Освітній ступінь «Магістр». Курс навчання: 1 (ДФН), 1 (ЗФН).   Кількість кредитів ECTS: 6.0. Загальна кількість годин: 180 ( з них для ДФН лекції – 28 годин, для ЗФН лекції – 6 годин).

Форма підсумкового контролю: іспит.

Мета: вивчення основних лісотипологічних положень, використання типології в практиці лісового господарства та наукових дослідженнях, дослідження особливостей формування високопродуктивних та біологічно стійких лісових насаджень в різних лісорослинних умовах, значення лісової типології для оптимізації ведення лісового господарства в сучасних умовах.

Завдання: визначати і докладно характеризувати основні типи лісорослинних умов, основні типи лісу, рослини індикатори в найбільш поширених типах лісу.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: класифікацію типів лісу; класифікацію типів лісорослинних умов; основні лісотипологічні одиниці; допоміжні лісотипологічні одиниці;

рослини індикатори найбільш поширених типів лісу; екологічні особливості деревних рослин; сучасні типологічні класифікації в Україні та зарубіжних країнах; лісорослинне районування України.

уміти: визначати тип лісу за грунтово-гідрологічними показниками; визначати тип лісу за рослинами індикаторами; характеризувати рослини індикатори в різних типах лісу; застосовувати знання лісової типології для ведення лісового господарства.

 

Компетентності.

Інтегральна компетентність.

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності.

2. Здатність застосовувати знання на практиці;

4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;

7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

 

Фахові компетентності.

1. Здатність забезпечити організацію роботи та управління лісогосподарським виробництвом на підприємствах різного функціонального призначення, застосовувати сучасні принципи та підходи сталого ведення господарства та ефективного лісоуправління;

2. Здатність використовувати знання й практичні навички з лісівничих дисциплін, новітні наукові розробки та передовий досвід практичного лісівництва для аналізу реального стану та розроблення ефективних заходів підвищення продуктивності лісів на локальному та регіональному рівнях;

3. Здатність застосовувати для вирішення виробничих задач лісогосподарського виробництва та дослідження лісових екосистем сучасні інформаційні системи та комп’ютерні технології у процесі збору, оброблення та аналітичного узагальнення лісівничої інформації;

5. Здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі та ефективної реалізації господарських заходів лісогосподарського виробництва та мисливства і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

10. Здатність здійснювати наукові дослідження лісових екосистем та представляти результати власних досліджень у вигляді наукових праць та публічних доповідей на наукових заходах;

11. Здатність забезпечити виховання та підготовку фахівців робітничих професій, молодших бакалаврів для виконання лісогосподарських, лісомисливських та лісозаготівельних заходів із використанням сучасної техніки та технологій;

 

Програмні результати навчання

2. Визначати напрями модернізації технологічних і виробничих процесів та впроваджувати новітні інформаційні технології;

4. Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати
 та розробляти нові методи та формувати методику обробки результатів;

6. Аналізувати техніко-економічні показники, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових розробок законодавству України;

7. Досліджувати процеси у лісових екосистемах з використанням сучасних засобів і технологій з обробкою та аналізом результатів;

11. Узагальнювати сучасні наукові знання та застосовувати їх для розв’язання науково-технічних завдань, оцінки запропонованих рішень для втілення результатів у практику;

13. Підвищувати кваліфікацію колективу на основі сучасних наукових, технічних та технологічних досягнень в лісовій галузі;

14. Брати участь у підготовці фахівців та у просвітницькій діяльності серед населення для формування в них екологічного мислення і свідомості, ставлення до природи як унікальної цінності;

17. Впроваджувати проектні рішення у виробництво, корегувати та модернізувати розробки та технології ведення лісового господарства на засадах екологічно збалансованого лісівництва.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовний модуль 1. Витоки та сучасний розвиток лісової типології.

Тема 1. Лісова типологія, її значення в лісовому господарстві України. Сучасні дослідження з лісової типології.

Тема 2. Витоки та зародження лісової типології. Перші лісотипологічні дослідження.

Тема 3. Розвиток лісової типології на початку 20 століття.

Тема 4. Українська школа лісової типології та її досягнення. Вчення П.С. Погребняка про гігрогенний і трофогенний ряди. Едафічна сітка Алексєєва-Погребняка.

Тема 5. Лісівничо-екологічна типологія у працях Д.В. Воробйова. Класифікація лісотипологічних одиниць Д.В. Воробйова.

Тема 6. Фітоценологічна типологія лісів. Фітоценологічний напрямок В.М. Сукачова.

Тема 7. Розвиток лісової типології у різних країнах світу. Основні напрями розвитку та видатні вчені.

