Перший рівень вищої освіти

Спеціальність «205 Лісове господарство»

Освітньо-професійна програма «Лісове господарство»

Кількість годин за навчальним планом – 210 год.

Лекцій –42 год., лабораторних занять – 42 год.

Форма підсумкового контролю – іспит

Семестр, в якому викладається дисципліна –  7

Дисципліна – обов'язкова  

 

Анотація дисципліни:

Мета навчальної дисципліни

Лісомисливське господарство є профілюючою дисципліною у підготовці спеціалістів лісового господарства. Під час проходження курсу студенти отримують теоретичні знання та практичні навики, щодо організації лісомисливського господарства на підприємствах різних форм власності, планування господарської діяльності з розведення мисливських тварин, організації та проведення полювання, обліку та інвентаризації мисливських тварин і угідь, підготовці звітів, організації охорони, організації біотехнічних заходів, оформлення трофеїв тощо.   

 

Компетентності

Інтегральна компетентність

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі лісового і мисливського господарства або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів лісівничої науки і характеризується комплексністю та відповідністю природних зональних умов.

Загальні компетентності

1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в України.

7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професії.

8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища.

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності

8. Здатність вирішувати поставлені завдання з мисливства та забезпечувати ведення мисливського господарства в лісовому фонді.

9. Здатність розробляти проектну документацію, зокрема описи, положення, інструкції та інші документи.

10. Здатність організовувати роботу малих колективів виконавців.

12. Екологічні мислення і свідомість, ставлення до природи як унікальної цінності, що забезпечує умови проживання людства, особиста відповідальність за стан довкілля на місцевому регіональному, національному і глобальному рівнях.

 

Програмні результати навчання

2. Прагнути до самоорганізації та самоосвіти.

4. Володіти базовими гуманітарними, природничо-науковими та професійними знаннями для вирішення завдань з організації та ведення лісового та мисливського господарства.

5. Розуміти і застосовувати особливості процесів росту і розвитку лісових насаджень, теорії та принципи ведення лісового і мисливського господарства для вирішення завдань професійної діяльності

7. Застосовувати законодавчі акти, нормативно-довідкові матеріали, організаційно-управлінську документацію з організації та ведення лісового і мисливського господарства, знання з економіки та права для забезпечення ефективної виробничої діяльності.

8. Проектувати та організовувати ведення лісового та мисливського господарства відповідно до встановлених вимог.

13. Демонструвати повагу до етичних принципів та формувати етичні засади співпраці в колективі.