Рослинництво ‑ одна з найбільш важливих профілюючих агрономічних дисциплін, вивчення якої забезпечує  формування у здобувачів грунтовних теоретичних знань і практичного вміння щодо здійснення системи заходів по одержанню високих і високоякісних врожаїв зернових, бобових, технічних культур і прядивних культур.

Мета викладання дисципліни.

Мета навчальної дисципліни "Рослинництво" полягає у формуванні у майбутніх фахівців технологічної підготовки з виробництва продукції рослинництва, яка є основою забезпечення населення високоякісними продуктами харчування, тваринництва - кормами, переробної промисловості -сировиною.

Дисципліна базується на знаннях різноманітностей та форм польових культур, їх біологічних особливостей, закономірностей росту і розвитку, факторів формування врожаю, уміння проведення технологічних заходів, спрямованих на одержання високих і сталих урожаїв при найменших затратах праці і матеріальних ресурсів.

              2.Завдання  дисципліни.

Завданням дисципліни є формування у здобувачів теоретичних і практичних знань з наукових основ рослинництва. Вивчити вимоги польових культур до факторів життя і на підстави цього правильно планувати технологію вирощування культури в конкретних ґрунтово-кліматичних умовах того чи іншого регіону України.

В результаті вивчення "Рослинництва" здобувач повинен

знати: стан та перспективи розвитку рослинництва в Україні; значення, морфологічні і біологічні особливості польових культур, різноманітність їх використання, поширення та потенціал урожайності; сучасні технології вирощування високих екологічно чистих урожаїв сільськогосподарських культур у різних грунтово-кліматичних зонах України; шляхи і способи покращення якості сільськогосподарської продукції; заходи щодо недопущення втрат урожаю при збиранні, транспортуванні та зберіганні; способи скорочення затрат праці і засобів виробництва при вирощуванні врожаю;

уміти: розробляти, удосконалювати та реалізовувати прогресивні технології у рослинництві в умовах різних форм власності і господарювання; програмувати в господарстві максимально можливі рівні урожайності сільськогосподарських культур; здійснювати біологічний контроль за станом посівів та управляти процесами формування врожаю; розробляти і реалізовувати заходи щодо поліпшення якості та зменшення втрат рослинницької продукції; розраховувати і забезпечувати високу економічну ефективність впровадження технологій та їх екологічну чистоту.

Здобувач повинен  правильно володіти методикою визначення окремих технологічних операцій: оптимальної числової та вагової норми висіву, способу та строків сівби, глибини посіву насіння, розрахунки норм та дози внесення добрив, агрозаходів, які спрямовані на догляд за рослиною в період визначення оптимальних строків і способів збирання врожаю.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 216 годин /6,0 кредитів ЕCTS.

 


Метою викладання навчальної дисципліни «Рослинництво» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з біології та морфології польових культур та методів керування процесами росту і розвитку сільськогосподарських рослин і формування врожайності, з метою більш повної реалізації рівня їх генетичного потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Рослинництво" є теоретична підготовка студентів з питань: значення та класифікації польових культур; характеристики видів культурних рослин і їх сортів; біологічних і морфологічних особливостей сільськогосподарських культур; особливостей росту і розвитку польових культур; складових елементів технології вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, прядивних і кормових рослин; кормова цінність сільськогосподарських культур.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: біологічні і морфологічні особливості культур, характеристику видів і сортів, технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема особливості обробітку ґрунту, удобрення, посівної агротехніки, догляду за посівами та збирання сільськогосподарських культур;

вмітирозрізняти сільськогосподарські рослини, визначати фенофази, етапи органогенезу, розробляти агротехнічні карти вирощування культур з урахуванням сортів, типу ґрунту, погодних умов, економічних можливостей господарства тощо.