«Дендрологія»

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Молодший бакалавр – початковий рівень вищої освіти

 Освітній ступінь «Молодший бакалавр». Курс навчання: 1 (ДФН, ЗФН). Кількість кредитів ECTS: 5.0. Загальна кількість годин: 150 ( з них лекцій – 26 год., практичних занять – 24 год., навчальна практика -30 год.). Семестр, в якому викладається дисципліна – 2. Форма підсумкового контролю – іспит.  Дисципліна – нормативна.

Мета: вивчення різних видів деревних рослин, які поширені в лісових насадженнях та в озелененні, з урахуванням їх екологічних властивостей. «Дендрологія» відноситься до нормативних дисциплін спеціальності 205 «Лісове господарство».

Завдання: вивчення основних видів лісоутворюючих деревних порід за морфологічними, анатомічними ознаками та використання їх у лісовому господарстві.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: основні види деревних рослин; особливості росту і розвитку деревних рослин; екологічні особливості деревних рослин; закономірності формування рослинного покриву.

уміти: визначати види дерев і чагарників у складі лісових насаджень; визначати види дерев і чагарників за шишками, за насінням; створювати насадження різного цільового призначення.

 Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

 Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману інформацію.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Деревні рослини, особливості росту та розвитку.

Тема 1. Поняття про дендрологію, її значення для лісового господарства.

Тема 2. Життєві форми деревних рослин.  Онтогенез деревних рослин.

Тема 3. Лісовий фітоценоз, біоценоз, біогеоценоз, їх основні компоненти.

Тема 4. Особливості морфологічної будови деревних рослин:

Тема 5. Розмноження деревних рослин.

Змістовний модуль 2. Екологічні фактори та екологія деревних рослин.

Тема 6. Екологія деревних рослин: Класифікація екологічних факторів,

Тема 7. Кліматичні екологічні фактори. Світло. Тепло. Волога. Повітря.

Тема 8. Едафічні екологічні фактори, їх вплив на ріст і розвиток деревних рослин.

Тема 9. Біотичні та антропогенні екологічні фактори, їх вплив на ріст і розвиток деревних рослин.

Змістовний модуль 3. Лісові насадження в Україні.

Тема 10. Природні зони України, особливості дендрофлори.

Тема 11. Поняття про вид та ареали видів деревних рослин.

Тема 12. Поняття про інтродукцію деревних рослин.

Тема 13. Формування лісових насаджень, їх раціональне використання та охорона.

 Рекомендована література

1. Ворон В.П. Дерева та чагарники України. Атлас для практичних занять з дендрології / В.П. Ворон. – Х.: Нове слово, 2011. – 158 с.

2. Заячук В. Я. Дендрологія: підруч. / В.Я. Заячук. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.

3. Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А. Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

4. Швиденко А.Й. Дендрологія. / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. – 227с.


«Недеревні ресурси лісу»

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Молодший бакалавр – початковий рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Молодший бакалавр». Курс навчання: 1 (ДФН). Кількість кредитів ECTS: 3.0. Загальна кількість годин: 90 ( з них лекцій – 14 год., практичних занять – 16 год.). Семестр, в якому викладається дисципліна – 2.      Форма підсумкового контролю – залік.  Дисципліна – вибіркова.

Мета: формування у здобувачів теоретичних знань щодо поширення, використання, переробки недеревних ресурсів лісу, а саме лікарських рослин, грибів, лісових ягід, деревної зелені, кормових рослин, деревних соків. Дисципліна «Недеревні ресурси лісу» входить в групу вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки молодших бакалаврів за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

Завдання: вивчення основних видів деревних і трав’янистих лікарських рослин, лісових ягід, грибів, кормових трав, їх раціональне використання в лісовому господарстві і для власних потреб.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: основні види недеревних ресурсів лісу; основні види лікарських рослин (дерева, чагарники, трави), лісових ягід, грибів, кормових рослин; правила збирання та первинної переробки лікарських рослин, лісових ягід, грибів; загальні принципи використання недеревних ресурсів в різних галузях  виробництва;

уміти:  проводити раціональну заготівлю недеревних ресурсів лісу; визначати та збирати лікарські рослини;  визначати та збирати лісові ягоди; визначати та збирати лісові гриби; використовувати недеревні ресурси лісу.

 Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Фахові компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

3. Проводити літературний пошук українською та іноземними мовою і аналізувати отриману інформацію.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1.  Лісові лікарські рослини.