Змістовний модуль 2. Основні та допоміжні лісотипологічні одиниці. Лісотипологічне районування України. 

Тема 8. Основні лісотипологічні одиниці. Тип умов місцезростання. Тип лісу. Тип деревостану.

Тема 9. Допоміжні лісотипологічні одиниці. Підтип, варіанти, морфи. Принципи їх виділення та їх значення для лісового господарства.

Тема 10. Таксони лісівничо-екологічної типології та методи їх визначення. Зони та підзони. Області та підобласті. Райони. Сектори.

Тема 11. Клімат як складова лісівничо-екологічної класифікації лісів. Лісорослинні умови, лісокліматичне районування України.

Тема 12. Лісотипологічне районування рівнинної території України. Лісівничо-типологічні області та їх характеристика.

Тема 13. Зональні ліси України. Інтразональні ліси. Заплавні ліси в Україні та їх лісотипологічна структура.

Тема 14. Кадастр типів лісу України

 

Рекомендована література

1. Бельгард А.Л. Лесная растительность Юго-Востока УССР. / А.Л. Бельгард. – К.: Изд-во Киев. гос ун-та. – 1950. – 264 с.

2. Воробьев Д.В. Типы лесов европейской части СССР. / Д.В. Воробьев. – К.: Изд-во АН Украинской ССР. – 1953. – 450 с.

3. Герушинський З.Ю. Типологія лісів Українських Карпат: Навч. посіб. / З.Ю. Герушинський. – Львів: Піраміда, 1996. – 208 с.

4. Мигунова Е.С. Достижения и проблемы украинской школы лесной типологии. / Е.С. Мигунова. – Харьков: Новое слово, 2012. – 102 с.

5. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Лісостеп. / Б.Ф. Остапенко. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1997. – 128 с.

6. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Степ. / Б.Ф. Остапенко, М.С. Улановский. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1999. – 153 с.

7. Остапенко Б.Ф. Лісова типологія: навч. посібник. / Б.Ф. Остапенко, В.П. Ткач. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т,  2002. – 204 с.

8. Остапенко Б.Ф. Типологічна різноманітність лісів України. Зона широколистяних лісів. / Б.Ф. Остапенко, І.П. Федець, В.П. Пастернак. – Харків: Харк. держ. аграр. ун-т, 1998. – 127 с.

9. Погребняк П.С. Основы лесной типологии. / П.С. Погребняк. – К.: АН УССР, 1955. – 456 с.

10. Ткач В.П. Заплавні ліси України./В.П. Ткач. – Харків: Право, 1999 – 368 с.

Анотація дисципліни:

Дисципліна передбачає вивчення класифікації, основних характеристик, способів отримання, споживчих якостей та ринку збуту лісових товарів та послуг. Значна увага приділяється практичній підготовці щодо реалізації прийомів раціоналізації використання лісових, людських і фінансових ресурсів. Розглядаються чинні нормативні акти у галузі лісового товарознавства, удосконалені та перспективні технології отримання лісових товарів, сучасні тенденції та актуальні тренди споживчого ринку товарів та послуг лісопромислового комплексу.

 

Мета навчальної дисципліни – забезпечення знаннями споживчих властивостей лісових товарів, способів їх отримання, зберігання та використання, що необхідно для якісної та активної інженерної діяльності, спрямованої на підвищення якості товарів та послуг лісопромислових підприємств.

 

Завдання: Вивчення будови, властивостей і вад деревини, що формують споживчі якості лісоматеріалів, а також продукції з коріння та кори дерев, класифікації та стандартизації лісових товарів та кваліметрії деревинної сировини, товарознавчих методів управління якістю продукції.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

- класифікацію лісових товарів та послуг;

- фізичні, механічні, хімічні та біологічні властивості деревини, що впливають на споживчі якості товарів;

- вади деревини, причини їх виникнення та характеристики;

- вплив лісогосподарських заходів та способів переробки на якість лісових товарів;

- стандартизацію деревних матеріалів;

- товарознавсьчі характеристики лісоматеріалів;

- можливості комплексного використання деревини та її відходів.

вміти:

- визначати за зовнішніми ознаками найбільш розповсюджені породи деревини, видимі вади;

- визначати кількісні та якісні характеристики деревних матеріалів;

- оцінювати якість лісоматеріалів за діючими стандартами;

- зберігати лісопродукцію, запобігаючи її пошкодженню;

- розв’язувати господарські проблеми по комплексному використанню деревини та відходів деревообробного виробництва.

