури ріллі, проектування раціональних сівозмін, системи ресурсозберігаючого обробітку ґрунту та протиерозійних заходів, особливостей ведення біологічного землеробства та землеробства на забруднених територіях.


Дисципліна „Землеробство” передбачає формування у студентів знань про вимоги сільськогосподарських культур до факторів життя і умов вирощування та заходи їх регулювання, розробку проектування, освоєння та впровадження сівозмін, розробку заходів обробітку ґрунту як складових частин систем землеробства


Мета практики – закріпити теоретичні основи, отримані протягом вивчення курсу землеробства у семестровий період.

Завдання практики – виробити в студентів навички роботи у польових умовах та освоєння методик визначення агрофізичних показників родючості ґрунту в сівозміні.

Після проходження практики студент повинен знати – методи визначення основних водно-фізичних, агрофізичних показників ґрунту та складання карти забур’яненості полів.

У результаті після проходження практики студент повинен уміти – визначати основні показники родючості ґрунту та якість проведення польових робіт.


Дисципліна „Екологічне землеробство” передбачає формування в студентів екологічного мислення про вимоги сільськогосподарських культур до факторів життя та умов вирощування і заходи їх регулювання, розробку ґрунтозахисного обробітку ґрунту, проектування, освоєння та впровадження сівозмін, як складових частин екологічної системи землеробства.