Програма вивчення навчальної дисципліни "Геодезія” складена відповідно до освітньо-професійної програми у вищих навчальних закладах освіти ІІ-ІV рівнів акредитації для фахівців за спеціальністю «Науки про Землю». Для підготовки здобувачів ОС бакалавр, галузь знань 10 «Природничі науки», спеціальність 103 «Науки про Землю».

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин, 4 кредити ECTS.

Мета та завдання вивчення дисципліни.

1.1. Мета вивчення дисципліни: Курс дисципліни "Геодезія” має за мету забезпечення студентів знаннями, умінням та навичками, необхідними для проведення геодезичних вимірювань та розрахунків, з метою складання планово – картографічних матеріалів, роботи з ними та вирішення комплексу завдань у сільськогосподарському виробництві. Програма курсу охоплює питання історії становлення геодезії як науки, сучасні уявлення про фігуру та розміри Землі, координати та висоти точок її поверхні.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є: надати навички студентам у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: роль геодезії в землеустрої та веденні земельного кадастру; елементи вимірювання на місцевості; масштаби, умовні знаки об’єктів та основні форми рельєфу; орієнтування ліній на місцевості; прийоми вимірювання кутів та ліній на місцевості; види геодезичних знімань та порядок їх проведення; порядок проведення теодолітного знімання, обчислювальної обробки його результатів та побудови планів; способи визначення площ земельних ділянок; проекцію та прямокутні координати Гаусса; номенклатуру аркушів топографічних карт; будову та принцип роботи геодезичних приладів;

 вміти: вирішувати найпростіші геодезичні задачі («читання» карти, визначення координат та висот точок тощо), користуватися основними геодезичними приладами та інструментарієм для побудови планово-картографічного матеріалу; оцінювати якість даних польових вимірювань; виконувати обчислювальну обробку результатів геодезичних знімань; будувати плани та користуватися ними;

володіти: технологіями проведення польових геодезичних робіт по зніманню земельних ділянок; методикою оцінки якості та визначення точності результатів знімань; технологією складання геодезичних документів – планів, карт, профілів.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у геодезичній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність обґрунтовано застосовувати нові теоретичні та практично спрямовані концептуальні положення в питаннях створення геодезичного і картографічного забезпечення при землевпорядкуванні території.

2.     Здатність приймати правильні рішення, робити обґрунтовані висновки та актуальні рекомендації у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел.

3.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

4.     Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Комплексність в оволодінні навичками у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

2.     Компетентність при використанні сучасного геодезичного інструментарію та володіння методами математичної обробки результатів геодезичних вимірювань.

3.     Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей.

Міждисциплінарні зв’язки. Нормативна навчальна дисципліна “ Геодезія”  обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни студент повинен опанувати такі дисципліни математика, фізика, географія, геологія, геоморфологія, ґрунтознавство, землеробство, землевпорядкування тощо.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Геодезія” складена відповідно до освітньо-професійної програми у вищих навчальних закладах освіти ІІ-ІV рівнів акредитації для фахівців за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування». Для підготовки першого (бакалаврського) рівня, галузь знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальність 191 «Архітектура та містобудування».

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS.

Мета вивчення дисципліни.

1.1. Мета вивчення дисципліни: Курс дисципліни "Геодезія” має за мету забезпечення студентів знаннями, умінням та навиками, необхідними для проведення геодезичних вимірювань та розрахунків, з метою складання планово – картографічних матеріалів, роботи з ними та вирішення комплексу завдань у сільськогосподарському виробництві. Програма курсу охоплює питання історії становлення геодезії як науки, сучасні уявлення про фігуру та розміри Землі, координати та висоти точок її поверхні.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є: надати навички студентам у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: роль геодезії в архітектурі та будівництві; елементи вимірювання на місцевості; масштаби, умовні знаки об’єктів та основні форми рельєфу; орієнтування ліній на місцевості; прийоми вимірювання кутів та ліній на місцевості; види геодезичних знімань та порядок їх проведення; порядок проведення теодолітного знімання, обчислювальної обробки його результатів та побудови планів; способи визначення площ земельних ділянок; проекцію та прямокутні координати Гаусса; номенклатуру аркушів топографічних карт; будову та принцип роботи геодезичних приладів;

 вміти: вирішувати найпростіші геодезичні задачі («читання» карти, визначення координат та висот точок тощо), користуватися основними геодезичними приладами та інструментарієм для побудови планово-картографічного матеріалу; оцінювати якість даних польових вимірювань; виконувати обчислювальну обробку результатів геодезичних знімань; будувати плани та користуватися ними;

володіти: технологіями проведення польових геодезичних робіт по зніманню земельних ділянок; методикою оцінки якості та визначення точності результатів знімань; технологією складання геодезичних документів – планів, карт, профілів.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у геодезичній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність обґрунтовано застосовувати нові теоретичні та практично спрямовані концептуальні положення в питаннях створення геодезичного і картографічного забезпечення при землевпорядкуванні території.