Тема 1. Види недеревних ресурсів лісу, їх комплексне використання.

Тема 2. Лісові лікарські рослини.

Тема 3. Заготівля та переробка лікарської рослинної сировини.

Змістовний модуль 2. Інші види недеревних ресурсів лісу.

Тема 4. Дикорослі плодові рослини.

Тема 5. Лісові гриби, їх характеристика, заготівля та переробка.

Тема 6. Кормові ресурси лісу. Лісові сінокоси. Лісові пасовища.

Тема 7. Деревні соки, як вид недеревних ресурсів лісу.

 Рекомендована література

1. Дари лісів / Ю.Я. Єлін, М.Я. Зерова, В.І. Лушпа [та ін.]. – К.: Урожай, 1979. – 440 с.

2. Лікарські рослини: енциклопед. довід. / ред. А.М. Гродзінський. – К.: Укр. енциклопед. ім. М.П. Бажана, Олімп, 1992. – 544 с.

3. Рябчук В.П. Недеревні ресурси лісу: підручник / В.П. Рябчук. – Львів: Світ, 1996. – 312 с.

4. Мигаль А.В. Недеревні ресурси: навч. посіб. / А.В. Мигаль, В.В. Бокоч. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – 128 с.

5. Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А. Лось. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

6. Познякова С.І. Недеревні ресурси лісу. Лісові лікарські рослини. Дерева та чагарники: навч. посіб. / С.І. Познякова. – Харків. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Харків: ТОВ «Планета-Прінт», 2020. – 248 с.
«Дендрологія»

Спеціальність 205 «Лісове господарство» 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Бакалавр». Курс навчання: 2 (ДФН), 3 (ЗФН). Кількість кредитів ECTS: 9.0. Загальна кількість годин: 270 ( з них для ДФН лекції-56 годин, для ЗФН лекції-8 годин). Форма підсумкового контролю: іспит.

 Мета: вивчення особливостей формування високопродуктивних та біологічно стійких лісових, захисних, декоративних насаджень, на основі знання біології розвитку деревних рослин, їх екології та фенології, вчення про рослинний покрив. Дендрологія є частиною ботаніки, що вивчає видовий та формовий склад основних лісоутворюючих та декоративних деревних рослин, підходи до оцінювання їх декоративних якостей, біолого-екологічні особливості.

 Завдання: вивчення основних видів лісоутворюючих деревних порід за морфологічними, анатомічними ознаками та використання їх у лісовому господарстві, захисному лісорозведенні та озелененні.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: основні види деревних рослин; особливості росту і розвитку деревних рослин; екологічні особливості деревних рослин; морфологічні, біологічні ознаки та господарське значення аборигенних та інтродукованих видів деревних рослин;  закономірності формування рослинного покриву.

уміти: визначати види дерев і чагарників за допомогою визначників за пагонами з листками, в безлистяному стані, за шишками, насінням; вільно орієнтуватись у видовому складі лісових, лісопаркових, захисних і декоративних насаджень на території України; проводити добір асортименту деревних рослин для лісових, декоративних і захисних насаджень; проводити фенологічні спостереження.

 Компетентності

 Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

 Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 7. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії;

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища;

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 Фахові компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

13. Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати етичні засади співпраці в колективі.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва. 


Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Деревні рослини, особливості росту та розвитку.

Тема 1. Дендрологія як наука. Основні етапи її розвитку.

Тема 2. Життєві форми та основні цикли онтогенезу деревних рослин.

Тема 3. Фенологія як наука про сезонні явища в житті рослин, популяцій та ландшафтів.

Тема 4. Морфологія органів деревних рослин.

Тема 5. Ріст та розвиток деревних рослин.

Змістовний модуль 2. Екологічні фактори та екологія деревних рослин.

Тема 6. Поняття про екологічний фактор і екологічні властивості деревних рослин. Кліматичні екологічні фактори. Світло.

Тема 7. Кліматичні екологічні фактори. Тепло. Волога. Повітря.

Тема 8. Едафічні екологічні фактори, їх вплив на ріст і розвиток деревних рослин.

Тема 9. Біотичні екологічні фактори, їх вплив на ріст і розвиток деревних рослин.

Тема 10. Антропогенні екологічні фактори. Позитивний і негативний вплив людини на рослини та рослинність.

Змістовний модуль 3. Основи вчення про рослинний покрив.

Тема 11. Поняття про вид та внутришньовидова мінливість

Тема 12. Поняття про ареали. Класифікація ареалів деревних рослин.

