Метою викладання навчальної дисципліни «Рослинництво» є формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок з біології та морфології польових культур та методів керування процесами росту і розвитку сільськогосподарських рослин і формування врожайності, з метою більш повної реалізації рівня їх генетичного потенціалу.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Рослинництво" є теоретична підготовка студентів з питань: значення та класифікації польових культур; характеристики видів культурних рослин і їх сортів; біологічних і морфологічних особливостей сільськогосподарських культур; особливостей росту і розвитку польових культур; складових елементів технології вирощування зернових, зернобобових, олійних, технічних, прядивних і кормових рослин; кормова цінність сільськогосподарських культур.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:

знати: біологічні і морфологічні особливості культур, характеристику видів і сортів, технології вирощування сільськогосподарських культур, зокрема особливості обробітку ґрунту, удобрення, посівної агротехніки, догляду за посівами та збирання сільськогосподарських культур;

вмітирозрізняти сільськогосподарські рослини, визначати фенофази, етапи органогенезу, розробляти агротехнічні карти вирощування культур з урахуванням сортів, типу ґрунту, погодних умов, економічних можливостей господарства тощо.У підготовці фахівця з «Насінництва і насіннєзнавства» важливе значення має розуміння процесу формування насіння різних сільськогосподарських культур та впливу на цей процес біотичних та абіотичних факторів, які можуть змінюватися залежно від ґрунтово-кліматичних умов. Щоб отримати високоякісний, конкурентоспроможний насіннєвий матеріал необхідно вміти адаптувати різні насіннєві технології вирощування культур до умов виробництва конкретного господарства, при цьому враховуючи зону вирощування, а також якісно провести технологічний процесів післязбиральної доробки насіння і його зберігання. Все це вимагає ґрунтовних знань з біології та фізіології культурних рослин, а також технологічних циклів вирощування (складові технології вирощування), післязбиральної доробки і зберігання насіння. 

Метою викладання навчальної дисципліни «Управління формуванням насіннєвої продуктивності» є ознайомлення здобувача з процесами формування і розвитку насіння, різними факторами впливу навколишнього середовища на якість насіння, агротехнічними прийомами вирощування високоякісного насіння, способами його підготовки до сівби і зберігання.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Управління формуванням насіннєвої продуктивності» є формування у здобувача уявлення про процес розвитку насіння від утворення до достигання і вплив на нього біотичних і абіотичних факторів на основі знань про біологічні й екологічні особливості сільськогосподарських культур; оволодіння основами насіннєвих технологій вирощування культур, з можливістю їх адаптації до різних ґрунтово-кліматичних зон, з метою поліпшення посівних якостей та врожайних властивостей насіння.

Відповідно до вимог освітньо-професійної програми «Насінництво і насіннєзнавство» здобувач повинен:

знати: значення насіннєвого матеріалу у підвищенні врожайності сільськогосподарських культур;

умови формування насіння, його морфологію та анатомію;

хімічні та фізико-механічні властивості насіння;

закономірності формування та достигання насіння сільськогосподарських культур у зв’язку з умовами життя;

причини зниження якості насіння та заходи поліпшення посівних та врожайних якостей;

причини неоднорідності насіння та способи зменшення її негативного впливу;

особливості природного та набутого спокою насіння та способи його подолання, фактори, що впливають на довговічність насіння;

екологічні та агротехнічні умови вирощування, а також систему технологічних операцій, що забезпечують одержання високоякісного насіння;

основні способи підвищення посівних якостей і врожайних властивостей насіння.

вміти: планувати агротехнічні заходи і складати технологічні карти вирощування насінницьких посівів сільськогосподарських культур;

визначати фази стиглості насіння й оптимальні строки його збирання;

визначити види і різновиди польових культур за морфологічними ознаками насіння;

організувати післязбиральну доробку насіння та його зберігання

планувати насіннєві технології вирощування сільськогосподарських культур на основі агроекологічного районування сільськогосподарських культур і принципів зональності їх насінництва;

визначати причини погіршення сортів і гібридів та планувати шляхи їх усунення;