2.     Здатність приймати правильні рішення, робити обґрунтовані висновки та актуальні рекомендації у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел.

3.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

4.     Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Комплексність в оволодінні навичками у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

2.     Компетентність при використанні сучасного геодезичного інструментарію та володіння методами математичної обробки результатів геодезичних вимірювань.

3.     Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей.

Міждисциплінарні зв’язки. Обовязкова (профільна) навчальна дисципліна “Геодезія”  обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни студент повинен опанувати такі дисципліни математика, фізика, географія, геологія, геоморфологія, ґрунтознавство, землеробство, землевпорядкування тощо.


Програма вивчення навчальної дисципліни "Геодезія та землеустрій” складена відповідно до освітньо-професійної програми у вищих навчальних закладах освіти ІІ-ІV рівнів акредитації для фахівців за напрямом «Агрономія». Для підготовки здобувачів ОС бакалавр, галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство», спеціальність 201 «Агрономія».

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин, 3 кредити ECTS.

Мета та завдання вивчення дисципліни.

1.1. Мета вивчення дисципліни: Курс дисципліни "Геодезія та землеустрій” має за мету забезпечення студентів знаннями, умінням та навиками, необхідними для проведення геодезичних вимірювань та розрахунків, з метою складання планово – картографічних матеріалів, роботи з ними та вирішення комплексу завдань у сільськогосподарському виробництві. Програма курсу охоплює питання історії становлення геодезії як науки, сучасні уявлення про фігуру та розміри Землі, координати та висоти точок її поверхні.

1.2. Основним завданням вивчення дисципліни є: надати навички студентам у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: роль геодезії в землеустрої та веденні земельного кадастру; елементи вимірювання на місцевості; масштаби, умовні знаки об’єктів та основні форми рельєфу; орієнтування ліній на місцевості; прийоми вимірювання кутів та ліній на місцевості; види геодезичних знімань та порядок їх проведення; порядок проведення теодолітного знімання, обчислювальної обробки його результатів та побудови планів; способи визначення площ земельних ділянок; проекцію та прямокутні координати Гаусса; номенклатуру аркушів топографічних карт; будову та принцип роботи геодезичних приладів;

 вміти: вирішувати найпростіші геодезичні задачі («читання» карти, визначення координат та висот точок тощо), користуватися основними геодезичними приладами та інструментарієм для побудови планово-картографічного матеріалу; оцінювати якість даних польових вимірювань; виконувати обчислювальну обробку результатів геодезичних знімань; будувати плани та користуватися ними;

володіти: технологіями проведення польових геодезичних робіт по зніманню земельних ділянок; методикою оцінки якості та визначення точності результатів знімань; технологією складання геодезичних документів – планів, карт, профілів.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у геодезичній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність обґрунтовано застосовувати нові теоретичні та практично спрямовані концептуальні положення в питаннях створення геодезичного і картографічного забезпечення при землевпорядкуванні території.

2.     Здатність приймати правильні рішення, робити обґрунтовані висновки та актуальні рекомендації у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел.

3.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

4.     Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Комплексність в оволодінні навичками у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

2.     Компетентність при використанні сучасного геодезичного інструментарію та володіння методами математичної обробки результатів геодезичних вимірювань.

3.     Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей.

Міждисциплінарні зв’язки. Нормативна навчальна дисципліна “ Геодезія та землевпорядкування”  обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни студент повинен опанувати такі дисципліни математика, фізика, географія, геологія, геоморфологія, ґрунтознавство, землеробство, землевпорядкування тощо.


Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни "Земельно-кадастрове картографування” складена відповідно до освітньо-професійної програми "Землеустрій та кадастр" підготовки фахівців ОР рівня «магістр» для галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій”.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин/4 кредити ECTS.

Мета вивчення дисципліни - навчити студентів глибоко розуміти планово-картографічні матеріали, користуватися ними в наукових дослідженнях і практичній діяльності для вивчення стану земельних ресурсів при складанні землевпорядної документації, веденні земельного кадастру, моніторингу земель та контролі за їх використанням.

Основним завданням вивчення дисципліни є формування у фахівця теоретичних знань і практичних навичок використання картографічних джерел у землевпорядкуванні та в земельному кадастрі з метою інвентаризації земельних ресурсів та землевласників, прогнозування стану земельного фонду, контролю за використанням та охороною ґрунтів, реєстрації та захисту прав громадян і суб’єктів господарювання тощо.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

       знати: математичні закони та методи побудови геодезичної основи тематичних карт земельних ресурсів; види джерел одержання картографічної інформації для створення тематичних планово-картографічних матеріалів при складанні землевпорядної документації та веденні земельного кадастру; напрями розвитку новітніх технологій в картографії і перспективи її розвитку для дослідження стану земельних ресурсів; основні напрямки використання тематичних карт для проведення картографічного методу дослідження при вивченні стану та перспектив використання земельних ресурсів.

