Метою викладання навчальної дисципліни “Програмування врожаю” є сформувати у студентів міцні знання та уміння щодо наукового планування і забезпечення продукційного процесу формування врожаїв сільськогосподарських культур природними та господарськими ресурсами з урахуванням регульованих та нерегульованих факторів їх вирощування.

Компетентності:

1. Здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

3. Готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до моделювання та проектування сортів, систем захисту, елементів і прийомів сучасних технологій виробництва плодоовочевої продукції та винограду.

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва овочевих культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

5. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування овочевих культур.

6. Володіти методами програмування врожаю овочевих культур, грибів, винограду та квітів з урахуванням різних рівнів агротехнологій.

7. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

Програмні результати навчання:

-       Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

-       Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього застосування.

-       Розробляти та реалізувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій виробництва високоякісної плодоовочевої продукції та винограду з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності.

-       Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної овочевої продукції та відповідно до чинних вимог.

-       Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочевої продукції відповідно до чинних вимог.

-       Планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції.