Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» є підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в галузі знань агрономія, спеціалізації «Рослинництво», у тому числі дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає формування біологічно-орієнтованих концептуальних знань та їхню реалізацію в системі вирощування сільськогосподарських культур спрямованій на максимально-можливе розкриття та реалізацію ресурсного потенціалу продуктивності посівів.

Завданням вивчення дисципліни є поглиблене вивчення еколого-біологічних властивостей рослин польових культур, розкриття закономірностей формування врожаю в умовах зміни клімату.

Унаслідок вивчення навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» здобувач ступеня доктора філософії повинен оволодіти наступними компетентностями:

1. Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі аграрних наук та продовольства, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних наукових знань та / або професійної практики.

2. Здатність формувати системні поняття еколого-біологічного рослинництва.

3. Здатність обґрунтовано формулювати нові науково-теоретичні та практично спрямовані концептуальні положення в питаннях екологізації вирощування сільськогосподарських рослин.

4. Здатність проводити спеціальний аналіз існуючого методичного забезпечення, територіальних рекомендацій щодо застосування еколого-адаптивних систем рослинництва.

5. Здатність розробляти нові знання на основі фахових досліджень, які можуть бути визнані на державному та міжнародному рівнях.

У результаті вивчення дисципліни здобувач повинен:

1. Володіти знаннями щодо еколого-біологічних властивостей сільськогосподарських культур і їх реакції на комплексну дію абіотичних, біотичних та антропогенних чинників.

2. Оцінювати адаптивні можливості культурних агрофітоценозів за різних умов і розробляти систему агротехнічних заходів, які передбачають зменшення негативного впливу екологічних чинників і одночасно спрямованих на адаптацію культури.

3. Використовувати потенційні можливості агрофітоценозів з точки зору їх еколого-біологічного потенціалу.

4. Проектувати і розробляти комплекс агротехнічних заходів вирощування сільськогосподарських культур за різних типів інтенсифікації, адаптованих до різних ґрунтово-кліматичних умов із врахуванням еколо-біологічних властивості рослин.

5. Передбачати та управляти ростовими процесами рослин, формуванням продуктивності та якісними показниками вирощеної продукції за конкретних екологічних умов.

Навчальним планом на вивчення дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» відведено 120 годин (4 кредити ЄКТС), з них: 26 годин – лекції, 26 – практичні заняття, 68 годин – самостійна робота. Контроль знань здійснюється шляхом виконання практичних занять, модульно-рейтингового оцінювання знань за змістовими модулями та складання екзамену.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Основні чинники формування врожайності сільськогосподарських культур

Тема 1. Визначення та основні поняття екології. Поняття про біосферу. Трофічні ланцюги. Поняття про екосистеми.

Тема 2. Навколишнє природне середо-вище та антропогенний чинник. Особливості вирощування польових культур в умовах радіонуклідного забруднення.

Тема 3. Вимоги рослин до умов навколишнього середовища. Значення абіотичних, едафічних чинників у реалізації ресурсного потенціалу продуктивності рослин

Тема 4. Значення та динамічні зміни технологічних (антропогенних) чинників в умовах зміни клімату

Змістовий модуль 2. Агробіологічні основи екологоадаптованих технологій вирощування зернових культур

Тема 5. Поняття і зміст технологій вирощування сільськогосподарських культур. Наукові основи адаптивних технологій вирощування озимої й ярої пшениці.

Тема 6. Агротехнічні основи рослинництва. Агроекологічне обґрун-тування строків, способів сівби та норм висіву зернових колосових культур. Передпосівна підготовка насіння.

Тема 7. Еколого-біологічні властивості кукурудзи.

Тема 8. Еколого-біологічні особливості та технології вирощування зернобобових культур.

Змістовий модуль 3. Біологізація вирощування корене та бульбоплодів і екологоадаптовані технології їх вирощування.

Тема 9. Біологічні особливості коренебульбоплодів. Адаптаційні можливості буряків цукрових до мінливості абіотичних чинників. Теоретичні аспекти еколого-адаптованих систем вирощування буряків цукрових і кормових

Тема 10. Екологічні аспекти вирощування картоплі. Теорія екологічного виродження картоплі.

Тема 11. Еколого-адаптовані технології вирощування картоплі.

Змістовий модуль 4. Олійні та прядивні культури, кормові трави. Їх біологія та екологічна адаптація. Сучасні еколого-біологізовані технології вирощування.

Тема 12. Еколого-біологічні властивості головних олійних культур України: соняшнику, сафлору та рослин родини капустяних.

Тема 13. Еколого-адаптована технологія вирощування соняшнику та сафлору до конкретних умов вирощування.

Тема 14. Прядивні культури їх екологобіологічні особливості та адаптаційні можливості стосовно до зміни клімату

Тема 15. Еколого-біологічні особливості вирощування люцерни та еспарцету й еколого-адаптовані технології їх вирощування.

 

Форма підсумкового контролю успішності навчання: іспит.

Засоби діагностики успішності навчання

Контроль знань і умінь здобувачів (поточний і підсумковий) з навчальної дисципліни «Еколого-біологічне рослинництво» здійснюється згідно з кредитно-модульною системою організації навчального процесу: поточний; підсумковий.