Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними основами програмування врожаїв сільськогосподарських культур та інтенсивними технологіями, а також практична розробка адаптивної до таких умов науково-обгрунтованої технології і організаційно-економічних заходів одержання запрограмованої урожайності.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивченню дисципліни «Прогноз і програмування врожаїв сільськогосподарських культур» передують такі дисципліни: рослинництво, загальне землеробство, агрохімія, загальне ґрунтознавство, механізація сільськогосподарських машин.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Мета вивчення дисципліни «Прогноз і програмування урожаїв сільськогосподарських культур» оволодіння теоретичними основами програмування урожаїв сільськогосподарських культур і інтенсивними технологіями, а також практична розробка адаптивної до таких умов науково-обґрунтованої технології та організаційно-економічних заходів одержання запланованої урожайності.

1.2. Основними завданнями дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з програмування врожаїв сільськогосподарських культур, спрямованих на практичне використання відомих принципів програмування, сприяти набуттю впевненості у прийнятих рішеннях, комплексного використання знань широкого кола біологічних, сільськогосподарських та інших наук.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

-       професійно володіти сучасними визначеннями існуючих рівнів врожаю;

-       володіти дослідницьким інструментарієм, який необхідний для складання технологічної карти;

-       здійснювати планування, організацію виконання технологічних засобів стосовно існуючих промислових технологій;

-       засвоювати та критично оцінювати нові методи розрахунків визначення норм добрив та застосування захисту рослин;

-       застосовувати на практиці основні положення розрахунків величини урожаю за фітометричними показниками;

-        використовувати навички роботи з комп'ютером та використовувати їх при складанні технологічних карт;

-       - обговорювати проблемні та наукові теми, а також готувати письмові звіти українською мовою.


Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «бакалавр» спеціальності 201 «Агрономія».

Предметом вивчення навчальної дисципліни є оволодіння теоретичними основами наукових досліджень в агрономії, а також  формування професфйних умінь дослідницької роботи загалом і в агрономії зокрема.

Міждисциплінарні зв’язки: Вивченню дисципліни  «Основи наукових досліджень» передують такі дисципліни: загальне землеробство, агрохімія, загальне ґрунтознавство, механізація сільськогосподарських машин.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення дисципліни «Основи наукових досліджень» є оволодіння теоретичних знань і формування професійних умінь стосовно дослідницької роботи загалом і в агрономії зокрема.

1.2. Основними завданнями дисципліни є формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ наукових досліджень в агрономії, спрямованих на практичне планування та використання схеми досліду, закладання дослідів у полі і визначення елементів структури польового досліду. Провести статистичну обробку експериментального матеріалу, зробити об’єктивні висновки та рекомендації виробництву.

1.3. Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетенцій:

-       професійно володіти сучасними методами закладки польових досліджень;

-       володіти дослідницьким інструментарієм, який необхідний для закладання дослідів;

-       здійснювати планування, організацію виконання виконання процесу проведення польових досліджень;

-       засвоювати та критично оцінювати нові методи аналізів рослинних та ґрунтових зразків;

-        використовувати навички роботи з комп'ютером та використовувати їх при закладанні дослідів;

-       - обговорювати проблемні та наукові теми, а також готувати письмові звіти українською мовою.