Анотація дисципліни

Метою вивчення навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень у плодівництві та виноградарстві” є вивчення особливостей та правил закладання і проведення дослідів з плодовими, ягідними культурами та виноградом, оформлення первинної документації, наукових звітів, статей, дипломних робіт тощо. Знання, набуті студентами під час вивчення вказаної дисципліни, необхідні при закладенні та проведенні наукових досліджень, а також при аналізі отриманих результатів по темі дипломної роботи.

 Завданням дисципліни є надання студентам можливості оволодіти теоретичними знаннями і практичними навичками проведення наукових досліджень з плодовими, ягідними рослинами та виноградом. Лекційний курс дисципліни висвітлює теоретичні основи планування та проведення наукових досліджень, застосування статистичних методів та використання комп’ютерних програм. Практичний курс присвячений вивченню методики і алгоритму проведення статистичних аналізів дослідних даних: варіаційного, дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів тощо, опрацювання одержаних наукових результатів, їх оформлення та представлення.

Велика увага приділяється особливостям проведення науково-дослідної роботи під час навчання у вищому навчальному закладі. Викладені головні принципи виконання звітних та дипломних робіт, збору матеріалу, його обробітку, узагальнення, оформлення різних типів наукових робіт і публікацій.

Обізнаність студента з основним положеннями організації науково-дослідної роботи необхідна його становлення як висококваліфікованого спеціаліста. Знання теоретичних основ наукової роботи та практичні навички експериментальних досліджень дозволять організувати науково-дослідну роботу таким чином, щоб отримувати вірогідні наукові результати.

                      У результаті вивчення дисциплін студент повинен:

Знати:

-       сутність загальнонаукових і спеціальних методів досліджень в агрономії;

-       принципи планування та проведення польового (садового) досліду, як основного методу в агрономії;

-       методику польового досліду;

-       особливості закладання та проведення інших спеціальних методів дослідження в агрономії;

-       методику виконаня статистичного аналізу експериментальних данних і використання його результатів для їх інтерпретації.

Вміти:

-       закласти різні агрономічні досліди: польовий, вегетаційний чи лізиметричний;

-       проводити обліки та спостереження відповідно до програми досліджень;

-       відповідно до обраного методу здійснити статистичний аналіз експериментальних даних і дати оцінку якості проведеному досліду.

                                             Компетентності:

1. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування плодових, ягідних рослин та винограду.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням плодових, ягідних рослин та винограду.

3. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових, ягідних рослин та винограду для розв’язання виробничих і технологічних задач.

4. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі плодівництва.

5. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами у плодівництві.

6. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

7. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування плодових, ягідних рослин та винограду шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

8. Здатність використовувати знання й практичні навички для проектування, закладання насаджень та проведення досліджень з плодівництва і виноградарства.

9. Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів досліджень у плодівництві та виноградарстві.

10. Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи, інтерпретувати та представляти результати наукових експериментів, впроваджувати їх у виробництво.

11. Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням загальноприйнятих методів і стандартів аналізу  ґрунтових та рослинних зразків.

12. Уміння розробити практичні рекомендації з використання результатів наукових досліджень у плодівництві та виноградарстві.

                                   Програмні результати навчання:

1.    Володіти статистичними методами опрацювання даних у плодівництві та виноградарстві, а саме варіаційного, дисперсійного, кореляційного та регресійного аналізів.

2.    Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технологічні досягнення у галузі плодівництва та виноградарства.

3.    Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі необхідному для володіння відповідними навичками у галузі плодівництва та виноградарства.

4.    Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної продукції відповідно до чинних вимог, інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси.

                                                  Міждисциплінарні зв'язки

 Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст-плодоовочівник повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати і проводити наукові дослідження з плодівництва і виноградарства. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, розсадництва, загального плодівництва, спеціального плодівництва, виноградарства, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва тощо.

Анотація дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Плодівництво» є формування у студентів ґрунтовних знань та опанування основ і особливостей вирощування плодових і ягідних рослин  для отримання високих і сталих врожаїв якісних плодів для забезпечення потреб населення цінними, екологічно чистими продуктами харчування.

Завданням дисципліни є надання студентам можливості оволодіти технологічними елементами та прийомами вирощування плодових і ягідних культур з метою отримання високих урожаїв якісних плодів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   стан і перспективи розвитку плодівництва;

-   анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур;

-   фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища;

-   закономірності росту і плодоношення плодових рослин;

-   сучасні технології вирощування у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

-    шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

-   способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування;

вміти:

-       проектувати плодові і ягідні насадження для різних форм власності й господарювання;

-       розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур;

-       здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю;

-       розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва;

-       забезпечувати високу економічну ефективність впроваджених технологій та їх екологічну безпеку.