 

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

4. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;

6. Здатність навчатись та навчати;

7. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;

8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;

9. Здатність працювати автономно та в команді.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність забезпечити організацію роботи та управління лісогосподарським виробництвом на підприємствах різного функціонального призначення, застосовувати сучасні принципи та підходи сталого ведення господарства та ефективного лісоуправління;

5. Здатність розробляти поточні та стратегічні плани розвитку підприємств лісової галузі та ефективної реалізації господарських заходів лісогосподарського виробництва та мисливства і приймати обґрунтовані управлінські рішення;

6. Здатність трактувати та використовувати у виробничій діяльності міжнародні і національні нормативні документи в галузі лісового і мисливського господарства, оцінювати діяльність органів державної виконавчої влади, щодо реалізації стратегії національної лісової політики;

 

Програмні результати навчання

3. Систематизація документообігу, підготовка технічної, проектної, технологічної та організаційно-управлінської документації, формування звітності, впровадження системи менеджменту якості на підприємстві;

5. Застосовувати методи проектування та моделювання для розроблення і реалізації проектів та інженерних рішень за заданими вимогами;

6. Аналізувати техніко-економічні показники, потреби ринку, інвестиційний клімат та відповідність проектних рішень, наукових розробок законодавству України;

10. Оцінювати стан ведення господарства із застосовуванням сучасних методів, якість лісогосподарської продукції, проводити сертифікацію підприємств галузі;


Анотація дисципліни:

Дисципліна вивчає відомості про деревину, які отримані в результаті фізичних, механічних, хімічних та біологічних досліджень. Розглядаються сучасні дані про будову, властивості, вади та види деревини, а також взаємозв’язку між ними. Приділяється увага питанням особливості використання деревини та зберігання від впливу негативних факторів навколишнього середовища.

 

Мета навчальної дисципліни – отримання фундаментальних знань про будову, властивості, вади та види деревини, а також правила зберігання та галузі її використання.

 

Завдання: Вивчення якостей, будови, властивостей, вад і особливостей видів деревини, практичне освоєння вміння розрізнення характеристик деревини для формування навиків її практичного застосування та раціонального використання.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

·         перспективи використання деревної сировини для розвитку народного господарства;

·         особливості макро- і мікроскопічної будови деревини;

·         фізичні, механічні, хімічні та біологічні властивості деревини;

·         класифікацію вад деревини, причини їх виникнення та вплив на якість деревини;

·         характеристику деревини основних лісових порід і галузі їх використання.

вміти:

·         визначати за зовнішніми ознаками найбільш розповсюджені породи деревини, видимі вади;

·         визначати основні породи по їх мікроскопічній будові;

·         проводити випробування деревини з метою визначення основних показників фізико-механічних властивостей деревини;

·         розпізнати і вимірювати вади деревини;

·         зберігати лісопродукцію, запобігаючи її пошкодженню.

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Загальні компетентності

6. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

11. Навички здійснення безпечної діяльності.

12. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

Спеціальні (фахові) компетентності

1. Здатність застосовувати знання і уміння лісівничої науки й практичний досвід ведення лісового господарства.

2. Здатність проводити лісівничі вимірювання та дослідження.

3. Здатність використовувати знання й практичні для аналізу біологічних явищ і процесів, біометричної обробки дослідних даних та їх математичного моделювання.

4. Здатність аналізувати стан дерев, лісостанів, особливості їх росту і розвитку на основі вивчення дослідних даних, літературних джерел та нормативно-довідкових матеріалів.

5. Здатність вирішувати поставлені завдання зі створення насаджень, їх вирощування та формування на основі вивчення літературних та нормативних джерел передового виробничого досвіду.

6. Здатність вибрати типове обладнання та інструменти для вирішення сформульованого завдання, а також оцінити економічну ефективність його виконання.

7. Здатність вирішувати поставлені завдання з інвентаризації лісів, оцінювати лісові ресурси та продукцію.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

11. Здатність планувати й реалізовувати ефективні заходи з організації господарства, підвищення продуктивності насаджень та їх біологічної стійкості, ощадливого, на екологічних засадах, використання лісових ресурсів.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності.

6. Здійснювати підбір і використання необхідного обладнання, інструментів для організації виробничого процесу з урахуванням екологічних, технічних та технологічних можливостей.

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

9. Застосовувати лісівничі загальновідомі методи збору дослідного матеріалу та його статистичного опрацювання.

10. Аналізувати результати досліджень лісівничо-таксаційних показників дерев, деревостанів, їх продуктивності, стану насаджень та довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази.

11. Оцінювати значимість отриманих результатів досліджень дерев, деревостанів, насаджень, лісових масивів і стану довкілля, стану мисливських тварин та їх кормової бази і робити аргументовані висновки.

12. Інтегрувати та удосконалювати виробничі процеси ведення лісового господарства відповідно до чинних вимог.

16. Організувати результативні та безпечні умови праці.