Передбачається вивчення „Культурології” як цілісної системи знань про логіку та закономірності культурного процесу. Курс надає змогу дослідити культурно-історичні передумови сучасної цивілізації та визначити найважливіші досягнення світової та вітчизняної культури. Вивчення „Культурології” сприятиме розвитку гуманітарної культури у щільному зв’язку з професійною освітою та підготовить майбутніх фахівців до професійної діяльності у мультикультурному соціумі. 


Мета вивчення дисципліни:

 • формування у студентів наукових знань про культуру як специфічний і унікальний феномен людства;

 • вивчення фундаментальних понять і категорій культурології, сучасних методів культурологічного аналізу;

 • дослідження закономірностей культурного процесу;

 • визначення історичної специфіки національної культурної традиції та тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в Україні;

 • підготовка студентів до здійснення професійної діяльності у мультикультурному соціумі.


Міждисциплінарні зв’язки з навчальними дисциплінами: «Історія та культура України», «Соціологія», «Філософія», «Релігієзнавство», «Правознавство», «Політологія», «Соціальна екологія».


Вимоги щодо знань і вмінь, набутих унаслідок вивчення дисципліни:

Студент повинен знати:

 • основи теорії культури (предмет, структура, особливості функціонування, функції культури тощо);

 • основні категорії культурології (культура, цивілізація, ідентифікація, антропогенез, культурогенез, соціогенез, масова, елітарна та коренева культури, матеріальні та духовні цінності, культурний діалог, субкультура, контркультура тощо);

 • головні школи, напрямки, парадигми культурології;

 • генезис та історичні етапи розвитку культури;

 • проблеми та кризові явища сучасного етапу розвитку світової та вітчизняної культури;

 • смисли і механізми соціокультурної регуляції життєдіяльності суспільства.

Студент повинен вміти:

 • аналізувати досягнення, закономірності й тенденції розвитку культури;

 • обґрунтовувати проблемні питання культурного життя суспільства;

 • орієнтуватися в основних світових та вітчизняних культурологічних концепціях;

 • визначати основні напрями розвитку світового культурного процесу;

 • самостійно обґрунтовувати свою світоглядну позицію та брати участь в діалозі культур та дискусіях з найгостріших культурологічних проблем;

 • застосовувати культурологічні знання в професійній і громадській діяльності.