Навчальна дисципліна «Рослинництво» ставить за мету вивчити морфологічні та біологічні особливості польових культур, їхню класифікацію за різних підходів, сучасні технології вирощування з метою максимально можливого розкриття ресурсного потенціалу.

Важливою складовою курсу «Рослинництва» є ознайомлення студентів із статистикою поширення сільськогосподарських культур, їхнім господарським, агрономічним, економічним і екологічним значенням, сучасним різноманіттям форм, сортів і гібридів.   

Метою викладання навчальної дисципліни «Рослинництво» є формування теоретичних і практичних знань з біології, морфології, статистики посівних площ, систематики та технології вирощування сільськогосподарських культур, направлених на вирішення сучасних проблем у сільськогосподарській галузі, зокрема збільшення валових зборів рослинницької продукції належної якості, оптимізації структури посівних площ з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і ринкової кон’юнктури, впровадження інноваційних підходів тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Рослинництво» є формування у студентів теоретичних і практичних знань з біології польових культур, їх морфологічної будови та методів керування процесами розвитку рослин і формування врожайності з метою максимально можливого рівня реалізації ресурсного потенціалу.

У результаті вивчення дисципліни рослинництво студент повинен знати:

– стан і перспективи розвитку рослинництва в Україні;

‒ систематику рослин, різноманіття форм і сортовий склад;

закономірності формування врожайності с.-г. культур;

ресурсний потенціал урожайності сучасних високопродуктивних сортів і гібридів культур;

‒ морфологічні особливості польових культур;

‒ статистику посівних площ повідних с.-г. культур;

– основні складові сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах країни.

Після проходження курсу з вивчення дисципліни рослинництво бакалавр повинен уміти:

‒ користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з рослинництва;

‒ застосовувати на практиці отримані знання для вирощування сільськогосподарських культур;

розробляти сучасні еколого-адаптовані технології вирощування провідних сільськогосподарських культур, направлені на максимальне розкриття ресурсного потенціалу культур.


Дисципліна "Методи і організація досліджень в агрономії" є теоретичною основою агрономії, яка робить   акцент на сучасних методах і організації польових досліджень з метою виявлення кращих варіантів і цілих технологій вирощування культури.

Метою викладання навчальної дисципліни «Методи і організація досліджень в агрономії» є формування теоретичних знань щодо методологічної бази проведення спеціальних агрономічних досліджень, правильно їхньої організації, правильного підбору програми проведення супутніх спостережень обліків і аналізів для максимально повного вирішення поставлених питань.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Методи і організація досліджень в  агрономії» є ознайомлення з основними методичними підходами проведення польових, лабораторних, вегетативних й інших спеціальних досліджень у агрономії. Магістранти після курсу цієї навчальної дисципліни повинні знати основні принципи проведення польових досліджень, методики постановки і проведення дослідів, супутніх спостережень, обліків, аналізів. Магістранти повинні   навчитися правильно складати програму польових досліджень виходячи з пріоритетних завдань досліджень і набору варіантів досліду.

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен знати:

– існуючі методи розміщення варіантів польового досліду;

– переваги та недоліки кожного з методів розміщення варіантів у польовому досліді;

– реакцію рослин на екзогенні чинники, їх взаємовідносини з     навколишнім природним середовищем;

– основні методики проведення супутніх спостережень обліків і аналізів для проведення досліджень із широким спектром культур;

– сучасні методи і аналізи проведення статистичної обробки результатів  лабораторних і польових досліджень.

уміти:

‒ методично грамотно формулювати тему досліджень, їх мету та завдання;

правильно складати схематичний план польового дослідження;

грамотно, з поставлених завдань, розробляти програму досліджень;

‒ на практиці застосовувати методики проведення супутніх спостережень, обліків і аналізів, як то правильно з методичної точки зору визначати лабораторну і польову схожість насіння, масу 1000 насінин, динаміку формування біометричних параметрів рослин, аналізувати структуру врожаю, визначати якість вирощеної продукції тощо;

‒ самостійно проводити аналіз отриманих результатів застосовуючи інші загальнопоширені наукові методи (синтез, моделювання, інтерпретації, екстраполяцію, узагальнення тощо);

‒ проводити розширений статистичний аналіз отриманих результатів досліджень (дисперсійний, факторний, кореляційний, регресійний й інші) із застосуванням сучасних пакетів комп’ютерних програм.


