Мета: формування знань та вмінь щодо структури та напрямів реформування вищої освіти; теоретичних, організаційно-процесуальних, методичних засад процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних стандартів, потреб суспільства; формування психолого-педагогічної готовності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня до викладацької та науково-педагогічної діяльності.

Завдання: озброєння майбутніх викладачів і науковців методологією педагогічної науки, знаннями основних педагогічних категорій і понять, закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових, ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; розвиток професійного мислення, формування у них розуміння високої значущості педагогічної праці у суспільному прогресі людства, розвиток практичних умінь і навичок творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності в умовах вищої школи.

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми здобувачі повинні:

знати:

–                   перспективи розвитку вищої освіти в Україні в контексті інтеграції у європейський освітній простір;

–                   компоненти та джерела змісту навчання;

–                   теоретичні і організаційно-процесуальні, методичні засади навчально-виховного процесу у закладах вищої освіти України;

–                   актуальні завдання дидактики вищої школи та підходи до їх реалізації;

–                   сутність технологічного підходу до здійснення педагогічної діяльності в умовах закладу вищої освіти;

–                   методи навчання: їх класифікацію, функції, специфіку вибору;

–                   особливості науково-дослідної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

–                   види і форми контролю у ЗВО;

–                   психолого-педагогічні особливості здобувачів вищої освіти, студентських груп та керівництва ними; організаційне та змістово-методичне забезпечення позанавчальної виховної роботи у ЗВО.

уміти:

–                    моделювати та здійснювати педагогічний експеримент, правильно і ефективно обирати та застосовувати методи науково-педагогічного дослідження;

–                    розробляти та проводити лекційне та практичне заняття з дисципліни спеціалізації, визначати його методичне забезпечення;

–                    узагальнювати та використовувати передовий педагогічний досвід і сучасні досягнення вітчизняної і зарубіжної педагогічної науки;

–     правильно обирати та застосовувати методи і форми організації навчально-виховного процесу у вищій школі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності:

інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні комплексні проблеми у сфері екології, охорони довкілля та збалансованого природокористування при здійсненні дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.

загальні компетентності:

здатність працювати в міжнародному контексті.

спеціальні компетентності:

здатність до формування системного наукового світогляду сучасного природознавства, професійної етики та загальнокультурного світогляду;

здатність доносити до слухачів сучасні знання та наукові результати власних досліджень, у тому числі в рамках науково-педагогічної діяльності в галузі природничих наук.

 

Програмні результати навчання:

демонструвати володіння загальнонауковими концепціями сучасного природознавства;

спілкуватися, у тому числі іноземною мовою, в діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та громадськістю в галузі екології, охорони довкілля та оптимізації природокористування;

доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати власних наукових досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і письмовій формі для різної аудиторії, як на національному так і на міжнародному рівні;

застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та науково-педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності;

виявляти лідерські якості, відповідальність та повну автономність під час реалізації комплексних наукових проектів.


Мета: формування знань та вмінь щодо структури та напрямів реформування вищої освіти; теоретичних, організаційно-процесуальних, методичних засад процесу навчання і виховання студентської молоді, її наукової та професійної підготовки відповідно до державних стандартів, потреб суспільства; формування психолого-педагогічної готовності здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня до викладацької та науково-педагогічної діяльності.

Завдання: озброєння майбутніх викладачів і науковців методологією педагогічної науки, знаннями основних педагогічних категорій і понять, закономірностей функціонування системи вищої освіти і її складових, ознайомлення з інноваційними технологіями, формами організації, методами, засобами навчання, виховання, управління в системі вищої освіти; розвиток професійного мислення, формування у них розуміння високої значущості педагогічної праці у суспільному прогресі людства, розвиток практичних умінь і навичок творчого дослідницького підходу до організації педагогічної діяльності в умовах вищої школи.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувачі набувають такі компетентності:

інтегральна компетентність – здатність розв’язувати комплексні завдання в галузі біології у процесі проведення дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає переосмислення наявних та створення нових цілісних знань, оволодіння методологією наукової та науково-педагогічної діяльності, проведення самостійного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення й інтегруються у світовий науковий простір через публікації;

загальні компетентності:

Здатність мотивувати людей та рухатися вперед.

спеціальні (фахові) компетентності:

Здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у закладах вищої освіти.

Програмні результати навчання:

Глибоко розуміти загальні принципи та методи біологічних наук, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях у сфері біології та у викладацькій практиці.