Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Вища геодезія” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 193 „Геодезія та землеустрій”.

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів професійних знань та умінь щодо вивчення зовнішнього гравіметричного поля та фігури Землі, визначення її форми та розмірів, обґрунтування геометрії земного еліпсоїда та розв’язування задач на його поверхні, побудови загальноземних систем координат та плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера.

Предметом вищої геодезії є сфероїдна геодезія (методи визначення положення точок на поверхні земного еліпсоїда в системі поверхневих та просторових координат, а також встановлення системи плоских координат для зображення поверхні еліпсоїда на площині), фізична геодезія (відхилення прямовисних ліній, системи висот та редукційна проблема) та основні геодезичні роботи (методи і нормативні вимоги побудови державної геодезичної мережі).

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

- основні параметри земного еліпсоїда та системи координат, що застосовуються в вищій геодезії;

- методи розв’язування головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда;

- основні рівняння конформної проекції Гаусса;

- систему плоских прямокутних координат Гаусса-Крюгера;

- вплив відхилення прямовисних ліній на результати вимірювань;

- основні положення створення державної геодезичної мережі України;

- методику визначення положення точок на поверхні земного еліпсоїда в системі поверхневих та просторових координат;

- методику розв’язання головних геодезичних задач на поверхні еліпсоїда, в тому числі із застосуванням сучасних технічних засобів і обчислювальної техніки;

вміти:

- визначати довжини дуг меридіанів та паралелей, розміри знімальних трапецій та їх площі на поверхні еліпсоїда;

- розв’язувати головні геодезичні задачі на поверхні еліпсоїда;

- обчислювати прямокутні та геодезичні координати;

- робити перетворення координат пунктів у разі переходу з однієї координатної зони Гаусса-Крюгера до іншої;

- аналізувати вплив відхилення прямовисних ліній на результати вимірювань;

- здійснювати перехід від однієї системи висот до іншої;

- проводити високоточні виміри та їх опрацювання для визначення просторового положення окремих точок на Землі.