Метою викладання навчальної дисципліни “Насіннєзнавство” є вивчення життя й розвиток насіння, його вимоги до факторів навколишнього середовища, прийоми вирощування високоякісного насіння, способи його підготовки до сівби і зберігання, а також методи оцінки насіннєвого матеріалу і норми посівних стандартів.

 Основними завданнями вивчення дисципліни “Насіннєзнавство” є формування у студентів теоретичних і практичних знань з насіннєзнавства, які будуть використані ними при вивченні біологічних, сільськогосподарських та інших наук. Дослідження насіннєвого матеріалу з метою поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння, які мають велике значення для практики насінництва, яке розробляє заходи щодо розмноження насіння, зберігання його чистоти і забезпечення ним господарств.

 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні:

знати:

- значення насіннєвого матеріалу у підвищенні врожайності сільськогосподарських культур;

- умови формування насіння, його морфологію та анатомію;

- хімічні та фізико-механічні властивості насіння;

- закономірності формування та достигання насіння сільськогосподарських культур у зв'язку з умовами життя;

- причини зниження якості насіння та заходи поліпшення посівних та врожайних якостей;

- причини неоднорідності насіння та способи зменшення її негативного впливу;

- особливості природного та набутого спокою насіння та способи його подолання; фактори, що впливають на довговічність насіння;

- екологічні та агротехнічні умови вирощування, а також систему технологічних операцій, що забезпечують одержання високоякісного насіння;

- основні способи підвищення посівних якостей і врожайних властивостей насіння;

- правила відбору середніх проб насіння, методики визначення його посівних якостей;

- документи на сортові і посівні якості насіння та правила їх оформлення;

- основні положення законодавчих документів України, які регламентують виробництво, реалізацію та використання насіння й садивного матеріалу.

вміти:

- визначати фази стиглості насіння й оптимальні строки його збирання;

- визначити види і різновиди польових культур за морфологічними ознаками насіння;

- проводити відбір середніх проб з партії та аналіз насіння в лабораторії;

- визначати посівні якості насіння основних сільськогосподарських культур відповідно діючих державних стандартів України;

- визначати кондиційність насіння основних сільськогосподарських культур на підставі норм на сортові і посівні якості насіння;

- оформляти документацію на сортові і посівні якості насіння відповідно до ДСТУ 2240-93 та ДСТУ 4138-2002.


Навчальна дисципліна «Рослинництво» ставить за мету вивчити морфологічні та біологічні особливості польових культур, їхню класифікацію за різних підходів, сучасні технології вирощування з метою максимально можливого розкриття ресурсного потенціалу.

Важливою складовою курсу «Рослинництва» є ознайомлення студентів із статистикою поширення сільськогосподарських культур, їхнім господарським, агрономічним, економічним і екологічним значенням, сучасним різноманіттям форм, сортів і гібридів. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Рослинництво» є формування теоретичних і практичних знань з біології, морфології, статистики посівних площ, систематики та технології вирощування сільськогосподарських культур, направлених на вирішення сучасних проблем у сільськогосподарській галузі, зокрема збільшення валових зборів рослинницької продукції належної якості, оптимізації структури посівних площ з урахуванням ґрунтово-кліматичних умов і ринкової кон’юнктури, впровадження інноваційних підходів тощо.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Рослинництво» є формування у студентів теоретичних і практичних знань з біології польових культур, їх морфологічної будови та методів керування процесами розвитку рослин і формування врожайності з метою максимально можливого рівня реалізації ресурсного потенціалу.

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен знати:

– стан і перспективи розвитку рослинництва в Україні;

‒ систематику рослин, різноманіття форм і сортовий склад;

закономірності формування врожайності с.-г. культур;

ресурсний потенціал урожайності сучасних високопродуктивних сортів і гібридів культур;

‒ морфологічні особливості польових культур;

‒ статистику посівних площ повідних с.-г. культур;

– основні складові сучасних технологій вирощування сільськогосподарських культур у різних ґрунтово-кліматичних зонах країни.

Після проходження курсу з вивчення дисципліни РОСЛИННИЦТВО здобувач повинен уміти:

‒ користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з рослинництва;

‒ застосовувати на практиці отримані знання для вирощування сільськогосподарських культур;

розробляти сучасні еколого-адаптовані технології вирощування провідних сільськогосподарських культур, направлені на максимальне розкриття ресурсного потенціалу культур.