Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни – надання знань і навичок щодо закономірностей культивування рослин та формування їхніх органів залежно від біологічних особливостей, умов зовнішнього середовища та особливостей застосування у садово-парковому господарстві.

Перелік компетентностей

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми професійної діяльності в садово-парковому господарстві в сучасних економічних умовах та у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій в умовах невизначеного зовнішнього середовища з урахуванням зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу.

2. Здатність діяти в нестандартних ситуаціях, нести соціальну і етичну відповідальність за прийняті рішення.

3. Здатність до саморозвитку, самореалізації, використання творчого потенціалу.

4. Здатність до комунікації в усній і письмовій формах на державній та іноземних мовах для вирішення завдань професійної діяльності.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність розробляти технології вирощування декоративних рослин і проводити оцінку економічної ефективності та інноваційно-технологічних ризиків при впровадженні нових технологій.

6. Готовність до отримання нових знань і проведення прикладних досліджень в галузі садово-паркового господарства.

7. Здатність розробки робочих планів і програм наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства, організувати збір, обробку, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з теми дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань.

Програмні результати навчання

Виробничо-технологічна діяльність

6. Розробка і реалізація еколого-біологічних та технологічних заходів створення та утримання об'єктів садово-паркового господарства.

Організаційно-управлінська діяльність

11. Організація роботи колективу виконавців, ухвалення управлінських рішень в умовах різних думок, визначення порядку виконання робіт.

Науково-дослідна діяльність

13. Отримання нових знань і розробка робочих планів і програм проведення наукових досліджень в галузі садово-паркового господарства.

14. Участь в науково-дослідній діяльності з аналізу стану і динаміки показників якості об'єктів садово-паркового господарства, природних і культурних ландшафтів.

15. Збір, обробка, аналіз і систематизація науково-технічної інформації з темі дослідження, вибір методики і засобів рішення завдань.

16. Підготовка науково-технічних звітів, оглядів, публікацій за результатами виконаних досліджень в галузі садово-паркового господарства.

Проектно-конструкторська діяльність

18. Розробка концептуальних і інноваційних проектних рішень планувальної організації відкритих просторів, дизайну зовнішнього середовища, об'єктів садово-паркового господарства.

21. Розробка проектів озеленення і експлуатації покрівель, зимових садів в інтер'єрах офісних і житлових будівель.