Анотація курсу

    Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» є формування у майбутніх фахівців необхідних теоретичних знань, практичних навичок і професійних компетенцій зі зберігання та переробки продукції рослинництва, які є основою стабільного збереження врожаю заданої якості.

    Основними завданнями навчальної дисципліни  є засвоєння теоретичних основ зберігання та переробки продукції рослинництва, набуття практичних навичок визначення її якісних показників, оволодіння знаннями які дозволяють прогнозувати  можливі зміни якості продукції рослинництва; розробляти заходи, що зменшують втрати продукції під час зберігання до мінімуму та поліпшують якість рослинницької сировини і переробленої продукції.

    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

· природу втрат продукції рослинництва;

· режими і способи зберігання продукції рослинництва;

· технологію післязбиральної обробки зернової, технічної, плодовоовочевої продукції;

· основні принципи зберігання продукції рослинництва;

· методики визначення якості продукції рослинництва;

· біологічні (фізіологічні) особливості кожної рослинницької продукції як об’єкта зберігання;

· особливості продукції рослинництва як об’єкта переробки;

· основи технологій переробки рослинницької продукції;

· особливості готової (переробленої) продукції як об’єктів зберігання;

вміти:

· визначати потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового призначення в сховища;

· здійснювати контроль за післязбиральною обробкою та зерновою продукцією у процесі тривалого зберігання;

· контролювати якість сировини технічних культур;

· здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання картоплі, овочів, плодів, ягід;

· здійснювати контроль якості готової продукції.

    Компетентності:

· уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів, що відбуваються  в зернових масах, овочах і плодах під час зберігання для розв’язання виробничих технологічних задач;

· здатність обґрунтовувати спосіб первинної обробки продукції рослинництва та режими її зберігання;

· уміння визначати терміни збирання, складати графіки реалізації, закладання на зберігання чи переробки плодовоовочевої продукції;

· здатність виявляти і застосовувати новітні прийоми в технології зберігання та переробки продукції рослинництва;

· володіти методиками визначення якості продукції рослинництва відповідно до діючих стандартів;

· критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі зберігання та переробки продукції рослинництва.

     Даний курс містить такі тематичні модулі:

1. Технологія зберігання продукції рослинництва.

2. Основи технології переробки зернових і олійних культур.

3. Особливості зберігання картоплі, овочів і плодів.

4. Основи технології переробки овочів, фруктів і картоплі.

   Вид підсумкового контролю – іспит.


Анотація знань

Мета є набуття знань і навиків з питань стандартизації й сертифікації, оцінки технологій за показниками якості одержуваної сировини, сучасних методів зберігання, транспортування, первинної і поглибленої переробки сільськогосподарської продукції, необхідних спеціалісту агропромислового комплексу.

  Завдання  формування наукових знань і розумінь про природу об’єкту, який зберігається, які забезпечать прогнозування якісних змін властивостей продукції рослинництва під час зберігання, обґрунтування і розробку відповідних заходів по якісному поліпшенню збереженості та їх практичне втілення.

У  результаті  вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

    1  – основні поняття про об`єкт  зберігання;

    2 –  властивості та хімічний склад  зерна овочів, плодів;

    3 –закономірності фізичних, фізіологічних і біохімічних процесів під час зберігання  ;

    4  –  режими методи і способи зберігання продукції ;

    5 – правила післязбиральної обробки , які забезпечують товарну якість продукції;

    6 – методики визначення якості зернових різного цільового призначення, олійних, зернових, зернобобових, круп’яних культур і плодоовочевої продукції;

   7 – основи технології переробки і зберігання рослинницької продукції

   8 –  особливості готової (переробленої) продукції як об`єктів зберігання.

вміти:

1 – рекомендувати технологію  післязбиральної обробки зернової маси, плодоовочевої продукції, яка надходить після збирання;

2 – здійснювати контроль за  післязбиральною обробкою та зерновою продукцією та у процесі її тривалого зберігання;

3 –вміти проводити розрахунки за реалізовану продукцію (зерно і продукти його переробки, овочів та  плодів  та  продуктів їх переробки),навчитися визначати збиток ( природні втрати) зерна, картоплі, овочів і плодів під час їх зберігання;

4 – здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання зерна, овочів, плодів, ягід.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин   3 кредити ЄКТС.

 Компетентності:

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні фахові задачі та практичні проблеми в галузі сільськогосподарського виробництва, що передбачає застосування теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та відповідністю зональних умов.  

Загальні компетентності.

1.Здатність демонструвати знання і розуміння дисциплін професійної підготов-ки (технології зберігання і переробки продукції рослинництва та ін.) в обсязі, необ-хідному для спеціалізованої професійної роботи у  галузі сільськогосподарського виробництва,

2.Формування в майбутніх  спеціалістів професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, які визначать здатність здобувача вищої освіти здійснювати навчальну та подальшу професійну діяльність.

Спеціальні  (фахові) компетентності

1.Здатність виявляти і застосовувати інноваційно новітні прийоми, заходи, засоби для отримання високоякісної, екологічно безпечної, сільськогосподарської продукції в процесах виробництва, переробки, зберігання та реалізації.

2.Здатність оцінювати якість сільськогосподарської продукції з урахуванням біохімічних показників та визначати спосіб її зберігання та переробки.

