Метою викладання навчальної дисципліни “Овочівництво” є вивчення класифікації та походження, морфо-біологічних особливостей і екологічних умов вирощування овочевих рослин, а також технологій їх вирощування у відкритому і захищеному ґрунті.

Компетентності:

1. Здатність вирощувати, розмножувати овочеві рослини та здійснювати технологічні операції з первинної обробки і зберігання продукції.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

3. Здатність розуміти сутність сучасних проблем овочівництва, науково-технічну політику в межах виробництва екологічно-безпечної овочевої продукції та грибів.

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва овочевих культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

5. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування овочевих культур.

6. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

7. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

Програмні результати навчання:

-         Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технологічні досягнення у галузі овочівництва.

-       Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі необхідному для володіння відповідними навичками в галузі овочівництва.

-       Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної овочевої продукції та відповідно до чинних вимог.

-       Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочевої продукції відповідно до чинних вимог.

-       Планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції.

 


 Мета курсу (інтегральна компетентність) – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері овочівництва відкритого і закритого ґрунту застосовуючи сучасні технології вирощування овочів при здійсненні професійної діяльності.

Цілі курсу (програмні компетентності):

–  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями з наукових основ сучасних технологій овочівництва відкритого і закритого ґрунту, враховувати вимоги овочевих рослин та створювати сприятливі умови для їх вирощування у відкритому та закритому ґрунті;

–                    здатність приймати обґрунтовані рішення з урахуванням сучасних технологій у відкритому й закритому ґрунті, розробляти та управляти інноваційними проектами, що відповідають сучасним вимогам до вирощування овочевих рослин у відкритому та закритому ґрунті;

–                    уміння використовувати результати власних і інших наукових досліджень щодо забезпечення сучасних технологій вирощування овочів у відкритому та закритому ґрунті;

–                    здатність самостійно розробляти наукові основи сучасних технологій для відкритого та закритого ґрунту;

–                    здатність організовувати, обирати і методично впроваджувати результати наукових експериментів у виробництво, враховуючи перелік нової техніки, призначеної для вирощування овочевих культур у відкритому й закритому ґрунті, а також світові досягнення у технологіях вирощування овочевих культур у відкритому та закритому ґрунті;

–                    здатність застосовувати різні підходи до елементів сучасних технологій вирощування овочевої продукції у відкритому та закритому ґрунті, моделювати і проектувати процеси;

–                    на основі сучасних світових технологій вирощування вміти розробляти адаптивні технології вирощування овочевих культур у відкритому й закритому ґрунті.

Програмні результати навчання:

 - володіти інформацією щодо сучасного стану, тенденцій і перспектив розвитку сучасного овочівництва відкритого і закритого ґрунту;

- демонструвати знання з анатомо-морфологічних та біологічних особливостей овочевих рослин, їх фізіологію стійкості до факторів навколишнього середовища та середовища закритого ґрунту;

 - володіти знаннями з ботанічної класифікації овочевих культур;

 - орієнтуватися в сучасних технологіях вирощування овочевих культур, що є малопоширеними в Україні;

- уміти правильно визначати шляхи і способи покращення якості продукції і заходи щодо її підтримання й збереження, способи скорочення матеріальногрошових витрат у процесі вирощування;

- уміти розробляти, удосконалювати та реалізовувати сучасні технології вирощування овочів у відкритому та закритому ґрунті;

- орієнтуватися у світових досягненнях селекції овочевих культур;

- визначати значення сорту чи гібрида у виробництві овочевої продукції в конкретному регіоні України;

- уміти підбирати сорти та гібриди для відкритого та закритому ґрунту для забезпечення найвищого економічного ефекту в різних зонах вирощування;

- виконувати необхідні технологічні розрахунки для правильного налагодження с.-г. машин на виконання технологічних процесів.


Метою викладання навчальної дисципліни “Овочівництво” є вивчення класифікації та походження, морфо-біологічних особливостей і екологічних умов вирощування овочевих рослин, а також технологій їх вирощування у відкритому і захищеному ґрунті.

Компетентності:

1. Здатність вирощувати, розмножувати овочеві рослини та здійснювати технологічні операції з первинної обробки і зберігання продукції.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

3. Здатність розуміти сутність сучасних проблем овочівництва, науково-технічну політику в межах виробництва екологічно-безпечної овочевої продукції та грибів.

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва овочевих культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

5. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування овочевих культур.

6. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

7. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

Програмні результати навчання:

-         Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технологічні досягнення у галузі овочівництва.

-       Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі необхідному для володіння відповідними навичками в галузі овочівництва.

-       Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної овочевої продукції та відповідно до чинних вимог.

-       Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочевої продукції відповідно до чинних вимог.

-       Планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції.


Метою вивчення навчальної дисципліни «Овочівництво» є формування у майбутніх фахівців теоретичної та практичної підготовки з технології вирощування овочевих рослин, що є основою забезпечення населення якісними продуктами харчування.

