Метою викладання навчальної дисципліни «Плодівництво» є підготовка фахівців для роботи у галузі садівництва та виноградарства.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Плодівництво» є:

- вивчення і засвоєння біологічних та екологічних особливостей росту, плодоношення і розмноження плодових, ягідних культур і винограду;

- набуття практичних навиків вирощування садивного матеріалу плодових і ягідних культур та винограду;

- оволодіти знаннями із створення інтенсивних промислових насаджень плодових і ягідних культур та винограду;

- набуття практичних навиків по догляду за насадженнями, плодових, ягідних рослин та винограду.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: стан і перспективи розвитку плодівництва і виноградарства; значення, анатомо-морфологічні та біологічні особливості плодових і ягідних культур та винограду; фізіологію стійкості до факторів зовнішнього середовища; закономірності плодоношення; сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів, ягід і винограду в різних ґрунтово-кліматичних зонах; шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання; способи скорочення затрат праці й засобів виробництва в процесі вирощування;

вміти: вирощувати садивний матеріал плодових, ягідних рослин та винограду, проектувати плодові і ягідні насадження та виноградники для різних форм господарювання; розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і ягідних культур та винограду; здійснювати біологічний контроль за станом насаджень та управляти процесами формування урожаю; розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат продукції плодівництва; забезпечувати високу економічну ефективність технологій та їх екологічну чистоту.

Компетентності:

1.   здатність аналізувати стан і перспективи розвитку плодівництва;

2.   здатність використовувати на практиці основні біологічні і агротехнологічні концепції, правила і теорії, пов’язані з плодовими культурами;

3.   здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів плодових культур для розв’язання виробничо-технологічних задач, у тому числі для їх зберігання і переробки;

4.   здатність оцінювати, інтерпретувати і синтезувати теоретичну інформацію та практичні, виробничі і дослідні дані у галузі садівництва;

5.   здатність науково обґрунтовано використовувати добрива та засоби захисту рослин з урахуванням їхніх хімічних і фізичних властивостей та впливу на навколишнє середовище;

6.   підбирати та ефективно застосовувати сучасні технології вирощування плодових культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах;

7.   впроваджувати передові способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання під час короткострокового чи довготривалого зберігання. 


Метою викладання навчальної дисципліни Декоративне садівництво" полягає у формуванні у студентів знань із наукових основ ведення декоративного садівництва, а також умінь і практичних навичок із розмноження деревних і трв’янистих декоративних рослин різноманітного використання, вирощування та використання в озелененні декоративних рослин.

Завдання - засвоєння основ декоративного садівництва дозволить майбутнім агрономам-садівникам орієнтуватися в величезному розмаїтті декоративних рослин, правильно добирати кращі для масового розмноження в розсадниках і для вирощування в промислових і аматорських насадженнях в різних регіонах України.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

• сучасні тенденції розвитку декоративного садівництва і квітникарства;

• методи створення та класифікацію елементів зелених насаджень;

• сучасний асортимент деревних, кущових, квітникових та ґрунтопокривних рослин, їх морфологічні, екологічні та декоративні особливості;

• методи та способи розмноження декоративних рослин з урахуванням їх біологічних особливостей; організацію та новітні технології роботи декоративних розсадників;

• закони формування пейзажних композицій та аранжування квітів; правила посадки різних декоративних рослин залежно від умов та вимогливості до умов вирощування;

уміти:

• аналізувати існуючий асортимент декоративних рослин на підставі їх декоративних якостей та біоекологічних особливостей, розробляти перспективні і поточні плани їх розмноження та використання;

• розрізняти декоративні рослини за морфологічними ознаками;

• організовувати виробничі процеси в декоративних розсадниках, садових центрах;

• розробляти проекти озеленення територій та оформляти відповідну документацію; створювати зелені насадження різного призначення та здійснювати догляд за ними; проводити обстеження та здійснювати експертне оцінювання існуючих насаджень;

• потреби ринку і організовувати рекламу вирощених декоративних рослин.

Компетентності:

1. Здатність вирощувати, розмножувати декоративні рослини та здійснювати технологічні операції.

2. Знання та розуміння основних біологічних і агротехнологічних концепцій, правил і теорій, пов’язаних із вирощуванням декоративних рослин.

3. Практичні навички з розмноження та вирощування посадкового матеріалу декоративних рослин у відкритому і закритому ґрунті, проектування, створення і експлуатації об’єктів садово-паркового господарства.

4. Уміння застосовувати знання та розуміння процесів фізіології декоративних рослин і технології формування об’єктів садово-паркового господарства для розв’язання виробничих технологічних задач.

5. Уміння застосовувати знання еколого-біологічних особливостей та розуміння фізіологічних процесів вирощування декоративних рослин відкритого і закритого ґрунту для розв’язання виробничих технологічних задач.

6. Критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі садово-паркового господарства

7. Здатність застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів декоративних  рослин для розв’язання виробничих технологічних задач.