Анотація курсу

    Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» є формування у майбутніх фахівців необхідних теоретичних знань, практичних навичок і професійних компетенцій зі зберігання та переробки продукції рослинництва, які є основою стабільного збереження врожаю заданої якості.

    Основними завданнями навчальної дисципліни  є засвоєння теоретичних основ зберігання та переробки продукції рослинництва, набуття практичних навичок визначення її якісних показників, оволодіння знаннями які дозволяють прогнозувати  можливі зміни якості продукції рослинництва; розробляти заходи, що зменшують втрати продукції під час зберігання до мінімуму та поліпшують якість рослинницької сировини і переробленої продукції.

    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

· природу втрат продукції рослинництва;

· режими і способи зберігання продукції рослинництва;

· технологію післязбиральної обробки зернової, технічної, плодовоовочевої продукції;

· основні принципи зберігання продукції рослинництва;

· методики визначення якості продукції рослинництва;

· біологічні (фізіологічні) особливості кожної рослинницької продукції як об’єкта зберігання;

· особливості продукції рослинництва як об’єкта переробки;

· основи технологій переробки рослинницької продукції;

· особливості готової (переробленої) продукції як об’єктів зберігання;

вміти:

· визначати потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового призначення в сховища;

· здійснювати контроль за післязбиральною обробкою та зерновою продукцією у процесі тривалого зберігання;

· контролювати якість сировини технічних культур;

· здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання картоплі, овочів, плодів, ягід;

· здійснювати контроль якості готової продукції.

    Компетентності:

· уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів, що відбуваються  в зернових масах, овочах і плодах під час зберігання для розв’язання виробничих технологічних задач;

· здатність обґрунтовувати спосіб первинної обробки продукції рослинництва та режими її зберігання;

· уміння визначати терміни збирання, складати графіки реалізації, закладання на зберігання чи переробки плодовоовочевої продукції;

· здатність виявляти і застосовувати новітні прийоми в технології зберігання та переробки продукції рослинництва;

· володіти методиками визначення якості продукції рослинництва відповідно до діючих стандартів;

· критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі зберігання та переробки продукції рослинництва.


Анотація курсу

    Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» є формування у майбутніх фахівців необхідних теоретичних знань, практичних навичок і професійних компетенцій зі зберігання та переробки продукції рослинництва, які є основою стабільного збереження врожаю заданої якості.

    Основними завданнями навчальної дисципліни  є засвоєння теоретичних основ зберігання та переробки продукції рослинництва, набуття практичних навичок визначення її якісних показників, оволодіння знаннями які дозволяють прогнозувати  можливі зміни якості продукції рослинництва; розробляти заходи, що зменшують втрати продукції під час зберігання до мінімуму та поліпшують якість рослинницької сировини і переробленої продукції.

    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

· природу втрат продукції рослинництва;

· режими і способи зберігання продукції рослинництва;

· технологію післязбиральної обробки зернової, технічної, плодовоовочевої продукції;

· основні принципи зберігання продукції рослинництва;

· методики визначення якості продукції рослинництва;

· біологічні (фізіологічні) особливості кожної рослинницької продукції як об’єкта зберігання;

· особливості продукції рослинництва як об’єкта переробки;

· основи технологій переробки рослинницької продукції;

· особливості готової (переробленої) продукції як об’єктів зберігання;

вміти:

· визначати потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового призначення в сховища;

· здійснювати контроль за післязбиральною обробкою та зерновою продукцією у процесі тривалого зберігання;

· контролювати якість сировини технічних культур;

· здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання картоплі, овочів, плодів, ягід;

· здійснювати контроль якості готової продукції.

    Компетентності:

· уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів, що відбуваються  в зернових масах, овочах і плодах під час зберігання для розв’язання виробничих технологічних задач;

· здатність обґрунтовувати спосіб первинної обробки продукції рослинництва та режими її зберігання;

· уміння визначати терміни збирання, складати графіки реалізації, закладання на зберігання чи переробки плодовоовочевої продукції;

· здатність виявляти і застосовувати новітні прийоми в технології зберігання та переробки продукції рослинництва;

· володіти методиками визначення якості продукції рослинництва відповідно до діючих стандартів;

· критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі зберігання та переробки продукції рослинництва.

     Даний курс містить такі тематичні модулі:

1. Технологія зберігання продукції рослинництва.

2. Основи технології переробки зернових і олійних культур.

3. Особливості зберігання картоплі, овочів і плодів.

4. Основи технології переробки овочів, фруктів і картоплі.

   На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/ 4,5 кредитів ECTS.

   Вид підсумкового контролю – іспит.

Анотація курсу

Програмою дисципліни «Технологія виробництва продукції плодоовочівництва» передбачено вивчення овочевих, плодових і ягідних культур, технології їх вирощування, їх місце і роль у екосистемі, зв’язки з факторами навколишнього середовища, отримання практичних умінь та навичок з овочівництва та плодівництва.

Даний курс складається з двох частин – систематика, біологія, екологія та технологія вирощування овочевих культур (предметом вивчення якого є класифікація, особливості та технології вирощування овочевих культур) та систематика, біологія, екологія та технологія вирощування плодових культур (предмет вивчення – біолого-морфологічні ознаки, технологія вирощування плодових культур).

Мета та цілі курсу

Мета вивчення дисципліни – ознайомити студентів із розвитком овочівництва і плодівництва, основними сортами овочевих і плодових культур, технологіями їх вирощування, формування у студентів практичних умінь та навичок з технологій виробництва плодів та овочів.

Результати навчання (компетентності)

У результаті вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен 

знати:

 - морфологічні ознаки і біологічні особливості, способи розмноження і класифікацію овочевих та плодових культур;

 - розрізняти основні сорти овочевих та плодових культур згідно з реєстром сортів рослин України;

 - механізми адаптації рослин до змін умов навколишнього середовища;

вміти:

 - застосовувати сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв плодів та овочів;

 - формувати умови ефективного використання факторів росту і розвитку рослин (світла, тепла, вологи, повітря, мінеральних сполук);

 - визначати основні овочеві культури за насінням, сходами і продуктивними органами;

 - оцінювати фізіологічний стан рослин і створювати умови для успішного їх росту, розвитку та формування максимально можливого врожаю; здійснювати біологічний контроль за станом насаджень;

 - розробляти шляхи і способи покращення якості продукції та заходи щодо її підтримання;

 - розробляти, удосконалювати і реалізовувати прогресивні технології вирощування продукції плодових і овочевих культур;

 - застосовувати сучасні технології збирання плодів та овочів.