Предметом вивчення навчальної дисципліни є лучні і польові кормові культури, їх класифікація, способи вирощування і заготівлі кормів, прийоми насінництва кормових рослин і в зв’язку з цим вивчення принципів і практичних основ організації кормової площі і кормових конвеєрів.

 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна кормовиробництво та луківництво тісно зв’язана з рослинництвом, механізацією, ботанікою, загальним ґрунтознавством, агрохімією, гербологією, селекцією с.-г. культур, загальним землеробством

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

1 Кормова база, її структура, значення для тваринництва. Біологічні та екологічні особливості кормових культур

2. Господарська характеристика рослин сіножатей і пасовищ. Класифікація природних кормових угідь.

3. Системи поліпшення природних сінокосів і пасовищ.

4. Раціональне використання пасовищ і сінокосів. Насінництво багаторічних трав.

 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є:  Надати студентам знання з біологічних, екологічних та господарських властивостей кормових культур, навчити прийомам їх вирощування, оволодіти методикою класифікації, інвентаризації та паспортизації кормових угідь, ознайомити зі схемами заходів поліпшення природних кормових угідь. Навчити студентів розробляти агротехплани вирощування насіння багаторічних трав, оволодіти прийомами заготівлі та зберігання сіна, сінажу, силосу, трав’яного борошна.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування у студентів теоретичних і практичних знань з кормовиробництва, спрямованих на їх практичне використання, сприяти набуттю впевненості у прийнятті виробничих рішень, комплексного використання знань широкого кола біологічних, сільськогосподарських та інших наук.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: • морфологічні і біологічні особливості кормових культур;

• схемами заходів поліпшення природних кормових угідь;

• сучасні вітчизняні та зарубіжні технології вирощування кормових культур;

• визначати для конкретних кліматичних умов рівень можливих врожаїв, засоби і ресурси їх забезпечення;

• сучасні прийомами заготівлі та зберігання сіна, сінажу, силосу, трав’яного борошна.

• сучасні технології вирощування насінників багаторічних трав.

уміти: користуватися навчальною, методичною та науковою літературою з кормовиробництва;

• вести поточний догляд за кормовими угіддями, запроваджувати заходи щодо їх поліпшення;

• створювати культурні сінокоси і пасовища;

• вирощувати високі врожаї кормових культур, поліпшувати якість кормів;

• заготовляти і зберігати різноманітні високоякісні корми;

• вирощувати і заготовляти високоякісне насіння багаторічних трав.