Мета дисципліни. Метою навчальної дисципліни «Плодівництво» є формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва саджанців плодових і ягідних культур, що є основою забезпечення галузі плодівництва якісним садивним матеріалом.

Плодівництво опирається на знання та уміння, отримані з таких дисциплін як плодівництво, генетика, фізіологія і біохімія рослин, землеробство, агрохімія, меліорація, механізація технологічних процесів.

Завдання вивчаємої дисципліни. Завдання дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань по вирощуванню високоякісних саджанців плодових і ягідних культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції, а також способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування.

Вимоги щодо знань і умінь набутих внаслідок вивчення дисципліни.

На основі знань набутих внаслідок вивчення дисципліни студент повинен уміти: проектувати плодові розсадники для підприємств різних форм власності та господарювання; розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур; здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування рослин; розробляти і реалізувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції розсадництва.


Мета курсу

Вивчення дисципліни “Розсадництво” посідає чільне місце у формуванні спеціаліста–плодоовочевода, бо вивчення біологічних основ та принципів розмноження плодових, горіхоплідних і ягідних культур задля адекватного виконання окремих вказівок керівника (під безпосереднім його контролем) з виробництва саджанців одноосібно та у групі, а також формування готовності фахівця до систематичного навчання.

Завдання навчальної дисципліни 

Засвоєння студентами біологічних основ розмноження плодових і ягідних рослин з метою подальшого використання цих знань в практиці вирощування садивного матеріалу зерняткових, кісточкових, горіхоплідних та ягідних культур. Оволодіння знаннями в галузі "Розсадництво" дозволить фахівцям здійснювати контроль за направленістю процесів росту на різних стадіях виробництва підщеп та саджанців, виконувати технологічні операції із закладання й догляду за розсадником, викопування та зберігання садивного матеріалу плодових культур; визначати ефективність способів розмноження рослин; розробляти і втілювати у виробництво найпрогресивніші методи контролю процесів росту, що спрямовані на підвищення продуктивності та економічної ефективності виробництва садивного матеріалу.

Програма навчання

Вивчення дисципліни «Розсадництво» ведеться згідно навчальної типової програми у вигляді аудиторних занять (лекції, лабораторні та семінарські заняття), самостійної роботи (курсове кваліфікаційне завдання, два гербарії, реферат), ознайомчих екскурсій та навчальної практики.

Поточний і підсумковий контроль знань та умінь здійснюються шляхом виконання індивідуальних завдань і лабораторно-практичних робіт, проведення семінарів, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та проведення підсумкової атестації у формі іспиту (екзамен).

Програмні компетентності

–       стан і перспективи розвитку розсадництва;
–       теоретичні основи насіннєвого і вегетативного розмноження та сучасні технології вирощування високоякісних саджанців плодових і ягідних культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
–       шляхи і способи покращання якості продукції та заходи щодо її підтримання;
–       способи скорочення затрат праці і засобів виробництва в процесі вирощування. 

Програмні результати навчання

 –       використовувати фундаментальні закономірності росту і розвитку плодових рослин задля їх ефективного розмноження;
–       вміти управляти процесами формування рослин та здійснювати біологічний контроль за станом насаджень;
–       виявляти вміння навчатися, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур;
–       демонструвати знання теоретичних та практичних засад поліпшення якості та зменшення втрат продукції розсадництва;
–       вміти здійснювати розрахунки щодо замовлених обсягів вирощування садивного матеріалу у плодових розсадниках для садових підприємств різних форм власності та господарювання;
–       розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічність;
–       розуміти і застосовувати у професійній діяльності кількісні методи розрахунку розмірів структурних одиниць розсадника залежно від його спеціалізації та визначених об’ємів вирощування садивного матеріалу, ведення документації по апробації садивного матеріалу плодових і ягідних культур й руху продукції розсадництва;
–       уміти визначати виробничо-біологічні ознаки підщеп і сортів в розсаднику;
–       уміти підбирати сорто-підщепні комбінування для умов конкретного господарства на основі Державного реєстру сортів України;
–       розуміти основні засади організації існуючих елітно-маточних насаджень та створення нових;
–       виявляти знання щодо розмноження та оздоровлення чистосортного садивного матеріалу. 

Міждисциплінарні зв'язки

Ботаніка, фізіологія і біохімія рослин, плодівництво, сільськогосподарськя метеорологія, землеробство, агрохімія, ґрунтознавство, інтегрований захист рослин, сільськогосподарська меліорація, механізація сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробка сільськогосподарської продукції, товарознавство, економіка і організація сільськогосподарського виробництва тощо.  


Дисципліна "Плодівництво" вивчається згідно вимогам економічного і соціального розвитку України в галузі плодоовочівництва в спеціалізованих господарствах різних категорій.

При цьому велика увага приділяється студентами біологічних закономірностей розвитку плодових рослин. фізіологічних процесів. які проходять в різних умовах вирощування. впровадження насаджень різних конструкцій. високо урожайних сорто-підщепних комбінацій. які дають можливість отримати постійні урожаї якісних плодів і ягід в садових агроценозах.

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета дисципліни.

Метою навчальной дисципліни «Плодівництво» є формування у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва саджанців плодових і ягідних культур, що є основою забезпечення галузі плодівництва якісним садовним матеріалом.

Плодівництво операється на знання та уміння, отримані з таких дисциплін як плодівництво, генетика, фізіологія і біохімія рослин, землеробство, агрохімія, меліорація, механізація технологічних процесів.

Завдання вивчаємої дисципліни.

Завдання дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань по вирощуванню високоякісних саджанців плодоаих і ягідних культур у різних грунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції, а також способи скорочення затрат праці і засоби виробництва в процесі вирощування.

Вимоги щодо знань і умінь набутих внаслідок вивчення дисципліни.

На основі знань набутих внаслідок вивчення дисципліни студент повинен уміти: пронектувати плодові розсадники для підприємств різних форм власності та господарювання; розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології  вирощування садівного матеріалу плодових  і ягідних культур; здійснювати біологічний