Мета та завдання дисципліни: пізнання природи овочевих рослин, їх походження, знання індивідуального розвитку рослин, опанування технології  вирощування розсади, підготовки ґрунту, сівби (садіння), догляду за ґрунтом і рослинами, правильного вибору сорту, збирання врожаю та його товарної доробки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: способи передпосівної підготовки насіння; строки сівби, схеми сівби і садіння розсади, норми висіву насіння овочевих рослин; заходи боротьби з шкідниками і хворобами та бур'янами; властивості ґрунтів, що відповідають вирощуванню відповідних овочевих культур; будову насіння і способи їх передпосівної підготовки; строки сівби; схеми сівби і садіння розсади; норми висіву насіння; заходи боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами; сорти і гібриди овочевих рослин; перелік сільськогосподарської техніки, призначеної для вирощування овочевих культур; технологію вирощування овочевих культур в закритому і відкритому ґрунті; норму споживання продуктивних органів окремих овочевих культур; принципи вибору місця і організації будівництва споруд закритого ґрунту.

вміти: вирощувати овочеві культури з врахуванням їх вимог та агрокліматичних умов господарства; визначати перелік культур для забезпечення ринку овочів; складати сівозміни та культурозміни; визначати кращі попередники в сівозміні; підготувати парниково-тепличне господарство для вирощування розсади; закладати парники; організувати проведення сівби, догляд та підготовку розсади до садіння, вирощування овочевих культур у відкритому і закритому ґрунті, налагоджувати зв'язки між виробництвом і реалізацією виробленої продукції; проводити експерименти і впровадження нових розробок у виробництво.

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть сформовані наступні компетентності:

загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні предметні компетентності: знати біологію овочевих культур; знати класифікацію закритого ґрунту і способів отримання овочевої продукції в ньому; знати науково-обґрунтовані технології вирощування розсади; володіти технологією вирощування овочевих культур з метою одержання екологічно безпечної продукції з мінімальними затратами праці; конвеєрне виробництво овочевої продукції протягом року для харчування людини.


Мета та завдання дисципліни: пізнання природи овочевих рослин, їх походження, знання індивідуального розвитку рослин, опанування технології  вирощування розсади, підготовки ґрунту, сівби (садіння), догляду за ґрунтом і рослинами, правильного вибору сорту, збирання врожаю та його товарної доробки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: способи передпосівної підготовки насіння; строки сівби, схеми сівби і садіння розсади, норми висіву насіння овочевих рослин; заходи боротьби з шкідниками і хворобами та бур'янами; властивості ґрунтів, що відповідають вирощуванню відповідних овочевих культур; будову насіння і способи їх передпосівної підготовки; строки сівби; схеми сівби і садіння розсади; норми висіву насіння; заходи боротьби з шкідниками, хворобами та бур'янами; сорти і гібриди овочевих рослин; перелік сільськогосподарської техніки, призначеної для вирощування овочевих культур; технологію вирощування овочевих культур в закритому і відкритому ґрунті; норму споживання продуктивних органів окремих овочевих культур; принципи вибору місця і організації будівництва споруд закритого ґрунту.

вміти: вирощувати овочеві культури з врахуванням їх вимог та агрокліматичних умов господарства; визначати перелік культур для забезпечення ринку овочів; складати сівозміни та культурозміни; визначати кращі попередники в сівозміні; підготувати парниково-тепличне господарство для вирощування розсади; закладати парники; організувати проведення сівби, догляд та підготовку розсади до садіння, вирощування овочевих культур у відкритому і закритому ґрунті, налагоджувати зв'язки між виробництвом і реалізацією виробленої продукції; проводити експерименти і впровадження нових розробок у виробництво.

У результаті засвоєння дисципліни у добувачів вищої освіти будуть сформовані наступні компетентності:

загальні компетентності: здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності; здатність проведення досліджень на відповідному рівні; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність працювати в команді; здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.

спеціальні предметні компетентності: знати біологію овочевих культур; знати класифікацію закритого ґрунту і способів отримання овочевої продукції в ньому; знати науково-обґрунтовані технології вирощування розсади; володіти технологією вирощування овочевих культур з метою одержання екологічно безпечної продукції з мінімальними затратами праці; конвеєрне виробництво овочевої продукції протягом року для харчування людини.