Метою вивчення курсу «Соціологія» є оволодіння ключовими соціологічними поняттями, розуміння їх змісту, формування навичок використання соціологічних знань у сфері професійної діяльності та в повсякденному житті.

Завдання:

·      розкрити специфіку соціологічного підходу до аналізу суспільства, соціальних груп і відносин;

·     навчити студентів розуміти категоріальний апарат соціології;

·      навчити студентів самостійно аналізувати соціальні проблеми, тенденції розвитку суспільства.

У результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

1) міждисциплінарні зв’язки соціології з філософією, психологією та іншими науками;

3) напрями використання соціологічних знань в умовах сучасного суспільства.

вміти:

1)    аналізувати й оцінювати соціальні явища і процеси за допомогою категорій, понять, термінів соціології;

2)      аналізувати соціальні нерівності, соціальну структуру і стратифікаційні зміни у суспільстві;

3)    давати характеристику соціальних інститутів сучасного суспільства;

4)    оцінювати соціальне середовище і соціальні відносини з використанням соціологічного знання.


Метою курсу є формування знань і умінь з організації, підготовки і проведення різних типів соціологічних досліджень.

Завдання – сформувати уявлення про суть соціологічного дослідження і характерні особливості його різновидів; про логіку організації і проведення соціологічних досліджень; сформувати практичні навички розробки програми соціологічного дослідження; засвоїти принципи вибіркового методу, типи та особливості побудови вибіркової сукупності; засвоїти типи шкал; сформувати чіткі уявлення про різноманітні методи збору соціологічних даних (опитування, спостереження, аналіз документів, тестування та експеримент тощо); сформувати цілісне уявлення про процес аналізу соціологічних даних і їх використання.

Мета та завдання досягаються через забезпечення єдності теоретичних та практичних підходів і рівнів аналізу, математико-статистичних засобів і моделей, а також перспективної оцінки організації, проведення та можливостей використання результатів соціологічного дослідження в соціальній практиці.

Навчальна дисципліна спрямована на формування таких компетентностей:

загальних:

-       здатність до критичного осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні і професійній діяльності;

-       здатність працювати з інформацією з використанням новітніх інформаційних та комунікаційних технологій;

фахових:

-       здатність розробити програму соціологічного дослідження;

-       здатність до самостійного пошуку та критичного опрацювання, аналізу й узагальнення соціальної інформації з різних джерел;

-       здатність готувати та здійснювати презентацію результатів досліджень;

-       здатність використовувати спеціалізоване програмне забезпечення в освітній, дослідницькій та інших сферах професійної діяльності;

-       здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики соціолога.

Отже, навчальна дисципліна орієнтована на досягнення наступних програмних результатів навчання:

-  досліджувати сучасні соціальні процеси і явища з використанням новітніх методів соціологічного аналізу;

-  проводити соціальну експертизу, моніторинг та оцінювання соціальних проектів і програм;

-  володіти соціолого-математичними методами аналізу соціальної інформації;

-  готувати аналітичні довідки, звіти та інші матеріали за результатами соціологічних досліджень соціальних проблем сучасного суспільства;

-  збирати й аналізувати соціальну інформацію; обґрунтовувати управлінські рішення;

-  провадити дослідницьку та/або інноваційну діяльність в команді або індивідуально.