 Основними завданнями навчальної дисципліни «Овочівництва» є формування теоретичних знань з біології розвитку овочевих рослин, їх відношення до факторів навколишнього середовища, отримання теоретичних і практичних знань із сучасних технологій вирощування овочевих культур в умовах відкритого і закритого ґрунту, способів поліпшення якості продукції та заходів щодо її підтримання, а також способів скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування.

Компетентності:

1. Здатність застосовувати агротехнічні, біологічні, організаційно-господарські методи для довгострокового регулювання розвитку та поширення шкідливих організмів до господарсько невідчутного рівня на основі прогнозу, економічних порогів шкідливості, ефективності дії корисних організмів, енергоощадних та природоохоронних технологій, які забезпечують надійний захист рослин і екологічну безпеку довкілля.

2. Здатність розробляти і застосовувати технології захисту рослин на об’єктах сільськогосподарського та іншого призначення..

3. Здатність вирощувати, розмножувати овочеві культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.

5. Здатність розуміти сутність сучасних проблем овочівництва, науково-технічну політику в межах виробництва екологічно-безпечної овочевої продукції та грибів.

6. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва овочевих культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

7. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування овочевих культур.

8. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

9. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

Програмні результати навчання:

-         Складати технологічні карти для організації заходів із захисту рослин.

-       Знати стан і перспективи розвитку овочівництва, біологічні основи росту і розвитку, способи розмноження та сучасні технології вирощування овочевих рослин у різних ґрунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції; способи скорочення витрат при вирощуванні.

-       Уміти застосовувати технологічні прийоми вирощування овочевих рослин у виробництві з обліком морфологічних, біологічних особливостей, вимогливості до факторів навколишнього середовища, систем зрошення, механізації, захисту овочевих рослин від бур'янів, шкідників та хвороб.

-       Уміти координувати, інтегрувати та удосконалювати організацію виробничих процесів під час проведення заходів із захисту рослин.


Мета навчальної дисципліни «Насінництво овочевих рослин» формує у майбутніх фахівців ознайомлення з системою ведення насінництва, формування у студентів теоретичних знань по регулюванню факторів життя насіннєвих овочевих рослин, вивчення сортових та посівних якостей насіння, освоєння спеціальних заходів під час виробництва насіння, а також проведення апробації сортових посівів, оформлення документації.

Основним завданням вивчення дисципліни «Насінництво овочевих рослин» є формування у студентів теоретичних і практичних знань для отримання високоякісного посівного матеріалу при збережені в ньому біологічних господарсько цінних ознак, які відповідають вимогам стандартів на сортові і посівні якості насіння.

На основі знань, набутих внаслідок вивчення дисципліни, студент повинен володіти технологією вирощування насіння однорічних та дворічних овочевих рослин, вміти проводити апробацію посівів, знати види сортового контролю, первинні й остаточні сортові документи, морфологічні та біологічні особливості насіннєвих рослин.

Перелік компетентностей:

Інтегральні компетентності: здатність використовувати поглибленні теоретичні та фундаментальні знання для ефективного розв’язування складних спеціалізованих задач та практичних проблем під час професійної діяльності у галузі насінництва або у процесі навчання, що передбачає застосування методів управління росту і розвитку рослин.

Загальні компетентності: ЗК 1. Здатність планувати та керувати часом.

ЗК 2. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. Здатність спілкуватися іншими мовами.

ЗК 3. Базові уявлення про основи філософії, історії, права, що сприяють розвитку загальної культури та соціалізації особистості.

ЗК 4. Навички використання фундаментальних розділів природничих і математичних наук.

ЗК 5. Навички використання психолого-комунікаційних технологій.

ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації  з різних джерел та до проведення наукових досліджень на відповідному рівні.

ЗК 7. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК 8. Уміння виявляти, ставити,  вирішувати проблеми та приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти виробничими проектами.

ЗК 9. Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

ЗК 10. Навички здійснення безпечної діяльності.

ЗК 11. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

ЗК 12. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

Фахові компетентності: ФК1 - здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (землеробство, генетики, агрохімії, біотехнології, меліорації, захисту рослин, механізація в овочівництві).

ФК2 - здатність вирощувати, розмножувати овочеві культури та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.

ФК3 – здатність розуміти сутність сучасних проблем насінництва, науково-технічну політику в межах виробництва насіння.

ФК4 – володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва насіння овочевих культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

ФК5 – уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування  насіння овочевих культур.

ФК6 - знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням насіння овочевих рослин.

ФК7 - здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

ФК8 - здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у насінництві.

ФК9 - здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в насінництві.

ФК10 - здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

ФК11. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування насіння овочевих культур шляхом розуміння їх біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

ФК12. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.


Метою викладання навчальної дисципліни “Програмування врожаю” є сформувати у студентів міцні знання та уміння щодо наукового планування і забезпечення продукційного процесу формування врожаїв сільськогосподарських культур природними та господарськими ресурсами з урахуванням регульованих та нерегульованих факторів їх вирощування.

Компетентності:

1. Здатність застосовувати нові підходи для аналізу та прогнозування складних явищ, критичного осмислення і самостійного вирішення проблем у професійній діяльності.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

3. Готовність застосовувати різноманітні методологічні підходи до моделювання та проектування сортів, систем захисту, елементів і прийомів сучасних технологій виробництва плодоовочевої продукції та винограду.