3. Готовність реалізовувати технології виробництва, зберігання та переробки плодів, овочів та іншої продукції рослинництва.

Данний курс має такі тематичні модулі:

1 Загальні принципи зберігання і консервування продукції рослинництва. Зберігання зернових має різного цільового призначення. Основи технології переробки зернових та олійних культур.

Режими та способи  зберігання  зерна.

Особливості плодоовочевої  продукції, як  об`єкта зберігання

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 90 годин/3 кредити ECTS

Вид підсумкового контролю - ЗалікАнотація курсу

     Метою вивчення основоположних  характеристик товару, складових його споживну вартість, а також їх змін на всіх етапах руху товару, формування у студентів системи спеціальних теоретичних  знань та практичних навичок для вирішення основних завдань під час виконання  товарознавчої діяльності (торгівлі, системи АПК, митниці, у товариствах споживачів, на торгових біржах та ін.)

    Основними завданнями:

      - чітке визначення основоположних характеристик, складових споживної вартості;

      -  встановлення принципів і методів товарознавства, що обумовлюють його наукові основи;

     - оволодіння студентами  методами і засобами об`єктивної оцінки якості плодоовочевої продукції, виявляти найважливіші показники щодо вивчення сорту та рівня  якості, методів визначення якості продукції;

    - систематизація товарів шляхом раціонального застосування методів класифікації і кодування;

    - забезпечення якості і кількості товарів на різних етапах їх технологічного циклу шляхом обліку формуючих, регулюючих та зберігаючих чинників;

     - встановлення видів  товарних втрат, причин їх  виникнення і розробка мір по їх попередженню або зниженню.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

   знати:

анатомо-морфологічні, фізичні, хімічні, органолептичні,   технологічної властивості свіжих плодів і овочів 

  вміти:

використовувати теоретичні знання у практичних ситуаціях

володити  навічками оцінки якості  товару і  здійснювати технологічної єкспертізи під час приймання, зберігання, передреалізаційної товарної обробки  та реалізації свіжих і перероблених плодів і овочів

визначати якість товарів відповідно до чинної нормативної документаціі  

встановити види товарних втрат, причини їх виникнення і розробити  міри по їх попередженню або зниженню

Даний курс має такі тематичні модулі:

1. Основи товарознавства як науки. Товарознавча характеристика і класифікація свіжої плодоовочевої продукції.

2. Товарознавча характеристика овочевих культур

3. Товарознавча характеристика фруктових культур

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  90 годин – 3 кредити ЄКТС .

Вид підсумкового контролю – залік.


Анотація курсу

    Метою викладання навчальної дисципліни «Технологія зберігання та переробки продукції рослинництва» є формування у майбутніх фахівців необхідних теоретичних знань, практичних навичок і професійних компетенцій зі зберігання та переробки продукції рослинництва, які є основою стабільного збереження врожаю заданої якості.

    Основними завданнями навчальної дисципліни  є засвоєння теоретичних основ зберігання та переробки продукції рослинництва, набуття практичних навичок визначення її якісних показників, оволодіння знаннями які дозволяють прогнозувати  можливі зміни якості продукції рослинництва; розробляти заходи, що зменшують втрати продукції під час зберігання до мінімуму та поліпшують якість рослинницької сировини і переробленої продукції.

    Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні

знати:

· природу втрат продукції рослинництва;

· режими і способи зберігання продукції рослинництва;

· технологію післязбиральної обробки зернової, технічної, плодовоовочевої продукції;

· основні принципи зберігання продукції рослинництва;

· методики визначення якості продукції рослинництва;

· біологічні (фізіологічні) особливості кожної рослинницької продукції як об’єкта зберігання;

· особливості продукції рослинництва як об’єкта переробки;

· основи технологій переробки рослинницької продукції;

· особливості готової (переробленої) продукції як об’єктів зберігання;

вміти:

· визначати потребу в сховищах, складати план закладання зерна різного цільового призначення в сховища;

· здійснювати контроль за післязбиральною обробкою та зерновою продукцією у процесі тривалого зберігання;

· контролювати якість сировини технічних культур;

· здійснювати контроль у процесі тривалого зберігання картоплі, овочів, плодів, ягід;

· здійснювати контроль якості готової продукції.

    Компетентності:

· уміння застосовувати знання та розуміння фізіологічних процесів, що відбуваються  в зернових масах, овочах і плодах під час зберігання для розв’язання виробничих технологічних задач;

· здатність обґрунтовувати спосіб первинної обробки продукції рослинництва та режими її зберігання;

· уміння визначати терміни збирання, складати графіки реалізації, закладання на зберігання чи переробки плодовоовочевої продукції;

· здатність виявляти і застосовувати новітні прийоми в технології зберігання та переробки продукції рослинництва;

· володіти методиками визначення якості продукції рослинництва відповідно до діючих стандартів;

· критичне осмислення основних теорій, принципів, методів і понять у навчанні та професійній діяльності в галузі зберігання та переробки продукції рослинництва.

     Даний курс містить такі тематичні модулі:

1. Технологія зберігання продукції рослинництва.

2. Основи технології переробки зернових і олійних культур.

3. Особливості зберігання картоплі, овочів і плодів.

4. Основи технології переробки овочів, фруктів і картоплі.

   На вивчення навчальної дисципліни відводиться 135 годин/ 4,5 кредитів ECTS.

   Вид підсумкового контролю – іспит.