Метою викладання навчальної дисципліни Соціологія є ознайомлення студентів про становлення і розвиток соціології як науки, процеси суспільного життя, закони функціонування і розвитку суспільства та його складових компонентів.

Соціологія є наукою про соціальне буття, соціальні виміри суспільства, особливості (форми, закони, закономірності) взаємодії індивідів, їх груп, спільнот. Вона охоплює великий масив знань по соціальну дійсність, а також різноманітні підходи, методики її дослідження й інтерпретації отриманих результатів. Правильне розуміння законів функціонування і розвитку як суспільства в цілому, так і складових його компонентів досить важливо і для окремих людей, і для їх різних спільнот, і для всього людства. Соціологія покликана допомагати людям сформувати уявлення про процеси суспільного життя і виробити відповідні їм стилі і види поведінки у всіх сферах суспільної життєдіяльності. Особливе значення соціології і в минулому, і сьогодні виявляється в її здатності правильно сприймати й аналізувати соціальні явища і процеси, вивчати, пояснювати, розуміти суспільство. Соціологія сприяє формуванню і накопиченню знань про соціальну дійсність. Соціологічні знання широко використовують для розробки і здійснення соціальних проектів та прогнозів, управління соціальними процесами.

Особливої уваги щодо вивчення соціології в аграрному секторі життєдіяльності суспільства, набувають питання соціальних відносин стосовно системи "особистість-суспільство-природа".

Вивчення соціальних відносин у аграрної сфері становлять предметну сторону  навчального курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

* Загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

* Предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки; 

* Структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

Вміти: 

* Пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно – функціонального аналізу;

* Володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

* Користуватися всіма доступними джерелами знань;

* Використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів в родинї, колективі, на виробництві;


Мета дисципліни:  ознайомити студентів з основними теоріями соціології та навчити користуватися ними під час виконання професійної  діяльності; розкрити евристичний потенціал ідей теоретиків соціології, ознайомити з методологічними підходами до аналізу соціальних явищ з позицій плюралізму,  тощо.

Для досягнення цієї мети треба виконати наступні завдання:

1)    розглянути концепції видатних теоретиків класичної та модерної соціології;

2)    навчити студентів аналізувати соціальну ситуацію виходячи з різних підходів класичної та модерної соціології (ціннісного, політичного, економічного, релігійного, соціокультурного, гносеологічного, естетичного, тощо);

3)    допомогти засвоїти основні категорії, поняття та терміни класичної та модерної соціології;

4)    ознайомити студентів з основними методами класичної та модерної соціології;

5)    навчити студентів використовувати теоретичні концепти класиків соціології на практиці, під час аналізування української соціальної  ситуації.

         В результаті вивчення курсу студенти повинні

вміти: відтворювати основні характеристики соціологічних концепцій, критично їх оцінювати; мати навички інтерпретації взаємозв’язку цих концепцій з іншими теоріями загальної соціології; вміти використовувати на практиці методологічні рекомендації соціологів-класиків; опанувати категоріальний і понятійний апарат навчальної дисципліни, володіти базовими знаннями з історії соціології; вміти працювати з творами соціологів, філософів, психологів; зберігати толерацію та коректно захищати свою позицію в теоретичній дискусії; самостійно відшукувати, накопичувати і використовувати наукову інформацію за тематикою курсу;

знати: основні сучасні соціологічні теорії, їх методологічні принципи, ключові|джерельні| поняття і категорії, їх співвідношення і варіанти інтерпретації, специфіку і сутність соціальних технологій, тенденції розвитку соціального пізнання.

Вимоги до  результатів вивчення дисципліни

В результаті вивчення дисципліни «Історія соціології» студент має сформувати такі компетенції:

1.    загальнонаукові (ЗНК) – 1) він має чітко представляти структуру сучасного гуманітарного знання, вміти аналізувати проблеми і процеси, які є соціально значущими, використовувати  методи гуманітарних наук в процесі здійснення професійної та соціальної діяльності;

2) володіти культурою мислення, знати його закони і використовувати їх у дослідницькій, аналітичній та педагогічній діяльності;

2.   професійні (ПК) – 1) він має вміти використовувати сучасні соціологічні знання у професійній практиці;

2) оцінювати результати власної наукової, навчальної і суспільної діяльності як частину загальних соціологічних досліджень, освітнього процесу і соціальних дій;

3) використовувати знання з соціологічних дисциплін, надавати комплекси рішень у галузі керування персоналом;

4) проводити аналіз соціальної ситуації з використанням новітніх соціологічних даних;

5) вдосконалювати власну систему знань, неперервно підвищувати інтелектуальний рівень і рівень професійної майстерності на підгрунті самоосвіти.