 Компетентності:

1)   здатність аналізувати стан і перспективи розвитку плодівництва;

2)   здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими культурами;

3)   здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових культур для розв’язання виробничо-технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки;

4)   здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва;

5)   здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;

6)   підбирати та ефективно застосовувати сучасні технології вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

7)   впроваджувати передові способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання під час короткострокового чи довготривалого зберігання. 

 Програмні результати навчання

 • знати стан і перспективи розвитку плодівництва;
 • знати фізіологію стійкості плодових рослин до факторів зовнішнього середовища;
 • знати закономірності плодоношення плодових порід;
 • знати сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
 • планувати закладання промислового саду для різних форм господарювання;
 • розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових культур;
 • здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та керувати процесами життєдіяльності рослин;
 • знати технологію збирання врожаю;
 • забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну безпеку.

 Міждисциплінарні зв'язки

Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати виробництво продукції плодівництва. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, товарознавства, економіки і організації сільськогосподарського виробництва тощо.


Анотація дисципліни

Метою навчальної дисципліни “Помологія” є вивчення господарсько-біологічних особливостей сортів плодових і ягідних культур вітчизняної та зарубіжної селекції з метою добору кращих сортів за товарними, смаковими і технологічними якостями їх плодів, придатних для вирощування в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.

 Завданням дисципліни "Помологія" є надання студентам теоретичних знань і практичних навичок по вивченню господарсько-біологічних ознак сортів плодових і ягідних культур та їх мінливості в залежності від природних і агрокліматичних умов, відомостей про походження сортів і їх вимог до агротехніки, розгляд питань підтримання існуючих сортів та подальшого поліпшення шляхом клонової селекції, інтродукція сортів іноземної селекції, районування їх на основі виробничо-біологічного вивчення в конкретному регіоні. Вивчення основ помології дозволить майбутнім агрономам-садівникам грамотно орієнтуватися в величезному розмаїтті сортів плодових і ягідних рослин, правильно добирати кращі для масового розмноження в розсадниках і вирощування в промислових і аматорських насадженнях в різних регіонах України, постійно покращувати сортовий склад садів і цілеспрямовано використовувати їх продукцію.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

 знати:

- помологічний опис сортів плодових і ягідних культур;

- господарсько-біологічну характеристику найбільш поширених сортів;

- районування сортів плодових і ягідних культур;

- форми і методи випробування сортів плодових і ягідних культур;

- особливості розмноження районованих і перспективних сортів плодових і ягідних культур.

 вміти:

- визначити роль кожної культури у виробництві плодово-ягідної продукції у конкретному регіоні України;

- добирати сорти, які дають найбільш високий економічний ефект;

- брати участь у підготовці рекомендацій щодо закладання плодових і ягідних насаджень в конкретному господарстві або природно-кліматичному регіоні з урахуванням господарсько-біологічних особливостей сортів та їх вимог до агротехніки, а також визначити використання деяких сортів у селекції, як донорів або джерел цінних ознак.

 Програмні компетентності:

1)   здатність аналізувати стан і перспективи розвитку помології;

2)   здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з сортами плодових культур;

3)   здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів помологічних сортів плодових культур для розв’язання виробничих технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки;

4)   практично використовувати навички з вирощування садивного матеріалу сортів плодових і ягідних культур;

5)   здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у помології;

6)   здатність застосовувати методи статистичної обробки і дослідних даних, пов'язаних з технологічними процесами з помологічними сортами плодових культур;

7)   здатність науково обґрунтовано використовувати сучасні технології вирощування помологічних сортів плодових і ягідних культур в різних ґрунтово-кліматичних зонах;

8)   здатність застосовувати методи і способи покращення якості сортів плодових культур та заходи щодо її підтримання.

 Програмні результати навчання

·       знати стан і перспективи розвитку помології;

·       знати фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища;

·       знати закономірності плодоношення;

·       знати сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв помологічних сортів в різних ґрунтово-кліматичних зонах;

·       розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування помологічних сортів плодових культур;

·       здійснювати біологічний контроль за станом насаджень різних помологічних сортів та керувати процесами життєдіяльності рослин;

·       знати технологію збирання врожаю помологічних сортів;

·       знати характеристику різних сортів, проводити апробацію насаджень;    

Анотація дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Плодівництво» є формування у студентів ґрунтовних знань та опанування основ і особливостей вирощування плодових і ягідних рослин для отримання високих і сталих врожаїв якісних плодів для забезпечення потреб населення цінними, екологічно чистими продуктами харчування.