Тема 13. Поняття про фітоценоз, біоценоз і біогеоценоз.

Тема 14. Природна дендрофлора України. Релікти, ендеміки, червонокнижні види.

Тема 15. Природна зональність і висотна поясність. Природні зони України.

Змістовний модуль 4. Розмноження деревних рослин.

Тема 16. Репродуктивні особливості та насіннєве розмноження деревних рослин .

Тема 17. Вегетативне розмноження деревних рослин. Порослеве відновлення лісу.

Тема 18. Інтродукція та акліматизація деревних рослин. Інтродукція деревних рослин у ботанічних садах, дослідних та виробничих культурах.

Тема 19. Значення інтродукції для лісового господарства, лісомеліорації та озеленення.

Змістовний модуль 5. Відділ Голонасінні.

Тема 20. Філогенетична система та характеристика деревних рослин.  Система класифікації рослин. Ієрархічна система класифікаційних одиниць

Тема 21 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Соснові.

Тема 22 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Кипарисові.

Тема 23 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Тисові, Гінкгові, Таксодієві.

Змістовний модуль 6. Відділ Покритонасінні.

Тема 24. Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Букові, Березові.

Тема 25 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Липові, Кленові, В’язові.

Тема 26 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Розові.

Тема 27 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Бобові, Вербові.

Тема 28 Декоративні якості та використання в лісовому господарстві представників родини Жимолостеві, Маслинові.

Рекомендована література

1. Бродович Т.М. Деревья и кустарники Запада УССР: атлас / Т.М. Бродович, М.М. Бродович. – Львов: Вища шк.., 1979. – 251 с.

2. Ворон В.П. Дерева та чагарники України. Атлас для практичних занять з дендрології / В.П. Ворон. – Х.: Нове слово, 2011. – 158 с.

3. Заячук В. Я. Дендрологія: підруч. / В.Я. Заячук. – Львів: Апріорі, 2008. – 656 с.

4. Кохановський В.М. Декоративна дендрологія: навч. посібник. Ч. 1. / В.М. Кохановський. – Суми: Сум. нац. аграр. ун-т, 2013. –  267 с.

5. Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А. Лось; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

6. Швиденко А.Й. Дендрологія. / А.Й. Швиденко, О.М. Данілова. – Чернівці: Рута, 2003. – 227с.


«Недеревні ресурси лісу»

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти  

Освітній ступінь «Бакалавр». Курс навчання: 3 (ДФН), 4 (ЗФН). Кількість кредитів ECTS: 3.0.  Загальна кількість годин: 90 ( з них для ДФН лекції-14 годин, для ЗФН лекції-2 годин). Форма підсумкового контролю: залік.

Мета: формування у здобувачів теоретичних знань, вмінь та навичок для заготівлі та переробки видів недеревних ресурсів лісу: лікарських рослин, лісових ягід, грибів, березового соку та ін., що має важливе значення для раціонального використання лісових ресурсів та збільшення виробництва харчової і лікарської продукції.  Дисципліна «Недеревні ресурси лісу» входить в групу вибіркових дисциплін освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за спеціальністю 205 «Лісове господарство».

Завдання: вивчення основних видів лікарських рослин та біологічно-активних речовин, які вони містять, а також лісових ягід, грибів, кормових рослин в різних типах лісу, їх раціональне використання в різних галузях виробництва.

 У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен

знати: основні види недеревних ресурсів лісу та їх сучасне значення для різних галузей виробництва; основні види лікарських, технічних, кормових рослин та способи їх заготівлі; правила збирання та первинної переробки лікарських рослин, грибів, лісових ягід; класифікацію кормових угідь та шляхи підвищення їх продуктивності; основи проведення підсочки хвойних та листяних деревних порід.

уміти: визначати біологічний та господарський запас лікарських рослин, лісових ягід, грибів; організувати збір і первинну переробку лісових лікарських рослин; організувати заготівлю, первинну переробку і зберігання дикорослих плодів, ягід в умовах лісництва; організувати заготівлю та переробку їстівних грибів; провести заготівлю сіна, деревного корму та деревної зелені; організувати добування березового соку.

 Компетентності

 Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

 Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 7. Знання і розуміння предметної області та розуміння професії;

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища;

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

 Фахові компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

13. Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати етичні засади співпраці в колективі.

14. Виконувати чітко та якісно професійні завдання, удосконалювати технологію їх виконання та навчати інших.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 Змістовний модуль 1. Недеревні ресурси лісу: лісові лікарські рослини, лісові ягоди.