Мета викладання навчальної дисципліни „Соціальна екологія» – вивчення основ науки про життя живої речовини планети, її збереження, вивчення взаємодії в системі «суспільство природа», роль людини в системах різного рангу і її відзнаки від інших живих істот, виживання людства. Завдання курсу: - вивчити основи процесів саморозвитку і самозбереження живих організмів, характеристика чинників їх життя; - вивчити особливості появи і життя людини, як виду соціуму; - вивчити природно-соціальні проблеми діяльності людини в біосфері і їх принципи; зрозуміти необхідність переходу до стійкого розвитку; - розглянути сучасні методи охорони природної і антропогенних середовищ. Предметом вивчення дисципліни є вивчення основ науки про життя живої речовини планети, її збереження, виживання людства.

Студент має бути підготовлений щодо вибору критеріїв організації суспільного життя в тій його частині, де йдеться про питання взаємодії суспільства і природи.

Студент повинен знати:

- закономірності функціонування соціоекосистем;

- принципи соціальної екології; 

- сутність принципів географічного детермінізму та геополітики; 

Студент повинен вміти:

- порівнювати провідні ідеї вітчизняних та зарубіжних дослідників щодо системи “суспільство – природа”;

- працювати з джерелами інформації з екологічної проблематики;

- висвітлювати соціокультурні аспекти та етичні проблеми екології;наводити докази єдності живого та довкілля;

- аналізувати риси глобальної екологічної кризи, її причини та можливі шляхи подолання;

- наводити докази впливу духовного занепаду людства на розвиток глобальної екологічної кризи;

- висвітлювати екологічні проблеми України та Харківщини;

- характеризувати основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;


Метою викладання навчальної дисципліни Соціологія є ознайомлення студентів про становлення і розвиток соціології як науки, процеси суспільного життя, закони функціонування і розвитку суспільства та його складових компонентів.

Соціологія є наукою про соціальне буття, соціальні виміри суспільства, особливості (форми, закони, закономірності) взаємодії індивідів, їх груп, спільнот. Вона охоплює великий масив знань по соціальну дійсність, а також різноманітні підходи, методики її дослідження й інтерпретації отриманих результатів. Правильне розуміння законів функціонування і розвитку як суспільства в цілому, так і складових його компонентів досить важливо і для окремих людей, і для їх різних спільнот, і для всього людства. Соціологія покликана допомагати людям сформувати уявлення про процеси суспільного життя і виробити відповідні їм стилі і види поведінки у всіх сферах суспільної життєдіяльності. Особливе значення соціології і в минулому, і сьогодні виявляється в її здатності правильно сприймати й аналізувати соціальні явища і процеси, вивчати, пояснювати, розуміти суспільство. Соціологія сприяє формуванню і накопиченню знань про соціальну дійсність. Соціологічні знання широко використовують для розробки і здійснення соціальних проектів та прогнозів, управління соціальними процесами.

Особливої уваги щодо вивчення соціології в аграрному секторі життєдіяльності суспільства, набувають питання соціальних відносин стосовно системи "особистість-суспільство-природа".

Вивчення соціальних відносин у аграрної сфері становлять предметну сторону  навчального курсу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати

* Загальну характеристику суспільства як цілісної системи та її складових елементів;

* Предмет, структуру, функції, принципи, методи, основні категорії та закони соціології як науки; 

* Структуру та зміст спеціальних соціологічних теорій;

Вміти: 

* Пояснювати, оцінювати, узагальнювати знання про суспільство в контексті системного підходу з елементами структурно – функціонального аналізу;

* Володіти основними соціологічними термінами, користуватися ними під час виступів на семінарах, в дискусіях, диспутах тощо;

* Користуватися всіма доступними джерелами знань;

* Використовувати на практиці результати соціологічних досліджень при діагностуванні причин соціальних конфліктів в родинї, колективі, на виробництві;