Анотація дисципліни:

Рекреаційне лісівництво – важлива ланка знань про процеси, які відбуваються у лісі під дією рекреаційного тиску, закономірності екологічних змін, залежність кількісних величин від якісних показників, можливі шляхи подолання рекреаційної дигресії лісу, підвищення продуктивності та стійкості насаджень. Знання форм рекреації та суті рекреаційних процесів необхідні при плануванні лісовідновлення, санітарних рубок та рубок догляду. Разом з тим, знання дисципліни «Рекреаційне лісівництво» важливі для інших фахових дисциплін: лісівництва, пірології, захисту лісу, лісоексплуатації, меліорації, ґрунтознавства, фітоекології та інших.

 

Мета навчальної дисципліни – опанування випускниками комплексом знань з використання лісу для відпочинку та оздоровлення, розумінням процесів взаємодії лісу та відпочиваючих, шляхів подолання рекреаційної дигресії лісу, підвищення його стійкості та збереження стабільності і привабливості.

 

Після вивчення курсу «Рекреаційне лісівництво» студенти повинні оволодіти знаннями загальної концепції формування лісових рекреаційних ресурсів в Україні, форм рекреації, показників впливу лісу на рекреантів та дигресію лісу після рекреаційного навантаження та можливість зменшення негативного вливу рекреації.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі рекреаційного лісівництва, використовувати сучасні методи забезпечення стабільного функціонування рекреаційного лісу.

Загальні компетентності:

1. Знання та розуміння основних принципів ведення лісового господарства у рекреаційному лісі;

2. Здатність застосовувати набуті знання у практичній роботі;

3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності:

1. Здатність аналізувати стан рекреаційного лісу на основі одержаних фактичних даних та нормативних джерел;

2. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації рекреаційних лісів на регіональному рівні;

3. Здатність визначати забезпеченість лісовими рекреаційними ресурсами в межах регіону;

4. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення та формування рекреаційного лісу з використанням сучасних технологій;

5. Здатність планувати та реалізовувати ефективні заходи з організації рекреаційної діяльності, підтримки стійкості та привабливості рекреаційного лісу.

Програмні результати навчання

1. Здійснювати рекреаційну оцінку лісу та визначати нормативне рекреаційне навантаження в насадженнях різної структури та різних лісо рослинних умов;

2. Володіти професійними знаннями для вирішення проблем формування рекреаційних лісів;

3. Передбачати рівень рекреаційної дигресії лісу та вміння вчасно застосовувати запобіжні заходи.

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Рекреаційний ліс та його оздоровча функція.

Визначення рекреаційного лісу, його значення в сучасниїх умовах. Форми рекреації та їх негативний вплив на ліс.

Змістовий модуль 2. Вплив рекреаційного лісокористування на ґрунти, рослинний та тваринний світ.

Наведено результати дії рекреації на грунти – його ущільнення, руйнування підстилки. Визначено найбільш вразливі види рослин надґрунтового покриву. Розглянуто фактори впливу рекреації на тварин та зміни їх чисельності.

Змістовий модуль 3. Принципи ведення господарства в рекреаційному лісі.

Відмічено основні чинники, які забезпечують збереження оздоровчих та захисних функцій рекреаційних лісів. Обов’язкове виконання лісогосподарських заходів по підвищенню продуктивності та стійкості насаджень, благоустрою території та захисту лісу. Більш суворий режим ведення господарства в рекреаційних лісах, ніж в експлуатаційних обумовлено необхідністю збереження сприятливих умов для відпочинку у лісі.