Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія та культура України» є послідовне вивчення державно-політичного, соціально-економічного, культурного, духовного, етнічного розвитку українського народу в контексті розвитку світової цивілізації. Вивчення курсу сприяє формуванню історичної пам’яті та стійкого національного світогляду, підвищенню загальнокультурного, інтелектуального та естетичного рівнів майбутніх фахівців.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія та культура України» є: формування у здобувачів цілісного уявлення про історичний розвиток українського народу на основі джерел та наукової літератури; надання здобувачам можливості осмислити сутність історії та культури Україна на принципах об’єктивності, духовності та гуманізму; ознайомлення здобувачів з різними поглядами істориків та культурологів на окремі періоди минулого українського народу; виховання фахівців, здатних аналізувати та використовувати історичний досвід у науковій і професійній діяльності, у вирішенні сучасних проблем України.

Згідно з вимогами ОПП здобувачі повинні

знати:

головні факти і події з історії України та української культури відповідно до рівня розвитку сучасної науки; новітні історичні та культурологічні теорії та концепції; етапи та зміст українського етногенезу; етапи та зміст українського культурогенезу; характерні риси державотворчого процесу в українських землях; особистостей, які відіграли значну роль в історії України та української культури; специфіку аграрних відносин в українських землях на різних етапах їхнього розвитку.

уміти:

аналізувати і узагальнювати історичні та культурні процеси і факти з урахуванням сучасного рівня наукового знання; розглядати особливості історичного та культурного шляху України в контексті розвитку людства; дискутувати на історичні та культурологічні теми; вільно залучати до пошуку необхідної інформації першоджерела, наукову літературу та мережу Internet; використовувати знання з історії України та української культури в професійній підготовці; застосовувати набуті знання для прогнозування соціальних процесів.

Загальні компетентності:

Здатність до формування світогляду щодо розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної культури.

Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і конкретних історичних умовах.

Програмні результати навчання: формування (з позиції історичного досвіду) розуміння сутності історичних перетворень, що відбуваються в сучасній Україні, а також почуття патріотизму, науково обґрунтованої історичної свідомості; Формування розуміння культурологічних питань сучасності з позицій вшанування традицій і звичаїв свого народу та культурного надбання людства.

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Історія та культура України» разом з дисциплінами «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Основи філософських знань», «Соціологія», «Політологія», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» формує гуманітарну складову в програмі підготовки майбутнього фахівця.