Завданням дисципліни є надання студентам можливості оволодіти технологічними елементами та прийомами вирощування плодових і ягідних культур з метою отримання високих урожаїв якісних плодів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   стан і перспективи розвитку плодівництва;

-   анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур; фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища;

-   закономірності росту і плодоношення плодових рослин;

-   сучасні технології вирощування у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

-    шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

-   способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування;

вміти:

-       проектувати плодові і ягідні насадження для різних форм власності й господарювання;

-       розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур;

-       здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю;

-       розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва;

-       забезпечувати високу економічну ефективність впроваджених технологій та їх екологічну безпеку.

 

Компетентності:

1)   здатність аналізувати стан і перспективи розвитку плодівництва;

2)   здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими культурами;

3)   здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових культур для розв’язання виробничо-технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки;

4)   здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва;

5)   здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;

6)   підбирати та ефективно застосовувати сучасні технології вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

7)   впроваджувати передові способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання під час короткострокового чи довготривалого зберігання. 

 

Програмні результати навчання

 • знати стан і перспективи розвитку плодівництва;
 • знати фізіологію стійкості плодових рослин до факторів зовнішнього середовища;
 • знати закономірності плодоношення плодових порід;
 • знати сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
 • планувати закладання промислового саду для різних форм господарювання;
 • розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових культур;
 • здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та керувати процесами життєдіяльності рослин;
 • знати технологію збирання врожаю;
 • забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну безпеку.

 

Міждисциплінарні зв'язки

Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати виробництво продукції плодівництва. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, розсадництва, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, товарознавства, економіки і організації сільськогосподарського виробництва тощо.


Анотація дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Плодівництво» є формування у студентів ґрунтовних знань та опанування основ і особливостей вирощування плодових і ягідних рослин для отримання високих і сталих врожаїв якісних плодів для забезпечення потреб населення цінними, екологічно чистими продуктами харчування.

    Завданням дисципліни є надання студентам можливості оволодіти технологічними елементами та прийомами вирощування плодових і ягідних культур з метою отримання високих урожаїв якісних плодів у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-   стан і перспективи розвитку плодівництва;

-   анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур; фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища;

-   закономірності росту і плодоношення плодових рослин;

-   сучасні технології вирощування у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

-    шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

-   способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування;

вміти:

-       проектувати плодові і ягідні насадження для різних форм власності й господарювання;

-       розробляти, удосконалювати і реалізувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур;

-       здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю;

-       розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва;

-       забезпечувати високу економічну ефективність впроваджених технологій та їх екологічну безпеку.

 

Компетентності:

1)   здатність аналізувати стан і перспективи розвитку плодівництва;

2)   здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими культурами;

3)   здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових культур для розв’язання виробничо-технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки;

4)   здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва;

5)   здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;

6)   підбирати та ефективно застосовувати сучасні технології вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

7)   впроваджувати передові способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання під час короткострокового чи довготривалого зберігання. 

 

Програмні результати навчання

 • знати стан і перспективи розвитку плодівництва;
 • знати фізіологію стійкості плодових рослин до факторів зовнішнього середовища;
 • знати закономірності плодоношення плодових порід;
 • знати сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів у різних ґрунтово-кліматичних зонах;
 • планувати закладання промислового саду для різних форм господарювання;
 • розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових культур;
 • здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та керувати процесами життєдіяльності рослин;
 • знати технологію збирання врожаю;
 • забезпечувати високу економічну ефективність впроваджуваних технологій та їх екологічну безпеку.

 

Міждисциплінарні зв'язки

Внаслідок вивчення дисципліни спеціаліст повинен теоретично і практично володіти сучасними технологіями і уміти організовувати виробництво продукції плодівництва. Для досягнення цієї мети необхідне засвоєння цілого ряду дисциплін: ботаніки, фізіології і біохімії рослин, сільськогосподарської метеорології, землеробства, агрохімії, ґрунтознавства, розсадництва, інтегрованого захисту рослин, сільськогосподарської меліорації, механізації сільськогосподарського виробництва, зберігання і переробки сільськогосподарської продукції, товарознавства, економіки і організації сільськогосподарського виробництва тощо.