Тема 1. Недеревні ресурси лісу, їх види і значення. Поширення недеревних ресурсів в різних типах лісу.

Тема 2. Лісові лікарські рослини. Біологічно активні речовини в лікарських рослинах.

Тема 3. Раціональне використання та охорона лікарських рослин.

Тема 4. Перспективи плантаційного вирощування лікарських рослин та лісових ягід.

Змістовний модуль 2. Недеревні ресурси лісу: гриби, кормові рослини, деревні соки

Тема 5. Гриби, їх поширення в лісах України. Заходи щодо раціональної експлуатації грибних площ та підвищення врожайності.

Тема 6. Лісові кормові угіддя. Деревний корм. Деревна зелень.

Тема 7. Підсочка листяних та хвойних деревних порід.

 Рекомендована література

1. Дари лісів / Ю.Я. Єлін, М.Я. Зерова, В.І. Лушпа [та ін.]. – К.: Урожай, 1979. – 440 с.

2. Ковальов В.М. Фармакогнозія з основами біохімії рослин: підручник / В.М. Ковальов, О.І. Павлій, Т.І. Ісакова. –  Х.: Вид-во НФаУ, МТК-книга. – 2004. – 704 с.

3. Лікарські рослини: енцикл. довід. / ред. А.М. Гродзінський. – К.: Укр. енцикл. ім. М.П. Бажана, Олімп, 1992. – 544 с.

4. Рябчук В.П. Недеревні ресурси лісу: підручник / В.П. Рябчук. – Львів: Світ, 1996. – 312 с.

5. Фармацевтична енциклопедія / За ред. В.П. Черних. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К.: Моріон, 2010. – 1632 с.

6. Аннамухаммедова О.О. Лікарські рослини: навч. посібник / О.О. Аннамухаммедова, А.О. Аннамухаммедов. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. – 202 с.

7. Мигаль А.В. Недеревні ресурси: навч. посіб. / А.В. Мигаль, В.В. Бокоч. – Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2017. – 128 с.

8. Познякова С.І. Дендрологія. Голонасінні: навч. посібник / С.І. Познякова, С.А. Лось. – Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В. Докучаєва. – Х., 2015. – 199 с.

9. Порядок заготівлі другорядних лісових матеріалів і здійснення побічних лісових користувань в лісах України. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 р., № 449. – 7 с.

10. Салтиков А.М. Недеревна продукція лісу. Поширення та властивості деревних і чагарникових порід: Навч. посібник / А.М. Салтиков, С.І. Познякова. – Х.: ХНАУ, 2004. – 126 с.


 


«Лісова типологія»

Спеціальність 205 «Лісове господарство»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Освітній ступінь «Магістр». Курс навчання: 1 (ДФН), 1 (ЗФН).   Кількість кредитів ECTS: 6.0. Загальна кількість годин: 180 ( з них для ДФН лекції – 28 годин, для ЗФН лекції – 6 годин). Форма підсумкового контролю: іспит.

Мета: вивчення основних лісотипологічних положень, використання типології в практиці лісового господарства та наукових дослідженнях, дослідження особливостей формування високопродуктивних та біологічно стійких лісових насаджень в різних лісорослинних умовах, значення лісової типології для оптимізації ведення лісового господарства в сучасних умовах.

Завдання: визначати і докладно характеризувати основні типи лісорослинних умов, основні типи лісу, рослини індикатори в найбільш поширених типах лісу. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: класифікацію типів лісу; класифікацію типів лісорослинних умов; основні лісотипологічні одиниці; допоміжні лісотипологічні одиниці; рослини індикатори найбільш поширених типів лісу; екологічні особливості деревних рослин; сучасні типологічні класифікації в Україні та зарубіжних країнах; лісорослинне районування України.

уміти: визначати тип лісу за грунтово-гідрологічними показниками;  визначати тип лісу за рослинами індикаторами; характеризувати рослини індикатори в різних типах лісу; застосовувати знання лісової типології для ведення лісового господарства.

 Компетентності.

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.

2. Здатність застосовувати знання на практиці;

4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

 Фахові компетентності.

