Початковий рівень вищої освіти

Спеціальність «205 Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій –28 год., практичних занять – 28 год.

Форма підсумкового контролю – іспит

Семестр, в якому викладається дисципліна –  4

Дисципліна – вибіркова

Анотація дисципліни:

Лісівництво є профілюючою дисципліною в підготовці спеціалістів лісового господарства. Майбутній спеціаліст повинен глибоко засвоїти  природу лісу, закони і закономірності його життя щоб вміло здійснювати свою практичну діяльність. В зв’язку з чим дисципліна «Лісівництво» призначена надати студентам комплексні знання, щодо будови лісу, закономірностей його формування та розвитку. Особлива увага звертається на ведення лісового господарства, а саме на планування та організацію рубок догляду, санітарних рубок, ландшафтних, лісовідновлювальних рубок, рубок головного користування та інш. Знання з лісівництва це база для ряду фахових дисциплін: лісові культури, лісовпорядкування, плантаційне лісовирощування, лісоексплуатація, лісозаготівля та ін.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

 


Вступ

Дисципліна «Лісівництво» відповідає освітньо-професійному рівню підготовки фахівців агрономів. Дисципліна викладається у 1-му семестрі другого курсу навчання студентів агрономічного факультету. Програмою передбачено курс лекцій, практичних занять, залік.

Засвоєння курсу лісознавства допоможе майбутнім спеціалістам агропромислового комплексу творчо вирішувати актуальні питання щодо поліпшення якісного складу лісів України, підвищення їх продуктивності і біологічної стійкості, посилення багатогранних екологічних функцій.

 

Мета та завдання навчальної дисципліни

Опанування студентами комплексу знань з лісівництва з метою оптимізації ведення лісового господарства на усіх етапах вирощування та користування лісом, раціонального господарювання, підвищення продуктивності, стійкості лісових насаджень, покращення захисних та естетичних властивостей лісу.

Лісівництво - важлива ланка знань про природу лісу, закономірності рості і розвитку лісових насаджень. Знання, які вивчаються дисципліною «Лісівництво» необхідні при рішенні практичних завдань, а саме плануванні та виконанні рубок догляду, санітарних та ландшафтних рубок, рубок повязаних з реконструкцію лісових насаджень и т.д. Одночасно з цим  знання з дисципліни «Лісівництво» це база для низки фахових дисциплін: меліорація, грунтознавство, фітоекологія тощо.

Після вивчення курсу «Лісівництво» студент повинен оволодіти знаннями, щодо лісівництва як науки; загальної концепції розвитку лісового господарства України; поняття про лісостан і його компоненти; взаємного впливу екологічних, біологічних факторів та лісу; основних положень проведення рубок лісу.

Дисципліна «Лісівництво» має тісний взаємозв’язок з дисципліною «Ботаніка», «Грунтознавство», «Бджільництво», «СГ меліорація», «Ентомологія», «Фітопатологія, «Гербологія» тощо.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1

Тема: Лісівництво як навчальна дисципліна. Ліс як природне явище і природна система

Сучасне уявлення про лісознавство як науку. Значення лісів у сучасних умовах і актуальні завдання лісівництва. Концепція розвитку лісового господарства України. Визначення лісу і його характерні риси. Особливості лісових дерев. Сутність лісового біоценозу і фітоценозу

Тема: Морфологія лісу

Поняття про лісостан і його компоненти. Лісівничо-таксаційні показники деревостану. Морфологія лісового масиву

Тема: Основні лісоутворюючі породи України

Екологія та морфологічні ознаки хвойних порід. Екологія та морфологічні ознаки листяних порід.

 

Змістовий модуль 2

Тема: Екологічні фактори і їх класифікація. Ліс і клімат. Світло як екологічний фактор

Класифікація екологічних факторів. Роль клімату у розподілі рослинності. Горизонтальна і вертикальна зональність. Роль сонячної радіації. Відношення деревних порід до світла. Шкали тіньовитривалості деревних порід.

Тема: Температура як екологічний фактор

Значення тепла у житті лісу. Відношення деревних порід до тепла. Вплив лісу на температурний режим під його наметом. Регулювання теплового фактора у лісовому господарстві.

