Програма навчальної дисципліни „Овочівництво” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності «Агрономія». Загальна кількість годин навчальної дисципліни – 270. Викладається на 3-ому курсі підготовки, 5-6-ий семестри. Основне завдання овочівництва – досягти в Україні стабільного об’єму виробництва овочевої продукції для споживання у свіжому вигляді, забезпечення переробної промисловості сировиною та експорту. Валове виробництво повинно збільшитись за рахунок інтенсивних факторів розвитку галузі, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, ефективного використання виробничого потенціалу, нових форм організації та оплати праці.

 Метою концепції державної цільової програми розвитку галузі овочівництва в Україні є збільшення виробництва овочів до 10 млн. тон за рахунок збільшення їх виробництва у сільськогосподарських підприємствах, у тому числі і в закритому ґрунті.

 Забезпечення населення овочевою продукцією у свіжому і переробленому вигляді в кількісному асортименті, визначених науково обґрунтованими нормами споживання. У розвитку овочевого комплексу України не менш важливими є поліпшення якості овочів і картоплі, зменшення втрат урожаю, розширення асортименту, зниження собівартості продукції, підвищення економічної ефективності галузі.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є Біологічні особливості росту і розвитку овочевих рослин, технології їх вирощування .

Змістовий модуль 1. Теоретичні             основи           овочівництва.                                        Змістовий модуль 2. Технологічні заходи вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни                                                                                             1.1.  Метою є формування у студентів (майбутніх фахівців) теоретичних і практичних знань з технології вирощування овочевих рослин, що є основою забезпечення населення якісними продуктами     харчування.                                                                                                                                                1.2. Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння біологічними основами та сучасними технологіями вирощування овочів у різних грунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо їх підтримання. Способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування.

1.3. Згідно з вимогами  освітньо-професійної програми студенти повинні:                        знати:

1.             ботанічну  характеристику, морфологічні ознаки, біологічні особливості овочевих рослин;

2.             екологічні  умови вирощування;

3.             технології вирощування у відкритому і захищеному ґрунті (розміщення в сівозміні, обробіток грунту і внесення добрив, сорти і гібриди, підготовка насіння і розсади, способи сівби (садіння) і схеми розміщення рослин, догляд за рослинами, збирання  врожаю і   післязбиральна      обробка          продукції)                                                                                                            вміти:  застосовувати  технологічні прийоми вирощування овочевих рослин у виробництві з обліком морфологічних, біологічних особливостей, вимогливості до факторів навколишнього середовища, засобів механізації, систем захисту овочевих рослин від бур’янів, шкідників та хвороб

4.             розробляти технологічні схеми та  операційні карти енергозберігаючих технологій виробництва овочів.

 

 


Програма навчальної дисципліни „НАУКОВІ ОСНОВИ ВИРОЩУВАННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки аспірантів  спеціальності 203 «Садівництво і виноградарство». Загальна кількість годин навчальної дисципліни – 120. Викладається на 1-ому курсі підготовки, 2-ий семестр. Основне завдання цієї дисципліни –  досягти в Україні стабільного об’єму виробництва овочевої продукції для споживання у свіжому вигляді, забезпечення переробної промисловості сировиною та експорту. Валове виробництво повинно збільшитись за рахунок інтенсивних факторів розвитку галузі, впровадження досягнень науки, техніки, передового досвіду, ефективного використання виробничого потенціалу, нових форм організації та оплати праці.

Метою концепції державної цільової програми розвитку галузі овочівництва в Україні до 2020 року є збільшення виробництва овочів до 10 млн. тон за рахунок збільшення їх виробництва у сільськогосподарських підприємствах, у тому числі і в закритому ґрунті.

Забезпечення населення овочевою продукцією у свіжому і переробленому вигляді в кількісному асортименті, визначених науково обґрунтованими нормами споживання У розвитку овочевого комплексу України не менш важливими є поліпшення якості овочів і картоплі, зменшення втрат урожаю, розширення асортименту, зниження собівартості продукції, підвищення економічної ефективності галузі.

Програму вивчення навчальної дисципліни «Наукові основи вирощування овочевих  рослин» складено зі спеціальності  203 «Садівництво і виноградарство», спеціалізації «Овочівництво» підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня.

 Предметом вивчення навчальної дисципліни є наукові основи вирощування овочевих рослин (сорти і гібриди, системи: живлення, зрошення, захисту рослин).

Міждисциплінарні зв’язки:  Навчальна дисципліна «Наукові основи вирощування овочевих  рослин» опирається на  використання знань з фізіології, біохімії, генетики, агрохімії, землеробства, ентомології і фітопатології, механізації, технології зберігання і переробки продукції рослинництва, економіки.


Метою є формування у студентів (майбутніх фахівців) теоретичних і практичних знань з технології вирощування овочевих рослин, що є основою забезпечення населення якісними продуктами харчування.

Завдання навчальної дисципліни зводиться до оволодіння біологічними основами та сучасними технологіями вирощування овочів у різних грунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо їх підтримання. Способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування.

В результаті  вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

-              ботанічну  характеристику, морфологічні ознаки, біологічні особливості овочевих рослин;

-              екологічні  умови вирощування;

-              технології вирощування у відкритому і захищеному ґрунті (розміщення в сівозміні, обробіток грунту і внесення добрив, сорти і гібриди, підготовка насіння і розсади, способи сівби (садіння) і схеми розміщення рослин, догляд за рослинами, збирання  врожаю і   післязбиральна обробка продукції).

  вміти:  застосовувати  технологічні прийоми вирощування овочевих рослин у виробництві з обліком морфологічних, біологічних особливостей, вимогливості до факторів навколишнього середовища, засобів механізації, систем захисту овочевих рослин від бур’янів, шкідників та хвороб

-              розробляти технологічні схеми та  операційні карти енергозберігаючих технологій виробництва овочів.

-       Міждисциплінарні зв’язки: Навчальна дисципліна «Овочівництво» опирається на використання знань з фізіології, біохімії, генетики, грохімії, екології, ентомології і фітопатології,  меліорації, механізації і електрофікації, організації та економіки с.-г. виробництва.

-       Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

-       Змістовий модуль 1. Теоретичні          основи       овочівництва.                                        Змістовий модуль 2. Технологічні заходи вирощування овочевих культур у відкритому ґрунті.