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва овочевих культур з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

5. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування овочевих культур.

6. Володіти методами програмування врожаю овочевих культур, грибів, винограду та квітів з урахуванням різних рівнів агротехнологій.

7. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

Програмні результати навчання:

-       Використовувати сучасні методи обробки й інтерпретації інформації під час наукових досліджень та/або інноваційної діяльності.

-       Оцінювати сучасний асортимент мінеральних добрив з метою розробки науково-обґрунтованих систем їхнього застосування.

-       Розробляти та реалізувати проекти екологічно-безпечних прийомів і технологій виробництва високоякісної плодоовочевої продукції та винограду з урахуванням особливостей агроландшафтів та економічної ефективності.

-       Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної овочевої продукції та відповідно до чинних вимог.

-       Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочевої продукції відповідно до чинних вимог.

-       Планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції.

 


Метою вивчення навчальної дисципліни “Основи наукових досліджень в овочівництві” є вивчення особливостей та правил закладання і проведення дослідів з овочевими рослинами, оформлення первинної документації, наукових звітів, статей, дипломних робіт тощо. Знання, набуті студентами під час вивчення вказаної дисципліни, необхідні при закладенні та проведенні наукових досліджень, а також при аналізі отриманих результатів по темі дипломної роботи.

Компетентності:

1. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування овочів.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням овочевих рослин.

3. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів овочевих і баштанних рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.

4. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі овочівництва.

5. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в овочівництві.

6. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

7. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування овочевих та баштанних рослин шляхом розуміння її біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

8. Здатність використовувати знання й практичні навички для проектування, закладання насаджень (посівів) та проведення досліджень з плодоовочівництва і виноградарства.

9. Здатність використовувати теоретичні знання й практичні навички для оволодіння основами теорії й методів досліджень у плодоовочівництві та виноградарстві.

10. Здатність обґрунтовувати завдання досліджень, обирати методи експериментальної роботи, інтерпретувати та представляти результати наукових експериментів, впроваджувати їх у виробництво.

11. Здатність самостійно організовувати та проводити наукові дослідження з використанням загальноприйнятих методів і стандартів аналізу ґрунтових та рослинних зразків.

12. Уміння розробити практичні рекомендації з використання результатів наукових досліджень у овочівництві та виноградарстві.

 

Програмні результати навчання:

 • Володіти статистичними методами опрацювання даних в овочівництві.

 • Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технологічні досягнення у галузі овочівництва.

 • Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі необхідному для володіння відповідними навичками в галузі овочівництва.

 • Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної овочевої продукції та відповідно до чинних вимог.

 • Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування овочевої продукції відповідно до чинних вимог.

 • Планувати економічно вигідне виробництво овочевої продукції.


Метою вивчення навчальної дисципліни “ Картоплярство” є вивчення історія та походження, морфобіологічних особливостей і екологічних умов вирощування картоплі, а також технологій її вирощування у ґрунтово-кліматичних зонах.

Компетентності:

1. Здатність використовувати базові знання основних підрозділів аграрної науки (землеробство, генетики, агрохімії, біотехнології, меліорації, захисту рослин, механізація в овочівництві).

2. Здатність вирощувати, розмножувати картоплю та здійснювати технологічні операції з первинної переробки і зберігання продукції.

3. Здатність розуміти сутність сучасних проблем картоплярства, науково-технічну політику в межах виробництва екологічно-безпечної продукції картоплярства.

4. Володіння методами оцінки стану агрофітоценозів та прийомами корегування технології виробництва картоплі з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов зони.

5. Уміння використовувати результати наукових досліджень щодо забезпечення інтенсивних та інших технологій, враховуючи їх особливості та користуючись передовим досвідом їх впровадження, розробляти наукові основи технологій вирощування картоплі.

6. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням картоплі.

7. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів картоплі для розв’язання виробничих технологічних задач.

8. Здатність оцінювати, інтерпретувати й синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі картоплярство.

9. Здатність застосовувати методи статистичної обробки дослідних даних, пов’язаних з технологічними та селекційними процесами в картоплярстві.

10. Здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище.

11. Здатність розв’язувати широке коло проблем та задач у процесі вирощування картоплі шляхом розуміння її біологічних особливостей та використання як теоретичних, так і практичних методів.

12. Здатність управляти комплексними діями або проектами, відповідальність за прийняття рішень у конкретних виробничих умовах.

 

Програмні результати навчання:

 • Порівнювати та оцінювати сучасні науково-технологічні досягнення у картоплярстві.

 • Демонструвати знання й розуміння фундаментальних дисциплін в обсязі необхідному для володіння відповідними навичками в картоплярстві.

 • Проектувати й організовувати заходи вирощування високоякісної картоплі відповідно до чинних вимог.

 • Інтегрувати й удосконалювати виробничі процеси вирощування картоплі відповідно до чинних вимог.

 • Планувати економічно вигідне виробництво картоплі.