Дисципліна «Топографія» вивчає фізичну поверхню Землі в геометричному відношенні і досліджує способи зображення цієї поверхні у вигляді графічних та цифрових планів і карт або вертикальних перерізів (профілів), необхідних для розв’язання різних інженерних задач.

Мета вивчення дисципліни – опанування майбутніми фахівцями землевпорядниками суті та методів застосування фундаментальних понять топографічної науки, виконання великомасштабного електронного топографічного знімання та створення цифрових карта за матеріалами знімання.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок створення топографо-геодезичного забезпечення землеустрою та земельного кадастру.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

Знати: нормативні вимоги щодо побудови мережі згущення; будову та принцип роботи технічних, точних та електронних топографо-геодезичних приладів; технічного виробництва усіх видів топографічного знімання; технологію польових та камеральних  робіт по створенню мереж згущення для топографічного та земельно-кадастрового знімання місцевості із застосуванням сучасних технічних засобів і обчислювальної техніки; автоматизовані системи виконання топографічних робіт.

Вміти: створювати на місцевості планово-висотну топографо-геодезичну основу; вимірювати горизонтальні та вертикальні кути технічними точними теодолітами та електронними тахеометрами; вимірювати відстані електронними приладами; виконувати топографічне знімання технічними, точними теодолітами та електронними тахеометрами; виконувати технічне та четвертого класу нівелювання точними оптичними та цифровими нівелірами; створювати та оформляти графічні та цифрові плани за результатами теодолітного та електронного знімання