Тема: Ліс і забруднення атмосферного повітря. Ліс і вітер

Склад атмосферного повітря та його значення для лісу (ліс і вуглекислий газ, кисень та азот). Вітер та його фізична і фізіологічна дія на ліс. Вітровали і буреломи. Вплив лісу на циркуляцію повітряних мас. Відношення деревних порід до забруднення повітря.

 

Змістовий модуль 3

Тема: Ліс і волога

Значення вологи в житті лісу та її джерела. Опади і вологість повітря. Відношення деревних порід до вологи. Гідрологічна роль лісу. Водний баланс лісу.

Тема: Ліс і грунт

Значення ґрунту для лісу. Ґрунт і кореневі системи дерев. Потреба та вибагливість деревних порід до поживних речовин ґрунту. Шкали відношення деревних порід до ґрунту. Класифікація лісорослинних умов за багатством ґрунту. Лісовий опад. Типи лісової підстилки.

Тема: Біотичні фактори лісу

Особливості живого надґрунтового покриву під наметом лісу. Ліс і фауна. Регулювання складу і чисельності лісової фауни.

Тема: Поняття про рубки лісу

Види користування лісом. Рубки формування та оздоровлення лісів. Рубки головного користування.


Перший рівень вищої освіти

Спеціальність «205 Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 210 год.

Лекцій –42 год., лабораторних занять – 42 год.

Форма підсумкового контролю – іспит

Семестр, в якому викладається дисципліна –  7

Дисципліна – обов'язкова  

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Лісомисливське господарство є профілюючою дисципліною у підготовці спеціалістів лісового господарства. Під час проходження курсу студенти отримують теоретичні знання та практичні навики, щодо організації лісомисливського господарства на підприємствах різних форм власності, планування господарської діяльності з розведення мисливських тварин, організації та проведення полювання, обліку та інвентаризації мисливських тварин і угідь, підготовці звітів, організації охорони, організації біотехнічних заходів, оформлення трофеїв тощо.   

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

8. Здатність вирішувати поставлені завдання з мисливства та забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового та мисливського господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

13. Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати етичні засади співпраці в колективі.


Перший рівень вищої освіти

Спеціальність «205 Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 150 год.

Лекцій –28 год., лабораторних занять – 28 год.

Форма підсумкового контролю – іспит

Семестр, в якому викладається дисципліна –  4

Дисципліна – обов’язкова

 

Анотація дисципліни:

Лісівництво є профілюючою дисципліною в підготовці спеціалістів лісового господарства. Майбутній спеціаліст повинен глибоко засвоїти  природу лісу, закони і закономірності його життя щоб вміло здійснювати свою практичну діяльність. В зв’язку з чим дисципліна «Лісівництво» призначена надати студентам комплексні знання, щодо будови лісу, закономірностей його формування та розвитку. Особлива увага звертається на ведення лісового господарства, а саме на планування та організацію рубок догляду, санітарних рубок, ландшафтних, лісовідновлювальних рубок, рубок головного користування та інш. Знання з лісівництва це база для ряду фахових дисциплін: лісові культури, лісовпорядкування, плантаційне лісовирощування, лісоексплуатація, лісозаготівля та ін.

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

15. Впроваджувати розроблені проектні рішення у виробництво та забезпечувати ведення лісового господарства на засадах наближеного до природи лісівництва.

 

Програма навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи лісівництва. Рубки формування та оздоровлення лісів.

Тема 1: Лісівництво - науково-практична основа ведення лісового господарства. Теоретичні основи рубок догляду за лісом.

Тема 2 : Загальна характеристика рубок формування та оздоровлення лісів

Тема 3 : Технологічні особливості рубок догляду.

Тема 4 : Рубки догляду в деревостанах різного складу

Тема 5 : Санітарні рубки

Тема 6 : Рубки формування ландшафтів та інш.

 

Змістовий модуль 2. Рубки головного користування

Тема 7 : Теоретичні основи рубок головного користування.

Тема 8 : Вибіркові рубки

Тема 9 : Суцільні рубки

Тема 10 : Поступові рубки

Тема 11 : Технологія головних рубок

Тема 12 : Очистка місць рубок

 

Змістовий модуль 3. Підвищення продуктивності та якості лісу.

Тема 13 : Методологічні засади багатофункціонального ведення лісового господарства

Тема 14 : Підвищення продуктивності та якості лісу