1. Здатність забезпечити організацію роботи та управління лісогосподарським виробництвом на підприємствах різного функціонального призначення, застосовувати сучасні принципи та підходи сталого ведення господарства та ефективного лісоуправління;

2. Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях;

3. Здатність застосовувати для вирішення виробничих задач лісогосподарського виробництва та дослідження лісових екосистем сучасні інформаційні системи та комп’ютерні технології у процесі збору, оброблення та аналітичного узагальнення лісівничої інформації;

5. Здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі та ефективної реалізації господарських заходів лісогосподарського виробництва та мисливства і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

10. Здатність здійснювати наукові дослідження лісових екосистем та представляти результати власних досліджень у вигляді наукових праць та публічних доповідей на наукових заходах;

11. Здатність забезпечити виховання та підготовку фахівців робітничих професій, молодших бакалаврів для виконання лісогосподарських, лісомисливських та лісозаготівельних заходів із використанням сучасної техніки та технологій;

 Програмні результати навчання

2. Визначати напрями модернізації технологічних і виробничих процесів та впроваджувати новітні інформаційні технології;

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати
та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

6. Аналізувати техніко-економічні показники, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових розробок законодавству України;

7. Досліджувати процеси у лісових екосистемах з використанням сучасних засобів і технологій з обробкою та аналізом результатів;

11. Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику;

13. Підвищувати кваліфікацію колективу на основі сучасних наукових, технічних та технологічних досягнень в лісовій галузі;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

17. Впроваджувати проектні рішення у виробництво, корегувати та модернізувати розробки та технології ведення лісового господарства на засадах екологічно збалансованого лісівництва.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Витоки та сучасний розвиток лісової типології.

Тема 1. Лісова типологія, її значення в лісовому господарстві України. Сучасні дослідження з лісової типології.

Тема 2. Витоки та зародження лісової типології. Перші лісотипологічні дослідження.

Тема 3. Розвиток лісової типології на початку 20 століття.

Тема 4. Українська школа лісової типології та її досягнення. Вчення П.С. Погребняка про гігрогенний і трофогенний ряди. Едафічна сітка Алексєєва-Погребняка.

Тема 5. Лісівничо-екологічна типологія у працях Д.В. Воробйова. Класифікація лісотипологічних одиниць Д.В. Воробйова.

Тема 6. Фітоценологічна типологія лісів. Фітоценологічний напрямок В.М. Сукачова.

Тема 7. Розвиток лісової типології у різних країнах світу. Основні напрями розвитку та видатні вчені.

Змістовний модуль 2. Основні та допоміжні лісотипологічні одиниці. Лісотипологічне районування України.

Тема 8. Основні лісотипологічні одиниці. Тип умов місцезростання. Тип лісу. Тип деревостану.

Тема 9. Допоміжні лісотипологічні одиниці. Підтип, варіанти, морфи. Принципи їх виділення та їх значення для лісового господарства.

Тема 10. Таксони лісівничо-екологічної типології та методи їх визначення. Зони та підзони. Області та підобласті. Райони. Сектори.

Тема 11. Клімат як складова лісівничо-екологічної класифікації лісів. Лісорослинні умови, лісокліматичне районування України.

Тема 12. Лісотипологічне районування рівнинної території України. Лісівничо-типологічні області та їх характеристика.

Тема 13. Зональні ліси України. Інтразональні ліси. Заплавні ліси в Україні та їх лісотипологічна структура. 

Тема 14. Кадастр типів лісу України


 Рекомендована література

1. Бельгард А.Л. Лесная растительность Юго-Востока УССР. / А.Л. Бельгард. – К.: Изд-во Киев. гос ун-та. – 1950. – 264 с.

2. Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части СССР. / Д.В. Воробьев. – К.: Изд-во АН Украинской ССР. – 1953. – 450 с.

3. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навч. посіб. / З.Ю. Герушинський. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

4. Мигунова Е.С. Достижения и проблемы украинской школы лесной типологии. / Е.С. Мигунова. Харьков: Новое слово, 2012. 102 с.

5. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Лісостеп. / Б.Ф. Остапенко. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1997. – 128 с.

6. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Степ. / Б.Ф. Остапенко, М.С. Улановский. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1999. – 153 с.

7. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія: навч. посібник. / Б.Ф. Остапенко, В.П. Ткач. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т,  2002. – 204 с.

8. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Зона широколистяних лісів. / Б.Ф. Остапенко, І.П. Федець, В.П. Пастернак. –  Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1998. – 127 с.

9. Погребняк П.С. Основы лесной типологии. / П.С. Погребняк. – К.: АН УССР, 1955. – 456 с.

10. Ткач В.П. Заплавні ліси України./В.П. Ткач. – Харків: Право, 1999 – 368 с.