  вміти: створювати тематичні карти земельних ресурсів при проведенні землевпорядних робіт; використовувати тематичні карти природних і соціальних явищ при веденні державного земельного кадастру; застосовувати картографічний метод дослідження при прогнозуванні використання земельних ресурсів; розробляти макети компонування карт земельних ресурсів різних адміністративно-територіальних утворень; проводити дослідження за картами з метою визначення екологічного стану земельних ресурсів та навколишнього природного середовища.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у геодезичній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність обґрунтовано застосовувати нові теоретичні та практично спрямовані концептуальні положення в питаннях створення геодезичного і картографічного забезпечення при землевпорядкуванні території.

2.     Здатність приймати правильні рішення, робити обґрунтовані висновки та актуальні рекомендації у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел.

3.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

4.     Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Комплексність в оволодінні навичками у користуванні з картографічним матеріалом, основними картографічними матеріалами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

2.     Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей.

Міждисциплінарні зв’язки. Нормативна навчальна дисципліна “Земельно-кадастрове картографування” обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни студент повинен опанувати такі дисципліни: вища математика, геодезія, картографія, кадастр.

Програма вивчення обов'язкової навчальної дисципліни "Математична обробка геодезичних вимірів” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців ОР «бакалавр» для галузі знань 19 "Архітектура та будівництво" спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій”.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS.

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів базових знань про основні поняття, методи і методології математичної обробки геодезичних вимірів.

  Завданням вивчення навчальної дисципліни є оволодіння  практичними навичками застосування  різних методів математичної обробки геодезичних вимірів. Однією з необхідних умов організації навчального процесу за кредитно-модульною системою є наявність програми з кожної дисципліни, розробленої за модульно-рейтинговими засадами і доведеної до відома викладачів та студентів.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закони математичного аналізу та статистики при знаходженні найбільш достовірних значень виміряних величин, які застосовуються при будуванні і реконструкції геодезичних мереж.

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен:

Знати:       

предмет, задачі і класифікацію похибок вимірювань;

критерії для оцінки точності результатів вимірювань;

розподіл ймовірностей випадкових похибок;

середні квадратичні похибки функцій виміряних величин;

числові характеристики рівноточних геодезичних вимірювань однієї величини;

числові характеристики нерівноточних геодезичних вимірювань однієї величини;

теоретичні положення оцінки точності вимірів однієї величини, подвійних вимірів та функцій виміряних величин;

суть задачі врівноваження декількох виміряних величин;

основи параметричного методу врівноваження;

види геометричних умов, що виникають в геодезичних мережах;

вагові функції для геодезичних мереж;

методи обчислення ймовірностей;

методи обчислення числових характеристик випадкових величин;

основні розподіли випадкових величин;

методи первинної статистичної обробки.

         Вміти:

проводити математичну обробку  ряду виміряних величин та виконувати оцінку точності результатів вимірювань;

оцінювати точність функції виміряних величин;

складати рівняння поправок виміряних величин;

складати нормальні рівняння та їх розв’язувати;

виконувати оцінку точності результатів врівноваження;

застосовувати вивчені методи до розв’язування конкретних задач;

формулювати статистичні гіпотези і приймати рішення про їх хибність чи істинність.

Перелік компетентностей:

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у геодезичній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.

Загальні компетентності:

1.     Здатність обґрунтовано застосовувати нові теоретичні та практично спрямовані концептуальні положення в питаннях створення геодезичного і картографічного забезпечення при землевпорядкуванні території.

2.     Здатність приймати правильні рішення, робити обґрунтовані висновки та актуальні рекомендації у проведенні критичного аналізу різних інформаційних джерел.

3.     Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

4.     Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

Спеціальні (фахові) компетентності:

1.     Комплексність в оволодінні навичками у користуванні з картографічним матеріалом, основними геодезичними приладами, інструментами, що використовуються при побудові планово-картографічного матеріалу.

2.     Компетентність при використанні сучасного геодезичного інструментарію та володіння методами математичної обробки результатів геодезичних вимірювань.

3.     Уміння застосовувати математичні знання для освоєння теоретичних основ і практичного застосування методів аналізу, проектування технологічних параметрів і властивостей.

Міждисциплінарні зв’язки. Нормативна навчальна дисципліна “Математична обробка геодезичних вимірів” обіймає широке коло питань, які включають аспекти багатьох інших наук. Для успішного засвоєння навчальної дисципліни студент повинен опанувати такі дисципліни: вища математика, математична статистика, фізика, топографія, інформатика і програмування.